ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್

(ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್) (ಪ್ರ.ಶ.ಪೂ.೩೫೬-೩೨೩) ಪಂದ್ ಪುಗರ್ತೆನ್ ಪಡೆತಿನ ಮಸೊಡಿನಿಯದ ಮುಮ್ಮುಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶೊದ ಒರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ದಂಡನಾಯಕೆ. ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶೂಗು ಸೇರಿನ ಮಸೆಡೊನಿಯ ರಾಜ್ಯೊದ ರಾಜೆನಾಯಿನ ಇಂಬೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಪನ್ಪಿನ ತತ್ವಜ್ನ್ಯಾನಿನ ಶಿಷ್ಯೆ.

ಇತಿಹಾಸೋ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಬೆ ಇತಿಹಾಸೊಡು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆ. ಇಂಬೆ ತಿರುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ್ ಸೊಪಾದ್ ಅಯಿನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗ್ ಸೇರ್ಪಾದಿತ್ತೆ. ಇಂಬೆನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಗ್ರೀಸ್ಡ್‍ದ್ ಹಿಮಾಲಯೊದ ತಪ್ಪಲ್ ಮುಟ ಪರಡ್ದಿತ್ತ್ಂಡ್.[೧] ಪರ್ಷಿಯಾ ನ್ ಸೊಪಾದ್ ಭಾರತ ಮುಟ ದಂಡೆತ್ತ್ದ್ ಬಯಿದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ನಾಯಕೆ. ಅಮ್ಮೆರ್ ಫಲಿಕ್, ಅಮ್ಮೆರ್ ತಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರ.ಶ.ಪೂ. ೩೩೬ಟ್ ಅಯೆನ ೨೦ನೆ ಪ್ರಾಯೊಡ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪಟ್ಟೊಗು ಬತ್ತ್ದ್ ದೇಶೊಡು ತರೆ ದೆರ್‍ತ್‍ದಿತ್ತಿನ ಆಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನಾಯಕತೆನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೆ. ಅಮ್ಮೆರ್ನಲೆಕನೆ ರಾಜ್ಯ ಪರಡಾಯೆರೆ ಮನಸ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಎಲ್ಯಡೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೊಡು ಪಡೆದ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಯೆಡ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಬೆಲ ಸೇರ್ದ್ ಜವನೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೊಲ್ಪೆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್.

ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆಗ್ ಕೊಡುಗೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೊಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಹೋಮರ್ನ ಇಲಿಯಡ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇಂಬೆನ ನಾಲಾಯಿದ ಕೊಡಿಟ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನೊಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಮ್ಮೆರೆನ್ ಸಾವುಗು ಕಾರಣೆರಾಯಿನ ಲೈಸೆಸ್ಟಿಸ್ ರಾಜೆನ್ ತೀರಿಸಾದ್ ಅಯೆನ ವೈರಿಲಾಯಿನಕುಲೆನ್ ನಿರ್ನಾಮ ಮಲ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಗ್ರೀಸ್‍ದ ಇಲಿರಿಯ ಮತ್ತು ಥ್ರೇಸ್ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ದಂಗೆಲಾಂಡ್. ಆಂಡ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಪಗನೆ ಪೊದು ದಂಗೆನ್ ಉಂತಾಯೆ. ಥ್ರೇಸ್ನಲ್ಲಿಡ್ ಏರಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ್ ಕೆರ್ಯೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ಧಿ ಥೀಬ್ಸ್ ನಗರೊಡ್ ಪರಡ್ದ್ ಮುಸಿಡೋನಿಯದ ರಕ್ಷಣ ಸೈನ್ಯಲೆಗ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ಯೆರ್. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಥೀಬ್ಸ ನಗರೊದ ಮಿತ್ತ್ ದಾಳಿ ಮಂತ್‍ದ್ ಆ ನಗರನ್ ನಾಶ ಮಲ್ತೆ. ಪೊರ್ಂಜೊವುಲು, ಜೊಕುಲು ಪಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪಂದೆ ಸು.೩೦,೦೦೦ ಥೀಬ್ಸ ನಕ್ಲೆನ್ ಪತ್ತ್ದ್ ಗುಲಾಮೆರಾದ್ ಮಂತೆರ್. ಗ್ರೀಕೆರ್ನ ಗರ್ವನ್ ತಿರ್‍ತ್ ಮನ್ಪಾದ್ ಅಕುಲು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ್ ಅಕ್ಲೆನಾ ನಾಯಕೆ ಪಂದ್ ಒಪ್ಪೊಡಾಂಡ್. ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‍ನ ಕೈಕ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಖಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/alexander_the_great.shtml