ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂಬುದು 'ಸಲಾಮ್' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದುದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ‘ಶಾಂತಿ’ ಎಂದಾಗಿದೆ.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.