ಕಾನತ್ತೂರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕಾನತ್ತೂರು ಕಾಸರಗೋಡುಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ತಾನೊ, ನೆನ್ನ್‌ ಸತ್ಯತ ಜಾಗೆ ಪಂದೆ ಪನ್ಪರ್.‌

ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಮಾರಧಾರ ಮಲೆಟಿತ್ತಿ ಮುತ್ತೋರ್(ಪೂಮಾಣಿ),ಎಳೆಯೋಲ್(ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ) ದೈವೊಲೆಗ್ ನೆಲೆಯಾಯರೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಪಂದ್ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೆರೆಡ ಕೇನುವೆರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಗೆ ತಿಕಂದಿನೆಡ್ದಾವರ ಜಾಗೆ ನಾಡೊಂದು ತೆಂಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬನ್ನಗ ಕಾನತ್ತೂರು ಗ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಪಂದ್ ತೆರಿದ್ ಅಲ್ಪನೆ ನೆಲೆಯಾಪೆರ್ಗೆ.ಗಟ್ಟಡ್ದ್ ಜತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಯೆರೆ ಜಾಗೆ ನಾಡೊಂದು ಪೊನಗ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಒಟ್ಟುಗಾದ್ ಸಾಗುವೆರ್ ಅಪಗ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ,ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವೊಲೆನ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಕಾನತ್ತೂರುಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ನಾಲ್ ದೈವೊಲು ನಾಲ್ವೆರ್ ದೈವೊಲಾದ್ ಕಾನತ್ತೂರುಡ್ ನೆಲೆಯಾಪೆರ್.

ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ದೈವೊದ ಕಲೊಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು. ಜಾಗೆದ ಬಗೆಟ್, ಕುಟುಮದ ಬಗೆಟ್, ವ ಸಂಸಾರೊದ ಬಗೆಟ್, ವಡೊಂಗಿ ಮಂತಿ ವಿಚಾರೊಲೆನ್ ಪತೊಂದು ದೂರು ಕೊರ್ಪೆರ್. ವರ್ಸಾದಿ ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಮಾರ್ 1500 ಸಾರ ಕುಲೆಕ್ಕುಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕುಂಡು.

ನಂಬೊಳಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಾನತ್ತೂರುಂದ್‌ ಪುದರ್‌ ಪನ್ಪುಜೆರ್
  • ದಾಲಾ ಕಂಡ್‌ದ್ ಪೋಂಡ ಇಡೆಗ್‌ ಪರಕೆ ಪನ್ಪೆರ್.
  • ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣೊಗು ಪುದರ್‌ಪೋಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]