ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಜಿಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕಜಿಪು ಪಂಡ ವನಸ್ಸ್ ಉನ್ನಗ ನುಪ್ಪುಗು ಬೆರಸದ್ ತಿನಿಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತೆನಸ್ಸ್.ನುಪ್ಪುಲ ಕಜಿಪುಲ ಇತ್ತ್ಂಡನೇ ಅವೆನ್ ವನಸ್ಸ್ ಪನ್ಪೆರ್ .ಬಜಿ ನುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ತಿನಿಯೆರೆ ಆಪುಜಿ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಕಜಿಪು ಉಪ್ಪೊಡು .ಕಜಿಪುಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಧೊಕುಲು ಉಂಡು.

ಸಾರ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ನೀರಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಜಿಪು. ಪದೆಂಗಿದ ನೀರ್ ,ಪುನರ್ಪುಳಿತ ಚೋಳಿದ ನೀರ್ ,ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಬೆಯಿಪಾಯಿನ ನೀರ್‌ಗ್ ಕಾಯಿ ಮುಣ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಜಿಪು

ಸಾಂಬಾರ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಪಂಡ, ಮಾತ ನಮೂನೆದ ತರಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಲ ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಯಿಪಾದ್ ಅವೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ವಸ್ತುಲಾಯಿನ ಮುಣ್ಚಿ ,ಎಡ್ಡೆ ಮುಣ್ಚಿ ಜೀರಿಗೆ ,ಮೆಂತೆ ,ಪುಳಿ ಮಾತೆನ್ಲ ಕಡೆದ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಡ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಡು.ಬೋಡಿತ್ತ್ಂಡ ಕಡೆನಗ ತಾರಾಯಿದ ಪೂಲ ಪಾಡೊಲಿ ,ಇಜ್ಜಿಂಡ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದ್ ಮನ್ಪೊಲಿ

ಕೊದ್ದೆಲ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊದ್ದೆಲ್‌ಗ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ತರಕಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೆನ್ ಮೂರ್ದು ಬೆಯಿಪಾದ್ ಅಯಿಕ್ ಮುಣ್ಚಿ ಜೀರಿಗೆ ,ಮೆಂತೆ ,ಪುಳಿ,ತಾರಾಯಿದ ಪೂ ಮಾತೆನ್ಲ ಕಡೆದ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಡ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಡು

ಬೋಲು ಕೊದ್ದೆಲ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೋಲು ಕೊದ್ದೆಲ್ ಪಂಡ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ್ ಮೂರ್ದ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬೇಯಿಪಾದ್ ಅಯಿಕ್ ಪುಳಿತ ನೀರ್ ,ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಡ್ ಪಿರಲ ಚೂರು ಕೊದಿಯದ್ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಡು

ಪುಳಿ ಕಜಿಪು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ತರಕಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೆನ್ ಮೂರ್ದು ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಣ್ಚಿಲ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಯಿಪಾದ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಯಿಪಾದ್ ಕಡೆಕ್ (ಒಂತೆ ) ಬೋಡಾಪಿನಾತ್ ಅಳೆ ಕೂಟುದ್ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಡು

ಉಪ್ಪುಕರಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ತರಕಾರಿನ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಯಿಪಾದ್, ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಮೇಲ್‌ಡ್ದ್ ಚೂರು ತಾರಾಯಿದ ಪೂ ಬಿರ್ಕೊಡು

ತರಕಾರಿನ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ್ ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ಡ್ , ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಯಿಯೆರೆ ದೀವೊಡು,ಅವೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ವಸ್ತುಲಾಯಿನ ಮುಣ್ಚಿ , ಜೀರಿಗೆ ,ಬೆಳ್ಳುಲ್ಲಿ ,ಪುಳಿ ,ತಾರಾಯಿದ ಪೂ ಮಾತೆನ್ಲ ಕಡೆದ್ ಪಾಡ್ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯನಗ ನೀರ್ ಮಾತ ಆಜಿದ್ ಆಜದಿನ ಕಜಿಪು ತಯಾರಾಪುಂಡು

ಮೆಣಸ್ಸ್ ಕಾಯಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೇನಸ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪುನಾಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕು, ಪರಂಗೆಳಕಾಯಿ, ಕಂಚೋಳ್, ಅವೆನ್ ಬೇಯಿಪಾದ್ ಐಕೆ ವಂತೆ ಬೆಲ್ಲ, ಪುಳಿತ ನೀರ್ ಸೇರದ್, ಮುಂಚಿ, ಮೆತ್ತೆ, ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಪುರೆನ್ಲ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪೊತುದು ಐನ್ ಕಡೆದ್ ಪಾಡ್ದ್ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಡು ಮುಂಚಿ, ಸಾಸೆಮಿ, ಬೇಸೊಪ್ಪು ದ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಜಿಪು&oldid=173094"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು