ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪನ್ಪಿನವು ಪೊಂಜೊವುಲೆನ್ ಜಾಗರೂಕ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು, ಕೈಟ್ಟ್ ಲಾಠಿ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟೊಗು ಪಿದಾಡುನ ಉಂದು ಸುರುಕ್ಕ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಂದ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸುರು ಆಂಡ್. [೧] ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ವಿರುದ್ದ ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಆಪಿನ ನಿಂದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಸೆದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡರೆ ಸುರು ಆಯಿನ ಗುಂಪು.[೨] ಉಂದೆನ್ ಸುರುಕು ನಡಪಾವೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರ್ ಸಂಪತ್ ಪಾಲ್ ದೇವಿ.

ಈ ಗುಂಪುಡ್ ೧೮ ಬೊಕ್ಕ ೬೦ ವರ್ಷದ ನಡುತ್ತ ಪೊಂಜೊವುಲು ಉಪ್ಪುವೆರ್. [೩] ೨೦೧೦ ಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರಭಾರತೊದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಉಂದು ಸುರು ಆಂಡ್ [೪] [೫]

ದುಂಬುದ ವಿವರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸುರು ಆಯಿನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಂದಾ ಜಿಲ್ಲೆ, ೨೦೦೩ ನೆ ಇಸವಿಡ್ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಪಿರ ಒರಿದಿನ ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ ಪಟ್ಟಿ ಡ್ ೧೫೪ ನೇ ಸ್ಥಾನೊಡ್ ಇತ್ತ್ ಂಡ್ [೬] ದಲಿತ ಜನಾಂಗದಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆನ್ ಎದುರಿಸಾವೊಂದು ಇತ್ತ್ ಂಡ್.

ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ೨೦೦೬ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಪೊಂಜೊವೆನ ವಿರುದ್ಧ ನಡತಿನ ಹಿಂಸೆಗ್ ಪೋಲಿಸ್ ದಕುಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮ ದೆತೊನಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಸಂಪತ್ ಪಾಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಆರೋಪಿಲೆನ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡರೆ ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಗುಂಪುನ್ ಕಟ್ಟಿಯೆರ್[೩] ಈ ಗುಂಪುದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಆಪಿನ ಹಿಂಸೆನ್ ತಡೆಪುನವು. ಪಾಲ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಉಂದು ನ್ಯಾಯೋಗಾದ್ ಇತ್ತಿನ ಗುಂಪು. ೨ನೇ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಕಾಸ್ ದುರ್ಬಳಕೆದ ಆರೋಪೋಡ್ದಾತ್ರ ಪಾಲ್, ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆನ ಜಾಗೊನ್ ಬುಡೊಡಾಂಡ್. [೨][೭]
 • ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಡ್ ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟೊಲು ಉಂಡು. ಅಯಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮೋಲು ಅಲ್ತ ಜನಕುಲೆನ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಲೆನ್ ಆಲೆನ ಮಟ್ಟೊಡೇ ಬಗೆಹರಿಸಾವೊಲು.[೮] ಕಮಾಂಡರ್ ನಿಯಮಿತವಾದ್ ವಿಷಯೊಲೆನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಗ್ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ದಾದಾಂಡಲಾ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ್ ಂಡಲಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆನ ಗಮನೊಗು ಕನೊಡಾಪುಂಡು.
