ಕ್ಯಾರಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸುರುಮಲ್ಪುನಗ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್‍ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿಲಾ

ಕ್ಯಾರಮ್/ಕೇರಮು ಉಂದು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು. ಉಂದು ಇಲ್ಲ್, ಸಾಲೆ, ಕ್ಲಬ್ಬುದ ಉಲಯಿಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು. ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ನಾಲ್ ಜನ ಗೊಬ್ಬರೆಗ್ ಅವಕಾಸೊ ಉಂಡು. ಉಂದೆನು ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲೆಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲಕಲೆ ಮುಟ್ಟಲಾ ಗೊಬ್ಬುರೆಗ್ ಅಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಕಾಯಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಕಾಯಿಲಾ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕಾಯಿಲೆನ್ ಹಾಕರೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲವು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೇರಮುಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಯಮೊಲು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿನ್ ಸೋಪವುನ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬೊಡು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿನ್ ಐನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ಲಾ, ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿನ್ ಪತ್ತ್ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿನ್ ಇರ್ವತ್ತೈನ್ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

Trincomalee jeu de Carrom

ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೊಬ್ಬುನ ರೀತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ಯಾರಮ್‌ ಗೊಬ್ಬುದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿದಯಿದ ಸಂಪರ್ಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.