ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 01

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ತಂಪು ತಿನಿಸ್. ನೆಕ್ಕ್ "frozen custard", "frozen yogurt", "sorbet", "gelato" ಪಂದ್ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬಗೆ ಬಗೆದ ಪರ್ಂದುಲು, ಫ್ಲೇವರ್ಲೆನ್ , ಪೇರ್ನ್ ಉಪಯೋಗ ಪಲ್ಪುವೆರ್. ಅಯಿಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಧಾರ್ಥ ಅತ್ತಾಂದೆ ಕ್ರೀಮ್, ಸಕ್ಕರೆ ಪದಾರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣೆನ್ಲಾ ಪಾಡ್ವೆರ್. ಈ ಪದಾರ್ಥಲು ತಂಪು ಆವೊಂದಿತ್ನಕನೆ ಅವ್ವೆನ್ ಐಸ್ದ ಗಡ್ಡೆ ಆವರೆ ಬುಡಂದೆ ಮೆಲ್ಲೊಡು ಮಗತೊಂತು ಇಪ್ಪೋಡು. ಅಪಾಗ ಇರೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸವಿಯರೆ ಸಿದ್ದ.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]