ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕರ್ತವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕರ್ತವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ (lord's prayer) ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರೆ. ಉಂದು ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಆಯಿ ಸತ್ಯವೇದದ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಗ ಆಯಿ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದುಂಡು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆರೆ ಶಿಷ್ಯೆರ್ ನಕುಲು ಯೇಸುಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಾಲ ಪಂಡಿನೆಕ್ಕ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆರ್ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ್ ಕಲ್ಪಾಯೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ದೇವೆರೆನ್ ಸುಗಿಪುನವು ಅತ್ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಲೆಕ್ಕ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಲಾ ಆವಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಉನಿಯೆರೆ ಕೊರ್ಲ, ಹಾಳ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂದೆ, ಬಾಕಿದಾಯಗ್ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ಥೊನು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ದೇವಾಲಯಲೆಡ್, ಇಲ್ಲಲೆಡ್, ಸ್ಮಶಾನೊಡು,ಆತ್ತಂದೆ ಓಲು ದೇವೆರೆನ್ ಸುಗಿಪುನ ಗಳಿಗೆ ಉಂಡಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಪರಲೋಕೊಳೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಯೆಂಕುಳೆ ಅಮ್ಮಾ! ನಿನ ಪುದರ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಡ್, ನಿನ ರಾಜ್ಯ ಬರಡ್, ನಿನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕೊಡು ಆಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಲಾ ಆವಡ್, ಬೋಡಾಪಿನವು ಯೆಂಕುಳೆ ರೊಟ್ಟಿನ್ ಯೆಂಕುಳೆಗ್ ಇನಿ ಕೊರ್ಲ, ಯೆಂಕುಳೆ ಸಾಲದಾಕುಳೆಗ್ ಯೆಂಕುಳುಲಾ ಬುಡುಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ಯೆಂಕುಳೆ ಸಾಲೊಳೆನ್ ಯೆಂಕುಳೆಗ್ ಬುಡುಲ, ಯೆಂಕುಳೆನ್ ಶೋಧನೆಡ್ ಸೇರಾವಂದೆ, ಕೇಡ್ ಗ್ ಯೆಂಕುಳೆನ್ ತಪ್ಪಾಲ; ದಾಯೆಗಂದ್ಂಡ ರಾಜ್ಯಲಾ ಬಲಲಾ ಮಹಿಮೆಲಾ ಸದಾಕಾಲೊಗು ನಿನ್ನವು ಆದುಂಡು. ಆಮೆನ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]