ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕನ್ನಿ ಕಂಬೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕನ್ನಿ ಕಂಬೊ

ಕನ್ನಿ ಕಂಬೊ ತುಲುವೆರೆ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಅಡ್ಪಿಲ್‍ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಪವಿತ್ರೊ ಕಂಬೊ. ಕೊಡಗ ಬಾಸೆಡ್ ಇಂದೆನ್ ಕನ್ನಿಕೋಂಬರೆ ಪನ್ಪೆರ್.[೧]

ಕನ್ನಿ ಕಂಬೊ ಪದೊತ ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಡಗೆರೆ ಇಲ್ಲ್‌ಡಿಪ್ಪುನ ಪೂಜೆದ ಕೋಣೆ. ಇಂದೆಕ್ 'ಮೀದಿ ಕೋಂಬರೆ' ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್‌ಲಾ ಉಂಡು. 'ದೇವಡ ಕೋಂಬರೆ' (ದೇವರೆ ಕೋಣೆ) ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್‍ಲಾ ಉಂಡು. 'ಕನ್ನಿ' ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪೂಜ್ಯ, ಇಂಚಿತಿ ಅರ್ತೊ ಉಂಡು. ಐನ್ ಮನೆ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ್ ಸುಳ್ಯೊಡ್ದು ಮಡಿಕೇರಿಗ್ ಪೋನಗ[೨] ಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಐನ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈಸಾಲೆಡ್ ಪೊಗ್ಗುನಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಕಂಬೊಗು ಕನ್ನಿ ಕಂಬೊಂದ್ ಪುದರ್. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಯಜಮಾನ್ರೆಗ್ ಇಪ್ಪುನಾತೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಈ ಕಂಬೊಗು ಉಂಡು. ಕೊಡಗೆರೆ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ಡ್ 'ಮೀದಿ' ಪಂಡ ನೆವೇದ್ಯೊಂದು ಅರ್ತೊ. ದಿನೋಲ ದೇವೆರೆಗ್ ಈ ಕೋಣೆಡ್ ಮೀದಿನ್ ದೀಡುನೆಡ್ದಾವರೊ ಇಂದೆಕ್ 'ಮೀದಿ ಕೋಂಬರೆ' ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ತುಲುತಕುಲು ಇಂದೆನ್ ಡೆಂಗಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಕನ್ನಿ ಕಂಬೊದ ರಚನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಿ ಕಂಬೊದ ಬುಡೊಟು ನಡಪುನ ಪವಿತ್ರೊ ಕೆರ್ಮೊ-ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನೆ

ಕನ್ನಿಕಂಬೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಸುಳ್ಯೊದ ಕಡೆತ ತುಳುವೆರೆನ ಮಾಂತ ಇಲ್ಲಡೆಡ್‍ಲಾ ಉಂಡು. ಕೊಡಗೆರೆ ಐನ್ ಮನೆಲೆಡ್ ಮಾಂತ್ರೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕೋಣೆದುಲಾಯಿ ಮೂಡಾಯಿ ಎದುರ್ಪುದ ಗೋಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ನೇಲುನ ದೀಪೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಸರಪ್ಪೊಲಿದ ಕೊಂಡಿಡ್ ಅಟ್ಟೊದ ಅಡ್ಡೊಗು ನೇಲ್ಪಾವೆರ್. ಕೊಡಗೆರ್ ಇಂದೆಕ್ ತೂಕ್೦ಬೊಳ್‌ಚ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತಮೆಯಿಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗೂಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ಬೊಲ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಟ್ಟಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ಬೊಲ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗಿಂಡ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೆಲಟ್ ಕನ್ನಿ ಕಂಬೊ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಕನ್ನಿ ಕಂಬೊದಲ್ಪ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸುನ ಕೆರ್ಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಿತ್ಯೊ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪುಗು ಬುಕ್ಕೊ ಬಯ್ಯಗ್ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಅಡಿತ್ತ್‌ದ್ ತೂಂಕು ದೀಪೊನು ಪೊತ್ತಾದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಮನೆತನೊದ ಕಾರ್ನೆರೆನ್ ನೆನೆತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೊಡಗೆರ್ ನಿತ್ಯೊ ರಾತ್ರಿ ಒನಸ್‍ದ ಸುರುಟು ಆನಿದ ಅಟಿಲ್‍ನ್ ಈ ಬೊಲ್ಲಿದ ಬಟಲ್‍ಡ್ ನೆವೇದ್ಯೊಂದು ದೀಡ್‍ವೆರ್. ಗಿಂಡ್ಯೆಡ್ ಪೇರ್ ಅತ್ತಂಡ ನೀರ್ ದೀಡುವೆರ್. ಇಸೇಸೊ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತ್‌ಂಡ ನೆವೇದ್ಯೊ ದೀಡುನ ಕೆರ್ಮೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಗಿಂಡ್ಯೆಡ್ ಒಂತೆ ಗಂಗಸರೊನು ದೀಡುನ ಕೆರ್ಮೊ. ಕೊರ್‌ನ ಪೊನ್ನುಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ್‌ಗ್ ಬನ್ನಗ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ದೀಡುನ ಕೆರ್ಮೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಕನ್ನಿ ಕಂಬೊದ ಬಗೆಟ್ ನಂಬಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡುನೆ

ಕನ್ನಿಕಂಬೊಗು ದೇವಸ್ತಾನೊಗು ಕೊರ್ಪುನಾತ ಗೌರವೊ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಇಂದೆತ ಉಲಾಯಿ ಬಜಿ ಕಾರ್‌ಡ್ ಪೋವೊಡು. ತರೆಕ್ ಮುಂಡಾಸ್, ಟೊಪ್ಪಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋವೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಿಕಂಬೊನು ದಿನೊಲಾ ಸುದ್ದೊಡು ದೀಡೊಡು. ಸೂತಕೊದಕುಲು ಈ ಕೋಣೆದುಲಯಿಗ್ ಪೊಗ್ಯರ ಇದ್ದಿ[೩].

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://kanaja.in/archives/113533[dead link]
  2. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/home/languages/kodava/-/articleshow/25562033.cms
  3. ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಕೊಡವರು - ಶ್ರೀ ಬಿ. ಡಿ. ಗಣಪತಿ - ೧೯೬೨ - ಪುಟ ೧೪