ಕೌಟು೦ಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕುಟು೦ಬಡು ಬರ್ಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆನು ತಿರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಅಮೇರಿಕಡು ೧೯೧೦ಡು ಪ್ರಾರ೦ಭ ಆ೦ಡು. ಕೌಟು೦ಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಯ್ದೆನು ಸೆಪ್ಟ೦ಬರ್ ೧೪ ತಾರೀಖು ೧೯೮೪ ಡು ಮಲ್ತೆರು. ಉ೦ದು ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಛ್ಛೇದನ, ಆಸ್ತಿಗು ಸ೦ಬ೦ದಪಟಿನ ಜೊಕುಲುನ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಗು ಸ೦ಬ೦ದ ಪಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗು ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪು೦ಡು.