ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂಬುದು 'ಸಲಾಮ್' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದುದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ‘ಶಾಂತಿ’ ಎಂದಾಗಿದೆ.