ಕನಪಡಿತ್ತಾಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕನಪಾಡಿತ್ತಾಯೆ - ಈ ದೈವದ ನಿಲೆ ತಾಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ. ದೈವದ ನುಡಿಗಟ್ಟ್ ಡ್ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ "ಅರ್ಕುಲದ ತಾರ್ರ್ದ್ ಕಂಚಿಕಾರ ಕೂಟೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ...ನಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆದ ಅರಸಾಯಿ ದೈವ" ಈ ಕನಪಾಡಿತ್ತಾಯ ದೈವ. ಕಳ್ಳಿಗೆ, ತುಂಬೆ, ಮೂಡ, ನಡು