ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
IDC1

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡ ದಾದಾ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡ ನರಮಾನಿಯನ ಸರೀರೊಡು ಉಂಡಾಪಿನ ಜೀವಕೋಶಲೆನ ಅಸಹಜ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನರಮಾನಿಯನ ಸರೀರೊಡೆ ಸುರುವಾದ್ ಅಂತ್ಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್. ಈ ರೋಗೊ ಒಂಜಾ ಪೂರಾ ಗುಣ ಆವು ಅತ್ತ್ಂಡ ನರಮಾನಿಯನ್ ಬಲಿ ದೆತೊನುನಂಚಿನ ಸೀಕ್. ಒವ್ವೆ ಅಂಗದ ಜೀವಕೋಶೊಲು, ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಂಗಾಂಶೊಲು ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವು ಕಂಡೆಯಾದ್ ಕಡೆಕ್ ಆ ಅಂಗಾಂಶದ ಕಾನ್ಸರ್‌ಗ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಬಾಯಿ, ಕರ್ಲ್, ಮಿರೆ, ಗರ್ಭಕೋಶ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಪಿತ್ತಜನಾಂಗ -ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗೊಲೆಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ ಎಚ್ಚ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಚರ್ಬಿದ ಕಂಡೆದ(ಗಡ್ಡೆ) ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅವೆಡ್ದ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡೆ(ಗಡ್ಡೆ)ಯಾದಿತ್ತ್ಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒರಿಯಡ್ದ್ ಕುಡೊರಿಯಗ್ ಪಗರುನ ಸೀಕ್ ಅತ್ತ್. ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಯಿಡ್ದ್ ನರಮಾನಿಯನ ಸರೀರೊಗು ಅಂಟೊನುನವುಲ ಅತ್ತ್.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಿಗಲೆದ ಅಂಗಾಂಸೊಡ್ದು ಬುಳೆಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್.ಮಿರೆಕ್‌ಲೆಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಉಂಡೆ ಆಕಾರದ ಎಲ್ಯ ಮುದ್ದೆ,ಮಿರೆಕ್‌ಲೆನ ಆಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ, ಚರ್ಮದ ಮಿತ್ತ್ ಕೆಂಪು ಪ್ಯಾಚ್, ತೊಟ್ಟುಲೆಡ್ ದ್ರವ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿರೆಕ್‌‌ಲ್ ಕಿನ್ಯ ಆಪುನೆ ಉಂದು ಮಾತ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಲಕ್ಷಣೊಲು..ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇತೆ ಭಾಗೊಲೆಗ್ ಪದ್‌ರ್ನಕುಲೆಗ್ ಮಿರೆ ಬೇನೆ, ಬಾತಿನ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಲು, ಉಸಿರಾಟೊಗು ತೊಂದರೆ, ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಾಮಾಲೆ|ಮಂಜಲ್ ಚರ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬರು.

ಉಲ್ಲೆಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]