ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕ್ಯಾರೇಟ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ. ಉಂದ್ ಗಿರೆಂಗ್‌ದ ಲೆಕನೆ ನಿಲತ್ತ ಅಡಿಟ್ ಬುಳೆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಂಡೆತಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ತುಲುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆತ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ್ Daucus carota.

ಉಂದ್ ತೂವರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಇರೆ ಪಚ್ಚ ಬಣ್ಣೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂದ್ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ರಕ್ತಶುದ್ದಿ ಮನ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ್ ಪಜ್ಜಿನೆ ತಿನ್ಪೆರ್.

ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಡ್ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿಲೆನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಲಾವ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಯೆರ್/ಮುಗೇರ್‌ಲಾ ಉಂದೆನ್ ತಿನ್ಪುಂಡು.

ಉಂದ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷಿಯಟ್ ಪುಟ್ಟ್‍ತಿನೆ.[೧] ಇಂದೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಹಾರ ವಿಸಯೊಲು ಉಂಡ್.[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.3732/ajb.1300055
  2. http://healthland.time.com/2013/08/20/eat-this-now-rainbow-carrots/