ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಇಟ್ಟಿರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಇಟ್ಟಿರಿ ಒಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ. ನೆನ್ನ್ ಟಿಟ್ಟಿರಿ ಪಕ್ಕಿಂದ್ಲ ಪನ್ಪರ್. ಕನ್ನಡಡ್ `ಟಿಟ್ಟಿಭ ಹಕ್ಕಿ, ತೇನೆ ಹಕ್ಕಿ' , ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ Red-wattled Lapwing ಪನ್ಪೆರ್.

ಬದ್ಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾದೆಡ್ ಅತ್ತುಂಡ ಗಟ್ಟಿದ ಜಾಗೆಡ್ ಎಲ್ಯೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲ್ ಲೆನ್ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ದ್ ಕಟ್ಟೆಲೆಕ ಮಲ್ತ್ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪಕ್ಕಿ ಆಂಡ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟ್ ಬಾರಿ ಉಸಾರ್ ಉಂಡು. ವಿಟ್ಟಿ ಟ್ಟಿ ಟ್ಟೀವ್...ವಿಟ್ಟಿ ಟ್ಟಿ ಟ್ಟೀವ್.. ಪಂದ್ ಬುಲಿಪುನ ಈ ಪಕ್ಕಿ ಅಯ್ತ ಗೂಡುದ ಕೈತಲ್ ಪೋಂಡ ಜೋರು ಅರಬಾಯಿ ಪಾಡುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕುಲ್ಲಿಲೆಕ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ್ ತೋಜಾದ್ ಅವ್ವೆ ಅಯ್ತ ಗೂಡು ಆದಿಪ್ಪೊಡುಂದು ನಂಬುಲೆಕ ಮಲ್ಪು೦ಡು. ಪಗೆಲ್ ರಾತ್ರಿ ಭಾರೀ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ತನ್ನ ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಲೆನ್ ತೂಪುಂಡು. ರೆಂಕೆಡ್ ನೀರ್ ಕನತ್ ದ್ ಕಿನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿಗ್ ತಳಿತುದ್ ಬೆಚ್ಚ ಆವಂದಿಲೆಕ ತೂಪುಂಡುಗೆ. ಕೆರೆತ್ತ ಬರಿಟ್, ಕಂಡ ದಪ್ಪುನಗ, ಬೊಕ್ಕ ಕೆಸರ್ದ ಜಾಗೆಡ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾದ್ ಈ ಪಕ್ಕಿ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೊನ್ಯ ಕಲರ್ದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಇತ್ತಿನ ನಾಲ್ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು. ತೆತ್ತಿದ ಕಲರ್ ದನೆ ಎಲ್ಯ ಕಲ್ಲ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುನೆರ್ದಾವರ ತೆತ್ತಿ ಒವು ಪಂದ್ ಗುರ್ತ ಪತ್ತೆರೆ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು.

ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಟ್ಟೀರಿಟ್ಟಿ ಮಜಲ್ಡ್ ಪಂತಿ ಎರ್ಕ್೦ಡ್...

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪಕ್ಕಿ ಬಾನ ತಿರ್ತ್ ಬೂರುಂಡು ಪಂದ್ ಕಾರ್ ಕುತ್ತ ಮಲ್ತ್ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನುಂದು ಪನ್ಪೆರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]