ಉದ್ಯಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉದ್ಯಮ ಪಂಡ ಗಿರಾಕಿಲೆಗ್ ಸರಕ್‍ನ್ ಒದಗಿಸಾವರೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಉಂದು ಖಾಸಗಿಯಾದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯಮವಾದುಪ್ಪು.ಉಂದೆನ್ ನಡಪುಡಾಪುನಾರೆನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉದ್ಯಮ&oldid=56144"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು