ಅಡೆಮೀನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಅಡೆಮೀನ್ ಪನ್ಪುನ ಕಡಲ್‍ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮೀನ್, ಉಪ್ಪುದ ಮೀನ್. ಉಪ್ಪುದ ಮೀನ್ ಏರ್ತೆದ ಸಮಯೊಡು ಚೀಪೆ ನೀರ್‍ಗ್ ಪೋಪೊ. ಆಂಡ ಚೀಪೆ ನೀರ್‍ದ ಮೀನ್ ಉಪ್ಪು ನೀರ್‌ಗ್ ಪೋಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯೊ ಬದ್‍ಕುಜೊ. ಕೆಲವು ಮೀನ್‍ಲು ಚೀಪೆ ನೀರ್‌ಡ್‍ಲಾ, ಉಪ್ಪು ನೀರ್‌ಡ್‍ಲಾ ಉಪ್ಪುವೊ. ಮೀನ್‍ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧೊ ಉಂಡು.ಕಡಲ್‌ದ ಮೀನ್ ಸುದೆ ಕೆದುಕುಲೆಡ್ ಬದುಕುಜ. ಅಡೆ ಮೀನ್ ಕಡಲ್‍ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮೀನ್. ಉಂದೆನ್ ಕಜಿಪ್ಪು, ಕಾಯಿನೆ, ಉನುಂಗದ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನೆ, ಸುಟು ಪಾಡ್‍ದ್ ಗಮಜಿದೊಟ್ಟುಗು ತಿನ್ಪೆರ್. ಬಾರಿ ರುಚಿತ್ತ ಮೀನ್ ಅಡೆಮೀನ್.

ಮೀನ್‍ಲೆದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಡಲ್‍ದ ಮೀನ್
  • ಸುದೆತ ಮೀನ್
  • ತೋಡುದ ಮೀನ್
  • ಕೆದುತ್ತ ಮೀನ್
  • ಗುವೆಲ್‍ದ ಮೀನ್
  • ಕಂಡೊದ ಮೀನ್
  • ಅಕ್ವೇರಿಯಂದ ಮೀನ್ನವು ಮೀನ್ ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]