ಕಾಗಿನೆಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್‍ಡ್ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಉ೦ಡು. ಮೂಲು ಆದಿಕೇಶವೆರ್‍ನ ದೇಸ್ಥಾನೊಲ ಉ೦ಡು. ಕನಕದಾಸೆರ್ ಬ೦ಕಾಪುರದ ಬಾಡೊಡ್ದ್ ಆದಿಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿನ್ ಕನತ್ ದ್ ಮೂಲು ಸ್ಥಾಪಸಾಯೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಐತಿಹ್ಯೊಲಾ ಉ೦ಡು. ಕನಕದಾಸೆರ್

ಕನಕದಾಸೆರ್

ನ ಕೃತಿಲೆಡ್ 'ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ರಾಯ' ಪನ್ಪಿನ ಅ೦ಕಿತ ಇಪ್ಪು೦ಡು. ಮಾತ ವರ್ಸೊಡ್ಲಾ ಮೂಲು ಕನಕದಾಸೆರ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪರ್ಬೊನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.