ಕಂಡೊಲೆನ ಪುದರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕಂಡ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಜಾಗೆಗ್ ಕಂಡ ಪನ್ಪೆರ್ ಕನ್ನಡೊಡು ನೆಕ್ಕ್ ಗದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ Field ಪನ್ಪೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಕಂಡೊಲೆನ ಗುರ್ತ ಪತ್ಯೆರೆ ತನ್ಕುಲೆ ಕಂಡಲೊಗ್ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಲೆನ್ ದೀವೊಂದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊನುವೆರ್. ತಗ್ಗ್ ದೆಕ್ಕ್ ತಗ್ಗ್ ಕಂಡ ಎತ್ತರದೆಕ್ಕ್ ಎತ್ತರ ಕಂಡ ಗುರಿಟ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೆಕ್ಕ್ ಗುಂಡಿಕಂಡ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಗುರಿಕಂಡ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಂಡದ ಕೈತಲ್ ಮರೊಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ್ಂಡ ಮರತ್ತ ಪುದರ್‌ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡನ್ ಸೇರಾದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಂಡೊಗುಲಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀಯೆರ್ಡಲಾ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಜಾಗೆ ತೂದು ದೀಪಿನ ಕಂಡೊದ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೋಡಿ ಬೊಟ್ಟು
 2. ನಡು ಬೊಟ್ಟು
 3. ಮಲ್ಲ ಕಂಡ
 4. ಎಲ್ಯ ಕಂಡ
 5. ಗುರಿಕಂಡ
 6. ತಗ್ಗ್ ಕಂಡ
 7. ಎತ್ತರ ಕಂಡ
 8. ಕಿನ್ಯ ಬಾಕಿಮಾರ್
 9. ನಡು ಮಜಲ್
 10. ಕಡೆ ಮಜಲ್
 11. ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಂಡ
 12. ಗುಳಿಕಂಡ
 13. ಪೆರ್‌ಮಾರ್
 14. ಎಟ್ರೆಮಾರ್
 15. ಪಟ್ಟೆಮಾರ್
 16. ಪಾದೆಟ್ಟ
 17. ಕಂಪೊ
 18. ದೇವಸೊ
 19. ನೆಲ್ಯಂಡೊ
 20. ಬೊಟ್ಯಂಡೊ

ನೀರ್‌ದ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತಿ ಕಂಡೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತುದೆ ಬರಿ ಕಂಡ
 2. ತುದೆ ಬೈಲ್
 3. ಕಿರೆ ಬೈಲ್
 4. ತೋಡಬರಿ ಕಂಡ
 5. ಉಗ್ಗೆಲ್ ಬರಿ ಕಂಡ
 6. ಗುವೆಲ್ ಬರಿ ಕಂಡ
 7. ನೀರ್ ಕಂಡ
 8. ಉಬರ್ ಕಂಡ

ಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಂಡೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕರ್‌ಮಾರ್ ಬೈಲ್
 2. ಪಣೊಲಿಬೈಲ್
 3. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್
 4. ಸಂಗಡಿಬೈಲ್
 5. ತಾಕೊಡೆ ಬೈಲ್
 6. ಕರಿಂಜೆ ಬೈಲ್
 7. ಮೇರಜೆ ಬೈಲ್
 8. ಕನಡ ಬೈಲ್
 9. ಜಾರಿಗೆ ಬೈಲ್
 10. ತಡಂಬೈಲ್

ಗಿಡ ಮರೊಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಂಡೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಕಂಡ
 2. ಕುಕ್ಕುದಡಿ ಕಂಡ
 3. ಪುಣ್ಕೆ ಮಾರ್
 4. ಕರ್ಮಾರ್ ಬೈಲ್
 5. ಮರತ್ತ ಕಂಡ
 6. ತುಂಬೆದಡಿ
 7. ಉರ್ಕಿ ಬೊಟ್ಟು
 8. ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್
 9. ಪೆಲತ್ತಡಿ
 10. ಗೋಳಿದಡಿ
 11. ಬಜೆಮಾರ್
 12. ಕೇಪುಳ ಕಂಡ
 13. ನೆಕ್ಕಿದಡಿ

ನರಮಾನಿ ಬಳಕೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅರಸುಲೆ ಕಂಡ
 2. ಶೆಟ್ರೆ ಬೈಲ್
 3. ಹೆಗ್ಡೆಬೈಲ್
 4. ಅರಸುಲೆ ಬಾಕ್ಯಾರ್
 5. ಬಂಟಮಾರ್
 6. ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು
 7. ಪಟ್ಲ ಕಂಡ
 8. ಅಜ್ಜೆರೆ ಕಂಡ
 9. ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡ

ತಿನ್ಲುನ ತೆನಸ್‌ಲೆ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತಾರಿ ಕಂಡ
 2. ತುರೆ ಬೈಲ್
 3. ಜಾರಿಗೆ ಬೈಲ್
 4. ಮನೋಲಿಬೈಲ್
 5. ಕಿರೆಂಗ್ ಬೈಲ್
 6. ತಿಮರೆ ಕಂಡ


ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಪುದರ್ದ ಕಂಡೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪಿಲಿಬೈಲ್
 2. ಕುದ್ಕಮಾರ್
 3. ಮುಂಗುಲಿ ಮಾರ್
 4. ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು
 5. ನಾಯಿಬೆಟ್ಟು


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]