ಉಮೊಜ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಇಲ್ಲ್
ಉಮೊಜದ ಪೊಂಜೊಲು
ಊರು ಕಾಪುನ ಡೆವಂಟ್ ಲಾ ರಿವೈಯೆರೆ ಉಸಾವೊ ನಿಯಿರೊ

ಉಮೊಜ ಪಂಡ ಕೀನ್ಯಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಜನಾಂಗೊದಕುಲೆನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಹಳ್ಳಿ. ಉಂದು ೧೯೯೦ಡ್ ಉಂಡಾಯಿನ ಪೊಸ ಊರು. ಈ ಊರುಡು ಆಂಜೊಲೆಗ್ ನಿಸೇದೊ ಮುಲ್ಪ ಪೊಂಜೊಲು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಉಮೊಜಗ್ ಇತ್ತೆ ೨೫ನೆ ಒರ್ಸೊದ ಸಂಬ್ರಮೊ. ಈ ಊರುಗ್ ಆಂಜೊಲೆಗ್ ಪ್ರವೇಸೊ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೊಲು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಊರುಡು ಸಾಲೆಲೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರೊ ಬೊಕ್ಕ ತರಬೇತಿ ಸಿಬಿರೊಲು ಮಾತ ಉಂಡು. ಈ ಊರುನು ಸಂಬೂರುದ ರೆಬೆಕಾ ಲೊಲೊಸೊಲಿ ಪನ್ಪಿ ಪೊಂಜೊವು ಉಂಡು ಮನ್ತೆರ್[೧]

ರೆಬೆಕಾ ಲೊಲೊಸೊಲಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರೆಬೆಕಾ ಲೊಲೊಸೊಲಿ ೧೯೬೨ ವಂಬೊ ಪನ್ಪಿ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟ್ ಬಲತೆರ್. ಸಾಲೆಡ್ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತನ್ನೊ ೧೮ನೆ ಒರ್ಸೊಡು ಫೆಬಿಯನೊ ಡೆವಿಡ್ ಲೊಲೊಸೊಲಿ ಪನ್ಪುನಾರೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರ್. ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ವ್ಯಾಪಾರೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನೊ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ರಾಜಕೀಯಡ್ ಒಂತೆ ಪ್ರಬಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಯಿನ ರೆಬೆಕಾ ೧೯೯೦ನೆ ಇಸವಿಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕೆರ್ರ್ದ್ ಅತ್ಯಾಚಾರೊ ಆಯಿನ ಪೊಂಜೊಲೆನ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಸಹಾಯೊ ಮನ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ವಿಚಾರೊರ್ದಾತ್ರೊ ರೆಬೆಕನ್ ಅರೆನ ಕಂಡನಿ ದೂರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆ ಊರೂದ ಜನೊಕುಲು ರೆಬೆಕಾನ ಏಳಿಗೆನ್ ಸಹಿಸಾವೆರೆ ಆವಂದೆ ಆರೆಗ್ ಪೆಟ್ಟ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಅಪಗ ಫೆಬಿಯನೊ ಆರೆನ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಅಯಿಕಾತ್ರ ಕಂಡನಿಯನ್ ಬುಡ್ಪೆರ್. ಸಂಬೂರು ಬುಡ್ಡು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಮೊಜ ಪನ್ಪಿ ಎಲ್ಯ ಪೊಂಜೊಲು ಮಾತ್ರೊ ಉಪ್ಪುನ ಊರುನು ಕಟ್ಯೆರ್. ಆಂಜೊಲೆಗ್ ಪ್ರವೇಶ ನಿಸೇದೊ ಮಲ್ತೆರ್[೨]

ಕಾರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುರುಸೊ ಪ್ರದಾನವಾಯಿನ ಸಂಬೂರುಡ್ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಬಾರಿ ದೌರ್ಜನ್ಯೊ ನಡತ್ತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೆರೆಗ್ ಬಲವಂತವಾದ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅತ್ಯಾಚಾರೊ, ಪೊಣ್ಣುಲೆನ್ ಜನನಾಂಗ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನಿ, ಪೆಟ್ಟ್ ಪಾಡುನಿ ಉಂದು ಅಲ್ಪ ನಡಪುನಂಚಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯೊಲು. ಉಮೊಜದ ಮುಟ್ಟದ ಊರುಡು ಬ್ರಿಟಿಸ್ ಸೈನಿಕೆರೆನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರೊ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಪೊಂಜೊಲು ಕುರಿ ಮೆಪಯೆರೆ, ಕನಕ್ ಕನಯೆರೆ ಪೊನಗ ಬ್ರಿಟಿಸ್ ಸೈನಿಕೆರ್ ಅಕುಲೆನ್ ಬಲವಂತಡ್ ಅತ್ಯಾಚಾರೊ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬ್ರಿಟಿಸ್ ಸೈನಿಕೆರೆಡ್ದ್ ಅತ್ಯಾಚಾರೊ ಆಯಿನ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಅಕುಲೆನ ಕಂಡನಲ್ಲು ಬೇನೆ ಮಲ್ಪುನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮನ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಈ ಮಾತ ಕಸ್ಟೊನು ಎದುರಿಸಯೆರೆ ಬೊಡಾದ್ ಬ್ರಿಟಿಸ್ ಸೈನಿಕೆರೆಡ್ದ್ ಅತ್ಯಾಚಾರೊ ಆಯಿನ ೧೪ ಪೊಂಜೊಲು ಬೊಕ್ಕ ರೆಬೆಕಾ ಲೊಲೊಸೊಲಿ ಪೂರಾ ಒಟ್ಟಾದ್ ಉಮೊಜ ಪನ್ಪಿ ಎಲ್ಯ ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಯೆರ್. ಸಂಬೂರುದ ಪುರುಸ ಪ್ರದಾನವಾಯಿನ ಪದ್ಧತಿನ್ ವಿರೋದಿಸಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.

ಜೀವನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಲ್ಪದ ಪೊಂಜೊಲು ಎಲ್ಯ ಗುಡ್ಚಿಲ್ಲ್‌ಡ್ ಜೀವನೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆ ಗುಡ್ಚಿಲ್ಲ್‌ನ್ ಮಣ್ಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಿನ್ ಬೆರತ್‌ದ್ ಕಟ್ಟ್‌ದುಪ್ಪುವೆರ್. ಅಕುಲೆನ ಗುಡ್ಚಿಲ್ಲ್ ಸುತ್ತ ಮುಳ್ಳುದ ಬೇಲಿ ಮನ್ತುದುಪ್ಪುವೆರ್. ಆಂಜೊಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಸೇದೊ ಆಂಡಾ ಪೊಂಜೊಲು ಅಕುಲೆನ ಜೀವನೊ ಸಂಗಾತಿಲೆನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಸೊ ಉಂಡು.

ಜನ ಸಂಕ್ಯೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಲ್ಪದ ಜನಸಂಕ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸುಮಾರ್. ೪೫-೫೦ ಪೊಂಜೊಲು ಬೊಕ್ಕ ೨೦೦-೨೨೦ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಸಂಪೊತ್ತು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಲ್ಪದ ಪೊಂಜೊಲು ಜೀವನೊದ ಸಾದಿಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಸಂಬೂರುದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರ ಕುಸಲ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಣಿ ಸರೊಕುಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೀರ್‌ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಕುಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಮಲ್‌ದ ಆಸರ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಸ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಡೆಗ್ ಪ್ರವಾಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಸಂಬೂರುದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರ ಕುಸಲ ವಸ್ತುಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು.

ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತ್ತೆ ಉಮೊಜದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಲೆಡ್ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸೊ ಕಲ್ಪುನ ಅವಕಾಸೊ ಉಂಡು. ದುಂಬು ಸಂಬೂರುಡು‍ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ೫-೬ ಒರ್ಸೊ ಪ್ರಾಯೊ ಆನಗ ಕುರಿ ಮೆಪವುನ, ಕಯಿಕಂಜಿ ಮೆಪವುನ ಕೆಲಸ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಉಮೊಜಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರೊ, ತರಬೇತಿ ಸಿಬಿರೊಲು ಮಾತ ತಾಪನೆ ಆದ್ ಜೋಕುಲು ಓದುನೆಟ್, ಬರೆಪುನೆಟ್, ಕಲೆ, ಗೊಬ್ಬು ಮಾತೆಟ್ಲ್ ಪ್ರತಿಬಾವಂತೆರಾತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.odditycentral.com/news/no-mans-land-kenyas-women-only-village.html
  2. http://wilsonquarterly.com/stories/no-country-for-men-umoja-an-all-female-village-in-northern-kenya/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉಮೊಜ&oldid=73440"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು