ಇಂಡೋ - ಗ್ರೀಕೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪರ್ಪಂಚೊದ ಬಾಸೆಲೆ ಗುಂಪುಡು ಇಂಡೋ-ಗ್ರೀಕ್ ಬಾಸೆಲಾ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಯೊ ಗುಂಪು. ಆಂಡ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಸೊಸಂತ್ರೊ ಘಟಕೊ ಆದಿಪ್ಪಂದೆ ಪರ್ಪಂಚೊದ ದಿಂಜ ಮಹತ್ತ್ವದೊದ ಇಂಡೋ-ಇರೋಪಿಯನ್ ಬಾಸಾ ವರ್ಗೊದ ದಿಂಜ ಮಹತ್ತ್ವೊದ ಸಾಕೆ ಆದುಂಡು.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತ್ತೆ ಭಾರತೊಡು ಗಳಸುನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಸೆಲು ಇಂಡೋ-ಇರೋಪಿಯನ್-ಬಾಸೆಲೆ ಮೂಲೊಡ್ದೆ ಬತ್ತಿನವು. ಇಂದೆತ ನಾನೊಂಜಿ ಗುಂಪು ಕೆಂಟುಮ್. ಕೆಲವೆರೆ ಪ್ರಕಾರೊ ಇಂದೆಕ್ಕ್ ಸಾಕೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ವಿವಾದಾಸ್ಪದೊ ಆಯಿನ ಈ ಇಂಡೋಹೆಟ್ಟೈಟ್ ಗುಂಪುದ ಸ್ತಾನೊದ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಕಡೆಗಣಿಸದ್ ಇಂಡೋ-ಇರೋಪಿಯನ್ ಗುಂಪುಡ್ದು ವಂಸೊನು ಸುರು ಮಲ್ತ್ಂಡ ಅಯಿಟ್ ಇಂಡೋ-ಇರಾನಿಯನ್, ಗ್ರೀಕ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಾಕೆಲಾಪುಂಡು.

ಅಯಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಈ ಇಂಡೋ-ಇರಾನಿಯನ್ ಸಾಕೆಡ್ ಇರಾನಿಯನ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಪನ್ಪಿ ಸಾಕೆಲು ಪುಟ್ಟ್‌ಬೊ. ಇಂಡೋ-ಇರಾನಿಯನ್ ಸಾಕೆ ಆರ್ಯೆರ್ ನಾನೊಲ ಭಾರತೊಗು ನೂರುನಗ್ ದುಂಬುದ ಗಟ್ಟೊ. ಉಂದೆನ್ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೦೦೦ ಒರ್ಸೊದಾತ್ ಪೂರ್ವೊಡೇ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಇಂದ್ರೆ, ವರುಣೆ, ಸೂರ್ಯೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ದುಂಬುದ ಆರ್ಯದೇವತೆಲು ಪ್ರಚಾರೊಡಿತ್ತ್‌ದ್ ಈ ಪಾತೆರೊಗು ಪುಸ್ಟಿನ್ ಒದಗಾಬೊ. ಈ ಆರ್ಯೆರೆಡ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಇತ್ತೆದ ಇರಾನ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅಯಿತ ಸುತ್ತುಮುತ್ತುದ ಪ್ರದೇಸೊಡು ನಿಲೆಯಾದ್ ಇರಾನೀ ಸಾಕೆಗ್ ಕಾರಣೊ ಆಂಡ್. ನಾನೊಂಜಿ ಗುಂಪು ಅಂಚನೇ ದುಂಬರಿದ್ ಭಾರತೊನು ನೂರ್‍ನ ಬುಕ್ಕೊ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಸಾಕೆ ಉಂಡಾಂಡ್. ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಬಾಸೆಲೆ ಇತಿಹಾಸೊ ಸುರುವಾಪುನೆ ಆರ್ಯೆರ್ ಭಾರತೊಡು ಕಾರ್ ದೀಡಿ ಬುಕ್ಕೊ. [೧]

ಬಾಸೆದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ವಾಸೊ ಬುಕ್ಕೊ ಬಿನ್ನಾಂಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಡೋ-ಇರಾನಿಯನ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್‍ಡ್ ಬಿನ್ನಾಂಸೊಲೆನ್ ವಿವೇಚಿಸಾಂಡ ಧ್ವನಿಬಿನ್ನೊ ತೊಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉದಾರ್ನೆಗ್,

  1. ಇಂಡೋ-ಇರಾನಿಯನ್ gzh, bzh ಇಂಚಿತ್ತಿ ಘೋಷಧ್ವನಿಲು ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್‍ ಬಾಸೆಡ್ ಅಘೋಷ ಆದುಂಡು (ದವ್ಹಾ-ದಿಪ್ಸಾ).
  2. z ಮಾತ ಕಡೆಟ್ ಲೋಪ ಆದುಂಡು. (ಮಜ್ಜಾ-ಮೇಧಾ).
  3. ಸ್ ಧ್ವನಿಮಾ ಆದ್ ಮಾರ್ಪಟ್ ಆಪುಂಡು (ಅಹುರ್-ಅಸುರ).
  4. j ಬುಕ್ಕೊ bh ಧ್ವನಿಲು h ಆಪುಂಡು.(ಇಧ-ಇಹ).

ಬಾಸೆಲೆ ಬುಲೆಚಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತೊದ ನೆಲಟ್ ಕಾರ್ ದೀಡಿನಕ್ಲೆಡ್ ಆರ್ಯರೇ ಸುರೂತಕ್ಲ್ ಅತ್ತ್. ಅಕ್ಲೆಡ್ದ್ ದುಂಬುಡು ನಿಗ್ರಿಟೊ, ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬುಕ್ಕೊ ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗೊಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೊ. ಆ ಬಾಸೆಲೆ ಅವಶೇಷೊಲೆನ್ ವೇದ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಸ್ಕಂತ ಬಾಸೆ ಒರಿಪಾವೊಂದುಲ್ಲೊ.

ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಸಾಕೆದ ದಿಂಜ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಪಂಡ ಋಗ್ವೇದೊ. ವೇದೊಲೆ ಕಾಲೊದ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತೊಲೆನ್ ತೂಕ್‍ದ್ ತೂದು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರೊದ ಆಧಾರೊಡ್ದ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತ್‌ಂಡ ಅವು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 1500-1300ನ ಸುಮಾರ್ ಕೈತಲ್ಂದ್ ಪನೊಲಿ. ವೇದಡ್ದ್ ಸುರುವಾದ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತಕಡೆ ಪ್ರಚಾರೊಡುಪ್ಪುನ ಆ ಸಾಕೆದ ಮಸ್ತ್ ಬಾಸೆಲೆಗ್ ಸುಮಾರ್ 3000 ಒರ್ಸೊಲೆ ಇತಿಹಾಸೊ ಉಂಡು. ಬಾಸೆಲು ಯಾಪೊಲಾ ಬದಲಾವೊಂದಿಪ್ಪುನೆ ಅನಿವಾರ್ಯೊ. ಇಂಚಿತಿ ಉದ್ದೋ ತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಬಾಸೆಲು ಬದಲಾವಣೆದ ದಿಂಜ ಗಟ್ಟೊಲೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಅವು,

  1. ಪೂರ್ವೊ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ : ವೇದೊದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬುಕ್ಕೊ ಅಭಿಜಾತ ಸಂಸ್ಕೃತ;
  2. ಮಧ್ಯೊ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ : ಪಾಲಿ, ಪ್ರಾಕೃತ, ಅಪಭ್ರಂಶ;
  3. ನವ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್; ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಲಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಲಹಂದಾ, ಪಂಜಾಬಿ, ಪಹಾಡಿ, ಬಿಹಾರಿ, ಮರಾಠಿ, ಸಿಂಧಿ, ರಾಜಾಸ್ತಾನಿ, ಉಡಿಯಾ, ಅಸ್ಸಾಮೀ.


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.interlinepublishing.com/user-content-detail-view.php?cid=4620