ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಸ‍್ಥಿ ಪಂಜರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Gray350
Human skeleton front en

ಶರೀರದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಎಲುಕುಲೆರ್ದ್ ಉಂಡಾಯಿನವು. ಅಯಿನ್ ಮೆತ್ತನೆದ ಮಾಸೊಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಶರೀರದ ರೂಪನ್ ಕೊನತ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಶರೀರದ ದಿನ್ನದ ಐನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗದಾತ್ ಉಂಡು. ಶರೀರೊಡು ೨೦೦ರ್ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲುಕುಲು ಉಂಡು. ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಶರೀರೊಗು ಆಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಆಯಿತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಜೀವಾಳದ ಅಂಗಭಾಗೊಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಎಲುಕ್ಕು ಅಂಟೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಸ್ನಾಯುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ್ತ ಚಲನೆಲೆನ್ ಪುಟ್ಟವ. ಎಲುಕುಲೆನ ತಿರ್ಲ್ ಖನಿಜ,ಲವಣ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಸ್ತುಲೆನ ಸಂಗ್ರಹದ ಗೂಡಾದ್ ಇತ್ತ್ ದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ದ ಕಣಕುಲೆನ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಸಕಾಯೊ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಾಣಿಲೆರ್ದ್ ಬೇತೆಆದ್ ನರಮಾನಿ ಸರ್ತ ಉಂತುನ ಶಕ್ತಿನ್ ಪಡೆವೊಂದೆ. ಇಡೀ ಶರೀರ ಬೆರಿಮುಳ್ಳುದ ಆಧಾರೊಡು ಉಂಡು. ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಪಂಡ್ಂಡ ಕೋಲುದಲೆಕೊದ ಒಂಜೇ ತುಂಡು ಅತ್ತ್. ಅವು ಒಂಜೆತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ದೀನಲೆಕೊ ಉಪ್ಪುನ ಉಂಗಿಲದ ಆಕೃತಿದ ಲೆಕೊ ಉಪ್ಪುನ ಎಲುಕುಲೆರ್ದ್ ರಚನೆ ಆದ್ ಉಂಡು. ಅವು ಮೆದ್ಲ್ ರ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುನ ಮೆದ್ ಲ್ ಬಲ್ಲ್ ಲೆನ್ ಎಲುತ್ತ ಒಟ್ಟೆದ ಉಲಯಿಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಬೆರಿತ್ತ ಕಬೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಶೇರುಕ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಿನ ಉರುಂಟು ಚಪ್ಪಟೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಲುಕುಲೆರ್ದ್ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಕೋಲುದಲೆಕೊ ಇಜ್ಜಿ. ಅವು ಬಗ್ಗುಂಡು. ಅಯಿರ್ದ್ ಆದ್ ನಮ ಶರೀರನ್, ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ನ್ ದುಂಬು, ಪಿರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ ಗಯೆರೆ ಅಪುಂಡು. ಕೆಕ್ಕಿಲ್‍ಡ್ ಏಲ್ ಎಲುಕುಲು ಇತ್ತ್ಂಡ ಬೆರಿಟ್ಟ್ ಪದ್ ರಾಡ್ ಎಲುಕುಲು ಉಂಡು. ಐನ್ ಬೆರಿಮುಳ್ಳುಲು ಸೊಂಟೊಡು ಉಂಡು. ಅಯಿತ್ತ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೆರಿಮುಳ್ಳುಲು ಕಿಳ್ಗುಳಿತ ಬಾಗೊಲಾದುಂಡು. ಈ ಬೆರಿಮುಳ್ಳುಲೆನ ನಡುಟ್ಟು ಮೃದ್ವಸ್ಥಿ ದ ಪಲ್ಲೆಲ್ ಉಪ್ಪುವ.

ಬೆರಿತ್ತ ಪದ್ರಾಡ್ ಬೆರಿಮುಳ್ಳುಲೆಗ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಜೊತೆ ಪಕ್ಕೆಲುಕುಲು ಅಂಟೊಂದು ಉಪ್ಪುವ. ಪಕ್ಕೆಲುಕುಲು ಸುತ್ತೊಂದು ಎದೆತ್ತಗೂಡುನು ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಕೊರ್ತ. ದುಂಬುಗು ಅವು ಚಪ್ಪಟೆ ಅದ್ ಉಪ್ಪುನ ಎದೆಚಕ್ಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಬಂಧ ಪಡೆವೊಂದುಂಡು. ಎದೆಗೂಡು ತಿಗಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶಲೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಸುಲುದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಕಾಯೊ ಮಲ್ಪುವ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.