ಕ್ರಿಸ್ತ ವಂದನ ದೇವಾಲಯ, ಪಾಂಗಾಳ ಗುಡ್ಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕ್ರಿಸ್ತ ವಂದನ ದೇವಾಲಯ ಉಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತರೆ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರ. ಉಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಪು ತಾಲೂಕುದ ಪಾಂಗಾಳ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಉಂಡು.

ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಂಗಾಳ ಪನ್ಪಿ ಊರುಡು ಗುಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ. ಈ ಪರಿಸರೊಡು ಹೆಚ್ಚ ಬೆನ್ನಿ ಉಂಡು. ಮೂಡಾಯಿಡ್ದ್ ಪಡ್ಡಯಿ ಪರಪು ಒಂಜಿ ಸುದೆ ಉಂಡು. ಉಂದು ಮುಡಯಿಡ್ದ್ ಪಾಂಗಾಳ ಆದ್ ಪಡ್ಡಾಯಿಗ್ ಪರಪುಡು. ನೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನವೇ ಗುಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರದೇಶ. ಸುತ್ತಲಾ ಕಂಡ ಇತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟ್ ಎತ್ತರದ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಜಿಡ್ಡೆ, ಬಂಗ್ಲೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ್, ಬಂಗ್ಲೆ ಜಿಡ್ಡೆ, ಬಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಅವು ಗುಡ್ಡೆ. ಪಿರಾಕ್ ಡ್ ಬೆನ್ನಿದ ಜಾಗೆಡ್ ಇಲ್ಲ್ ಲು ಇತ್ತ. ಅಲ್ಪ ಬೆನ್ನಿಲಾ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ದುಂಬು ಬಾರಿ ಬೊಲ್ಲದ ಕಾಲ. ಅಪಗ ಬೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ ಗ್ ಬನ್ನಗ ಉಂತೆರೆಗಾದ್ ಈ ಎತ್ತರೊ ಪ್ರದೇಶೊಗು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚ. ಜಿಡ್ಡೆ, ಗುಡ್ಡೆ ಆದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆತ್ಂಡ್. ಮುಲ್ಪ ಬೆನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚ ದಾಯೆ ಪಂಡ. ಈ ಗ್ರಾಮೊಗು ದುಂಬು ಆರ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪುದರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆರ್ಯಾಡಿ ಪಂಡ ಆರಿದ +ಅಡಿ= ಆರ್ಯಾಡಿ. ತುದೆ ಎಲ್ಯೆ ಆದ್ ಜಾಗೆ ಆದ್ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಆಯಿ ಜಾಗೆ. ಮುಲ್ತ ಕಂಡೊಡು ಓಲು ಗರ್ತ್ಂಡಲಾ ತುದೆತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟ್ ಗರ್ತ್ಂಡ ಎಂಚ ಕೇದ್ (ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣ್) ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂಚಿನವೇ ಮಣ್ಣ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ದೇವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದೇವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಿನಿ ೧೮೫೧ನೇ ಇಸವಿಡ್. ಉಂದೆನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ದ ಮಿಶನರಿ ಆಯಿ ರೆವೆ. ಸಿ. ಎಲ್. ಗ್ರೇನರ್. ಈ ದೇವಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಾಪು, ಪೊಲಿಪು, ಕೈಪುಂಜಾಲ್, ಮಟ್ಟು, ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ, ಶಂಕರಪುರ, ಮೂಡಬೆಟ್ಟು, ಸುಭಾಶ್ ನಗರ, ಪಾಂಗಾಳ, ಸೀಲಾಪುರ. ಈ ದೇವಾಲಯೊಡು ಇತ್ತೆ ೧೪೫ ಕುಟುಂಬೊಲು ಉಂಡು. ಮುಲ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ದುಂಬು ನೇಯಿಗೆ, ಕಲಿ ಮೂರುನವು, ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಧರ್ಮಗುರು ರೆವೆ. ಬುಕಾರ್ಟ್ ಬರ್ಟಿ ಅಮ್ಮನ್ನ.

ದೇವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿ ಶಾಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತೊಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಐತ ಪುದರ್ ಯು.ಬಿ.ಎಂ. ಸಿ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಉಂದು ೧೮೭೦ ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ ೧೯೮೦ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರುತ್ತ ಶಾಲೆ ಉಂದು. ಕಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬುಡುಂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಲಾ ಈ ಪರಿಸರೊಟ್ಟು ಇತ್ತ್ ಜಿ. ಇತ್ತೆ ದಂಡತೀರ್ಥ ಶಾಲೆ, ಕೈಪುಂಜಾಲ್ ಡ್ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಪೊಲಿಪುಡು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಗಾಳಡ್ ರಡ್ಡ್ ಶಾಲೆ ಉಂಡು.