 • ಅನ್ಯಾಯ ಆತಿನ ಪೊಂಜೊವು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ ಆಲೆನ ಕಥೆ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕ್ಕಾದ್ ಪೋಲಿಸ್ ಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಿಯರೆ ಕೇನುವೆರ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೋಲಿಸ್ ಗ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾದ್ಯ ಆಯಿಜಿಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದ ಪೊಂಜೊವುಲೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆರ್. [೯] ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸುರು ಆಯಿನ ಪೊರ್ತುಗ್ ಪೋಲಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಲಪ್ರಯೋಗ, ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ತ್ ಂಡಲಾ, ಅಲ್ಪದ ಪೋಲಿಸ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಲೆನ್ ಬಗೆಹರಿಸಾದ್ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. [೧೦]
 • ಅಲ್ಪದ ಅಂಜೊವುಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆದ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನಗ ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದ ಸದಸ್ಯೆಯೆರೆನ ಸಹಾಯ ಕೇನುವೆರ್. ಬಾಂದ ಡ್ ಆಯಿನ ರೈತೆರೆನ ಚಳುವಳಿಡ್ ಲಾ ಈ ಗುಂಪುದ ಸದಸ್ಯೆರೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆರ್. [೧೧]
 • ಹಿಂಸೆದ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡುನ ಒಟ್ಟುಗೇ ಈ ಗುಂಪು ವಿಧವಾ ವೇತನ, ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯೊಡುಲಾ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾಂದೆ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಗ್ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಪಅಂಡ್ದ್ ತಅರಅಬೇತಿಲಾ ಕೊರ್ಪುಂಡು. [೧೨]
 • ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ ಕೆಲ್ವಿನೇಟರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಡ್ ಫ್ರೇ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲು ತಿಕ್ಕ್ ಂದಂಡ್ [೧೩]

ಘಟನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ೨೦೦೭ ಟ್ಟ್ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗ್ ಬರೊಡಾಯಿನ ಧಾನ್ಯೊಲು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಆನಗ ಮಲ್ದಿನ ಹೋರಾಟ[೧೪]
 • ೨೦೦೮ ಡ್ ಲಂಚ ಕೊರಂದಿನೆಕ್ಕ್ ಕರಂಟ್ ದೆಯ್ದಿನೆಕ್ಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪೆನಿದ ಮಿತ್ತ್ ಮಲ್ದಿನ ಹೋರಾಟ.[೧೫]
 • ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೆಲವು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹೊನ್ ಲಾ ಉಂತಾದ್ಂಡ್ ೨೦೦೭ ಟ್ಟ್ ದಲಿತ ಪೊಂಜೊವೆನ ಮಿತ್ತ್ ಆಯಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ವಿಷಯೊಡು ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ, ಗುಂಪು ಕಟ್ಟೊಂದು ಆಯಗ್ ಹಾಕ್ ದ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಿಯರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತ್ ರ್. ಇಂಚಿನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡ್ದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿತ್ತ ಂಡಲಾ, ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪಂದಿನಲ್ಪ ಅಹಿಂಸಾ ವಿಧಾನೊಡೇ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ [೧೬]
 • ೨೦೧೧ ಟ್ಟ್ ಶೀಲು ನಿಶಾದ್ ಪನ್ಪಿನ ೧೭ ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣ ನ ಮಿತ್ತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆನಗ, ಅತ್ಯಾಚಾರಿಲೆನ್ ಪತ್ತುನೆತ್ತ ಬದಲ್ ಆಲೆನೇ ಜೈಲ್ ಗ್ ಪಾಡ್ನಗ ಆಲೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದ ಸಹಾಯ ದೆತೊಂಡೆರ್.[೩]
 • ಲಾಠಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಏಪಲಾ ಸಿದ್ದ ಇತ್ತಿನ ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತೊಡು ಬಾರೀ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಯಿನ ಸಂಘಟನೆ.
 • ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಕಿಮ್ ಲೊಂಗ್ನೊಟ್ಟೊ ಪಿಂಕ್ ಸಾರಿಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನೆಮಾ ಮಲ್ದೆರ್.
 • ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೂಹೀ ಚಾವ್ಲ ಮೊಕಲೆನ ನಟನೆದ ಸಿನೆಮಾಲಾ ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದ ಮಿತ್ತೇ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನೆಮಾ ಪಂಡ್ದ್ ಸುರುಕು ಪಂಡೆರ್ಡಲಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೆಶಕೆರ್ ಉಂದೆನ್ ನಿರಾಕರಿಸಾಯೆರ್.[೧೭]
 • ೨೦೧೩ ಟ್ಟ್ಪಿಂ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದ ಬಗೆಟ್ ಸಾರಿ ರಿವೊಲ್ಯೂಶನ್:ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಆಂಡ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಬೂಕು ಬಯ್ದ್ ಂಡ್
 • ಎನ್. ಎಚ್. ಸೆನಜೈ ಮೆರೆನ ಕಾದಂಬರಿ Ticket to India ಡ್ ಲಾ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದ ಉಲ್ಲೇಕ ಉಂಡು..[೧೮]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. Fontanella-Khan, Amana (19 July 2010). "Wear a Rose Sari and Carry a Big Stick: The gangs of India". Slate magazine. Archived from the original on 7 November 2011. Retrieved 25 October 2011. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 2. ೨.೦ ೨.೧ Biswas, Soutik (26 November 2007). "India's 'pink' vigilante women". BBC News. Archived from the original on 24 July 2010. Retrieved 20 July 2010. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 3. ೩.೦ ೩.೧ ೩.೨ Sen, Atreyee (20 December 2012). "Women's Vigilantism in India: A Case Study of the Pink Sari Gang". Mass Violence & Resistance. Archived from the original on 4 November 2016. Retrieved 3 November 2016. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 4. "Gulabi Gang: India's women warriors | India | Al Jazeera". www.aljazeera.com. Retrieved 2019-01-05.
 5. Krishna, Geetanjali (5 June 2010). "The power of pink". Business Standard. Archived from the original on 23 July 2010. Retrieved 20 July 2010. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 6. Planning Commission of India. "Riders for NREGA: Challenges of backward districts" (PDF). Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.
 7. "Sampat Pal Devi ousted from Gulabi Gang". The Times of India. 4 March 2014. Archived from the original on 13 August 2017. Retrieved 1 July 2014. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 8. "Pink Sari gang fights injustice | Panos London". 2015-04-02. Archived from the original on 2015-04-02. Retrieved 2020-06-14. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 9. White, Aaronette; Rastogi, Shagun (23 July 2009). "Justice by Any Means Necessary: Vigilantism among Indian Women". Feminism & Psychology. 19 (3): 313–327. doi:10.1177/0959353509105622. Unknown parameter |s2cid= ignored (help)
 10. "Pink Sari gang fights injustice | Panos London". 2015-04-02. Archived from the original on 2015-04-02. Retrieved 2019-04-22. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 11. Prasad, Raekha (15 February 2008). "Banda Sisters". The Guardian. Archived from the original on 2 August 2017. Retrieved 28 September 2017. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 12. White, Aaronette; Rastogi, Shagun (23 July 2009). "Justice by Any Means Necessary: Vigilantism among Indian Women". Feminism & Psychology. 19 (3): 313–327. doi:10.1177/0959353509105622. Unknown parameter |s2cid= ignored (help)
 13. "Gulabi Gang :: Awards". gulabigang.in. Retrieved 2019-04-22.
 14. Das, Sanjit (20 October 2014). "A Flux Of Pink Indians". VICE. Archived from the original on 2016-10-29.
 15. Prasad, Raekha (15 February 2008). "Banda sisters". The Guardian. Archived from the original on 1 September 2013. Retrieved 20 July 2010. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 16. Richards, Matthew (6 January 2016). "The Gulabi Gang, Violence, and the Articulation of Counterpublicity". Communication, Culture & Critique. 9 (4): 558–576. doi:10.1111/cccr.12139.
 17. Singh, Renu (10 March 2013). "Will take 'Gulab Gang' makers to court: Sampat Pal". The Times of India. Archived from the original on 13 March 2013. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 18. Senzai, N. H. (2016-11-15). Ticket to India (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). ISBN 9781481422598.