ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಒಷ್ಯಾನಿಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವಿಶ್ವೊದ ನಕ್ಷೆಡ್ ಓಷ್ಯಾನಿಯ

ಒಷ್ಯಾನಿಯ ಭೂಮಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಅರ್ಧವಲಯಡುಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶೊಲ್ದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಂಗಡಣೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶೊನು ಬುಡ್ದು ಈ ವಿಂಗಡಣೆಡ್ ಸೇರುನ ಪ್ರದೇಶೊಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲಾ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ನ್ಯೂ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್, ನ್ಯೂ ಗಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲಯ ದ್ವೀಪಸಮೂಹದ ಕೆಲವು ದ್ವೀಪೊಲು ಇಂದೆಟ್ ಸೇರುಂಡು.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.