ಅಸುರಕ್ರಿಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡು

  1. ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೆ
  2. ದೇವಕ್ರಿಯೆ

ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ಕೋರಿ ತಮ್ಮನೊಡು ಅಗೆಲ್ ಬಲಸುನೆ.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.