ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂಬುದು 'ಸಲಾಮ್' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದುದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ‘ಶಾಂತಿ’ ಎಂದಾಗಿದೆ.