ಅಸ್ಸಾಂ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಅಸ್ಸಾಂ ಭಾರತೋದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ. ನೆತ್ತ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಸ್ಪುರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಗುವಾಹಾಟಿ ಮಲ್ಪ ಅಸ್ಸಾಮಿ,ಬೋಡೋ,ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ವೆರ್.

ಪೀಠಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಐತ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಿತ್ಯ,ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತಂಡಲ ಅಸ್ಸಾಮ್ ಐತನೇ ಆಯಿನ ಸಮಾಸ್ಯೊಡು ಮುಲುಗುಡುಂಡು,ಉಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಒರಿನ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಲು ಮೇಘಾಲಯ, ತ್ರಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಮ್, ಮಣೀಪುರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಉಂಡು. ಸಪ್ತ ಸೋದರಿಯರ ನಾಡು ಪಂದ್ ಪುದರಯಿನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಡ್ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಅಸ್ಸಾಮ್ ಈ ಮಾತ ತೊಂದರೆದ ನಡುಟ್ ಐತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ಒರಿಪಾದ್ಂಡ್.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಹೋಮ್ ರಾಜ:ಸುಖಾಪ
ಬಿಹು ನಲಿಕೆ
  • ಅಸ್ಸಾಮ್ ಡ್ ಒರಿನ ಮಾತ ರಾಜ್ಯೊರ್ದು ಮಸ್ಸ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. ಈ ಸಮೂಹನ್ ಆರ್ಯನೆರ್,ಅನಾರ್ಯರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗೋಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಇರಾನಿಯನ್ ಪಂದ್ ಭಾಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಬೋಡೋ, ಕಾರ್ಬಿ, ರಾಜಬನ್ಸಿ,ಮಿರಿ,ಮಿಶಿಮ ಬೊಕ್ಕ ರಭ ನಂಚಿನ ಬುಡಕಟ್ಟುಲು ಉಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗೊಪ್ಪುಗಾರೆ ಸೋಮ್ದೇವ ದೇವ್ ವರ್ಮನ್ ಗೌಹಾಟಿಡ್ ೧೯೮೫ ಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಇಂಬೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮಸ್ತ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಿಕ್ಕಿದುಂಡ್. ಇಂಬೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಐಕಾನ್ ಇತ್ತಿ ಲೆಕಾ. ಅಸ್ಸಾಂ ಪಂಡ ನೆನಪಾಪಿನ ನನೊಂಜಿ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ಸಾಂ ರೆಜಿಮೆಂಟ್' ಉಂಡು ಬ್ರಿಟಿಶರ ಕಾಲೊಡೆ ಸ್ಥಾಪಿನೆ ಆತ್‌ಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರನ್ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಡ್ ಮಲ್ದೆರ್.

ದೇವಸ್ತಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಅಸ್ಸಾಮ್ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ತಾನದ ನಾಡ್. ಓಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯನೆ ಉಪ್ಪುನು. ಉದಾಹರಣೆಗ್ ಕಾಮಾಕ್ಯಾ ದೇವಾಲಯದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ’ಬಹಿಷ್ಟೆಆಪಿನ ಭಗವತಿ’ಪಂದ್ ಪುದರಾತ್ಂಡ್. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಪಾರ್ಕ್,ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು.ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯೊಲೆನ್ ರಹಸ್ಯಗಳ ನಾಡು ಪಂದ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರೆರ್ ಪಂತೆರ್.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಅಸ್ಸಾಂದ ಇತಿಹಾಸ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವರ್ಡ್ ಶುರು ಆಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೆಕೋಲು ಇತಿಹಾಸೊಡ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಆದಿಮಾನವೆರ್ನ ಕೆಲ ಕುರುಹುಲು ಮುಲ್ತ ರೋಂಗ್ರಾಮ್ ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡಡ್ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ಂ‌ಡ್. ಅಸ್ಸಾಂ ಪನ್ಪಿನ ಪದತ ಮೂಲದ

ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಾದ ಉಂಡು.ಈ ಪದ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯೊನ್ ಆಳಿನ"ಅಹೋಂ" ವಂಶಸ್ಥ ನಕ್ಲೆರ್ದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಮಿತ್ತ್ ತಿರ್ತ್ ಏರ್-ತಗ್ಗು ಇಪ್ಪುನ ರಾಜ್ಯ ಆಯಿನರ್ದ್ ’ಅಸಮ' ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ಸಾಂ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.


ಭಾಷೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಬಂಗಾಳಿ ಬರಾಕ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ (27.5%) ರಡ್ಡ್‌ನೆತ ಮಸ್ತ್ /ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುನ ಭಾಷೆ . ಅಂಚೆನೆ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡೋ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆತ್‌ಂಡ್.
  • ಬೋಡೊ ಅಸ್ಸಾಂದ ಪುರಾತನ ಭಾಷೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಸ್ಸಾಂ&oldid=155949"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು