ಏಷ್ಯನ್ ಗೊಬ್ಬುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಏಷ್ಯಾನ್ ಕ್ರೀಡೆ logo01

ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಐಕ್ಯತೆ ಪುಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ನಾಲು ವರ್ಷೊಗ್ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶೊಡ್ ನಡಪುಂಡ್. ಪ್ರಥಮ ಏಷ್ಯನ್ ಗೊಬ್ಬು ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಡ್ ನಡೆಯಿನಿ. ಮೊರಾನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಡ್ ಇಂಚಿಯಾನ್ ನಗರೊಡು ೧೭ ದಿನತ ಗೊಬ್ಬು ನಡತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಿಲು ೧೦ ಬಂಗಾರದ ಪದಕೊನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಬೊಕ ಎಡ್ಮನೆ ಸ್ತಾನ ಪಡೆವೊಂಡೆರ್. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ ಐಕ್ಯತೆ.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.