ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಜ್ಜಬಿರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಅಜ್ಜಬಿರು ಪಂಡ ಕನ್ನಡೊಡು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು|ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಜ್ಜಬಿರು(ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು/ಮಳೆಬಿಲ್ಲು) ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಗ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪವನಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾದ್ ಉಂಡು.

ಅಜ್ಜಬಿರು

ಅಜ್ಜಬಿರು ಪಂಡ

ಭೂಮಿದ ವಾತಾವರಣೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಪನಿಕುಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಬೂರ್ ನಗ ಆಕಾಶೊಡು ಬೊಲ್ಪುದ ಬಣ್ಣೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿಯೊಂಜಿ ತೋಜುನಂಚಿನ ಪರಿಣಾಮೊನು ಉಂದು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಹುವರ್ಣದ ಬಿಲ್ಲ್ ದ ಸ್ವರೂಪೊನ ತಳೆಪುನ ಉಂದು ತನ್ನ ಪಿದಯಿದ ಭಾಗೊಲೆಡ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊನುಲಾ ಉಲಾಯಿದ ಭಾಗೊಡು ನೇರಿಳೆ ಬಣ್ಣೊನುಲಾ ಹೊಂದುದುಪ್ಪುಂಡು.

ಅಜ್ಜಬಿರುತ್ತ ಬನ್ನೊಲು

ಒಂಜಿ ಅಖಂಡವಾಯಿನ ಬನ್ನೊಲೆಡ್ ರೋಹಿತನ್ (ಬನ್ನೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿನ್) ಒಂಜಿ ಮಳೆಬಿಲ್ಲ್ ವ್ಯಾಪಿಸವುಂಡು; ಉಂದೆತ ವಿಶಿಷ್ಟ-ವಿಸ್ಪಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿಲು ನರಮಾನಿಲೆನ ವರ್ಣ ಕಲ್ಪನಾಚಿತ್ರೊದ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕೃತಿದಂಚ ಅನುಭವೊ ಅಪುಂಡು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌‍ಡ್ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸವುನ ಬೊಕ್ಕ ನೆನೆಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಲ್ ಪಂಡ ನ್ಯೂಟನ್‌ನ ಸಪ್ತಾಂಶಕವಾಯಿನ ಕೆಂಪು (red), ಕಿತ್ತಳೆ (orange), ಮಂಜಲ್(ಹಳದಿ) (yellow), ಪಚ್ಚೆ(ಹಸಿರು) (green), ನೀಲಿ (blue), ಊದಾನೀಲಿ (indigo) ಬೊಕ್ಕ ನೇರಳೆ (violet) ರೀತಿಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.[೧],[೨] (ಶ್ರೇಣಿದ ಕ್ರಮೊನು Roy G. Biv- ರೀತಿದ ನೆನೆಪುದ ಸಾಧನೊಲೆಡ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ್ ಬಾಯಿಪಾ ಮಲ್ಪವೆರ್). ಬರ್ಸನ್ ಬುಡುದು ನೀರ್ ದ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪೊಲೆರ್ದ್ ಲಾ ಅಜ್ಜಬಿರು(ಮಳೆಬಿಲ್ಲುಗಳು)ಕುಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಮಂಜು, ತುಂತುರು ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಬ್ಬನಿ ಈ ಸುರ್ಪಲೆಡ್ ಲಾ ಅಜ್ಜಬಿರು ಸೇರ್ ದುಂಡು.

ಅಜ್ಜಬಿರು

ಬನ್ನೊಲು

ಕೆಂಪು:     . ಕಿತ್ತಳೆ:    . ಮಂಜಲ್:     . ಪಚ್ಚೆ:     . ನೀಲಿ:     . ಊದಾನೀಲಿ:     . ನೇರಳೆ:    .

ಪಾತೆರೊಡು

ಅಜ್ಜಬಿರು ಅಜ್ಜೆ ಬನ್ನಾಟ ಕಾಪಂದ್.

ಅಜ್ಜಬಿರು ತೋಜುನೆ

ಅಲೆಕುಲೆಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಪನಿಕುಲೆಡ್ ಅಜ್ಜಬಿರು ತೋಜುಂಡು (ತುಂತುರು ಹನಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಎಂದು ಇವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌‍ದ ಮರೇಟಾಯ್‌‍ಡ್ ಒಂಜಿ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಬರ್ಸ(ವರ್ಷಧಾರೆಯ) ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ನೂರೊಂದು ಬತ್ತ್ ನಪಗ ತೂಜುನ ಅಜ್ಜಬಿರು(ಮಳೆಬಿಲ್ಲು) ಗಾಳಿಡ್ ನೀರ್ ದ ಪನಿಕುಲು ಇತ್ತ್ ದ್, ಒಂಜಿ ತಿರ್ತ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತಿದ ಕೋನೊಡು ಅಯಿತ್ತ ಪಿರಭಾಗೊರ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಮಿಂಚೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಜ್ಜಬಿರು ತೂಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯಅಪುಂಡು. ಬರ್ಸನ್ ಬರ್ಪವುನ ಮುಗಲ್ ರ್ದ್ ಅರ್ಧದಾತ್ ಆಕಾಶ ನನಲಾ ಗಾಢತೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮಸುಕುಡ್ ಕೂಡ್‍ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ಆಕಾಶ ನಿಚ್ಚಳವಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ತೋಪುನಾಯೆ ಇತ್ತೆಂಡ, ಕಣ್ನ್ ಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ (ನಯನ ಮನೋಹರವಾದ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು)ಅಜ್ಜಬಿರುಕುಲುಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜುಂಡು.ಉಂದೆತ್ತ ಪರಿಣಾಮವಾದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುನ ಅಜ್ಜಬಿರು(ಮಳೆಬಿಲ್ಲು) ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕತ್ತಲೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನ ಹಿನ್ನೆಲೆರ್ದ್ ಒಂಜಿ ವೈದೃಶ್ಯನ್ ಲಾ ತೋಜವುಂಡು. ಜಲಪಾತೊಲು ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಾರಂಜಿಲೆನ ಕೈತಲ್‍ಡ್‍ಲಾ ಅಜ್ಜಬಿರುತ್ತ ಪರಿಣಾಮೊಲೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತೂವೊಲಿ ಅಯಿತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೆ, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶೊರ್ದು ಬೊಲ್ಪು ಆಯಿನ ದಿನ ಒಂಜೆತ ಅವಧಿಡ್ ಗಾಳಿದುಲಯಿ ನೀರ್ ದ ಎಲ್ಯ ಪನಿಕುಲೆನ್ ಚದುರುನ ಮೂಲಕಲಾ ಈ ಪರಿಣಾಮೊನು ಕೃತಕವಾದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಪರೂಪೊಗೊರ, ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರನ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಾಂದ್ರ /ಇಂದ್ರಚಾಪ ಅತ್ತ್ಂಡ ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಜ್ಜಬಿರು (ಮಳೆಬಿಲ್ಲನ್ನು)ನು ಪೊರ್ಲುದ ತಿಂಗೊಲುದ ಬೊಲ್ಪು ಉಪ್ಪುನ ರಾತ್ರೆಲೆಡ್ ತೂವೊಲಿ. ಕಮ್ಮಿ ಬೊಲ್ಪು ಉಪ್ಪುನಗ ಬನ್ನೊಗು ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ನರಮಾನಿನ ದೃಷ್ಟಿದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್ ಚಂದ್ರನ ಬಿಲ್ಲ್ ಲ್ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣೊಡು ಉಪ್ಪುನಂಚ ಸುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಭೊಡು ನಮ ಗ್ರೆಪೊಡಪುಂಡು.[೧] ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟ್ ಡ್ ಅಜ್ಜಬಿರು ಒಂಜೆತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಧವೃತ್ತದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರೊಡು ಸೆರೆ ಪತ್ತುನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದೆಕ್ಕಾದ್ 84°ದಾತ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೋಟದ ಕೋನ ಅಗತ್ಯವಾದ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ 35 ಮಿ.ಮೀ. ಬಿಂಬಗ್ರಾಹಿ (ಕ್ಯಾಮರಾ) ಆಂಡ, 19 ಮಿ.ಮೀ.ನಾತ್ ನಾಭಿ ದೂರೊನು (ಫೋಕಲ್‌ ಲೆಂತ್‌) ಹೊಂದ್‍ದ್ ಇತ್ತ್ ನ ಒಂಜಿ ಮಸೂರ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಮ್ಮಿ ವಿಶಾಲ-ಕೋನದ ಮಸೂಲಾ ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಬರು. ಒಂಜಿ ಸಮಗ್ರ ದೇಕಿಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿಂಬೊಲೆನ್ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡುನೆಕ್ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಯಿನ ತಂತ್ರಾಂಶಲಾ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುನೆರ್ದ್, ಅತಿಕ್ರಮಿಸವುನ ಚೌಕಟ್ಟುಲೆನ ಸರಣಿಯೊಂಜೆಟ್ ಸಮಗ್ರ ಚಾಪದ, ಅತೇ ದಾಯೆ, ದ್ವಿತೀಯಕ ಬಿಲ್ಲ್ ಲೆನ ಬಿಂಬೊಲೆನ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಡ್ ಸುಲಭವಾಗದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ವಿಮಾನ ಒಂಜೆಟ್ ಓರಿ ಅಜ್ಜಬಿರುತ್ತ ಸಮಗ್ರ ವೃತ್ತೊನು ತೂಪುನ ಸದವಕಾಶೊನು ಪಡೆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯವುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವಿಮಾನದ ನಿರೆಲ್ ಕೇಂದ್ರಭಾಗೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಮಂಡಲದ ನಡುಟ್ಟು ಗೊಂದಲ ಅಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ, ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾಮಂಡಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬೋಡಾಫೂನಾತ್ ಎಲ್ಯ ಆದ್ ಇತ್ತ್ ದ್, ಕೇವಲ 5–20° ದಾತ್ ಪ್ರಮಾಣಗ್ ವ್ಯಾಪಿಸಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೊರ್ಲುಡುಪ್ಪುನ ಗೋಚರತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಟ್ ಲೆಡ್ (ಉದಾಹರಣೆಗ್, ಅಜ್ಜಬಿರುತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ದಟ್ಟವಾಯಿನ ಮುಗಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು), ರಡ್ಡ್ ನೆತ ಚಾಪನ್/ಬಿಲ್ಲ್ ನ್ ತೂಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು, ಅಯಿಟ್ಟ್ ಬನ್ನೊಲೆನ ಜೋಡಣಾಕ್ರಮೊ ತಿರುಗು-ಮುರ್ ಗ್ ಆದ್. ನೀಲಿ ಆಕಾಸೊದ ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್, ರಡ್ಡನೇ ಚಾಪ ಏತ್ ಬೋಡೊ ಆತ್ ಗೋಚರ ಅಪುಂಡು.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ

ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ಸದಪನಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರುನೆಕ್ ದುಂಬು ವಕ್ರೀಭವನ ಅಪುಂಡು, ಪನಿತ್ತ ಪಿರವುರ್ದು ಅಂಚಿಗ್ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪನಿನ್ ಬುಡ್‍ನಗ ನನೊರ ವಕ್ರೀಭವನ ಅಪುಂಡು. ಉಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮ ಪಂಡ್ಂಡ, ಉಲಯಿ ಬರ್ಪುನ ಬೊಲ್ಪು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿನ ಶ್ರೇಣಿದ ಕೋನಗುಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಪಿರ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಯಿನ ಬೊಲ್ಪು 40–42° ದಾತ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೋನನ್ ಪಡೆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪನಿತ ಗಾತ್ರೊ ಏತೇ ಉಪ್ಪಡ್ ಕೋನ ಅಯಿನ್ ಅವಲಂಬಿಸವಂದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಆಂಡ ಪನಿತ್ತ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚಿದ ಮಿತ್ತ್ ಕೋನ ಅವಲಂಬಿತವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಮುದ್ರದ ನೀರ್ ಬರ್ಸದ ನೀರ್ ರ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚಿನ್ ಪಡೆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಸಮುದ್ರದ ತುಂತುರು ಪನಿಟ್ಟ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಅಜ್ಜಬಿರು(ಮಳೆಬಿಲ್ಲು) ಒಂಜೆತ ತ್ರಿಜ್ಯ, ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಜ್ಜಬಿರುರ್ದು ಎಲ್ಯ ಅದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಬಿಲ್ಲ್ ಲೆನ ತಪ್ಪುಜೋಡಣೆ ಆಯಿನೆರ್ದ್ ಉಂದು ಬಜಿ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ಗೋಚರ ಅಪುಂಡು.[೨] ಬೊಲ್ಪು ವಕ್ರೀಭವನಗ್ ಒಳಗಾಪುನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಯಿತ್ತ ತರಂಗಾಂತರದ ಮಿತ್ತ್ ಅವಲಂಬಿತ ಅದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರಣೊರ್ದು ಅಯಿತ್ತ ಬನ್ನೊ ತೋಜುಂಡು. ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ಪುರ್ದುಲಾ ನೀಲಿ ಬೊಲ್ಪು (ಮೊಟಕಾಯಿನ ತರಂಗಾಂತರ) ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಕೋನೊಡು ವಕ್ರೀಭವನ ಅಪುಂಡು, ಆಂಡ ಎಲ್ಯಪನಿತ ಪಿರವುಭಾಗೊರ್ದು ಬೊಲ್ಬುದ ಕಿರಣೊಲು ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಪುನೆರ್ದ್ ಆದ್, ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ಪುರ್ದುಲಾ ಎಲ್ಯ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೋನೊಡು ನೀಲಿ ಬೊಲ್ಪು ಬೂರುನ ಮೂಲ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ಪು ಕಿರಣೊಗು ಎಲ್ಯ ಪನಿರ್ದ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ, ಅಜ್ಜಬಿರು ಒಂಜೆತ ಬನ್ನೊಲೆನ ನಮೂನೆಲು ಚಾಪದ ಪಿದಯಿಭಾಗೊದ ಮಿತ್ತ್ ಕೆಂಪು ಬನ್ನೊನು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಯಿಭಾಗೊದ ಮಿತ್ತ್ ನೀಲಿ ಬನ್ನೊನುಲಾ ಪಡೆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪುನ ಸಾದ್ಯತೆಲು ಜಾಸ್ತಿ. ಆಂಡ ಎಂಚ್ಚಿನ ಆಂಡಲಾ, ಈ ವಿಷಯೊನು ನಮ ಎಚ್ಚ ಕೈತಲ್ ರ್ದ್ ಅವಲೋಕಿಸಾಂಡ ನಂಕ್ ಅರ್ಥ ಅಪುನೆ ದಾದಾ ಪಂಡ,ಎಲ್ಯಪನಿ ಒಂಜೆರ್ದ್ ಬರ್ಪುನ ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವೀಕ್ಷಕೆ ಒರಿ ತೂಯೆಂದ್ ಅಂಡ, ಅಪಗ ಆ ಎಲ್ಯಪನಿರ್ದ್ ಬರ್ಪುನ ನೀಲಿ ಬೊಲ್ಪುನು ಅಯರ್ದ್ ತೂಯೆರೆ ಅಪುಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್ ಉಂದು ತೂಪುನಾಯನ ಕಣ್ಣ್ ಲೆಗ್ ಬೂರಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ (ಪಥ) ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಯಿರ್ದ್ ಆದ್, ಈ ಅಜ್ಜಬಿರುಟ್ಟು ತೂಯೆರೆ ಆಪುನ ನೀಲಿ ಬೊಲ್ಪು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಎಲ್ಯಪನಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನವು ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಯಿತ್ತ ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ಪುನು ತೂಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯೊನೋ ಅಯಿತ್ತ ತಿರ್ತ್ ಅವು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.

ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗ್ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ್ ಪನ್ಪುನೆಂದ್ ಅಂಡ ಬರ್ಸದ ಪನಿತ ಪಿರವುದಭಾಗೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಬೊಲ್ಪು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಂತರಿಕವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಫಲನೊಗು ಒಳಗಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಬೊಲ್ಪು ಪಿರವುದ ಭಾಗೊಡೆ ಪಿದಯಿ ಪೋಪುಂಡು. ಅವು ದಾದ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಬರ್ಸದ ಪನಿತ್ತ ಪಿರವುಭಾಗೊರ್ದು ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುನ ಬೊಲ್ಪು ವೀಕ್ಷಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ ನಡುಟ್ಟು ಬರ್ಸದಬಿಲ್ಲ್ ನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬರ್ಸದ ಪನಿತ್ತ ಪಿರವುಭಾಗೊರ್ದು ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುನ ರೋಹಿತೊಲು ತೋಜುನ ಬೇತೆ ಬರ್ಸದಬಿಲ್ಲ್ ದ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಗರಿಷ್ಟ ಪ್ರಖರತೆನ್ ಹೊಂದ್‍ದ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದಬಿಲ್ಲ್ ನ್ ರೂಪಿಸುನೆರ್ದ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಸದರಿ ಬನ್ನೊಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ಹದವಾದ್ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.[೩]

ಉಲ್ಲೇಕೊ

  1. Gary Waldman, Introduction to Light: The Physics of Light, Vision, and Color, 2002, p. 193
  2. Isaac Newton, Optice: Sive de Reflexionibus, Refractionibus, Inflexionibus & Coloribus Lucis Libri Tres, Propositio II, Experimentum VII, edition 1740