ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಗೂಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Cuban Pygmy-owl (Glaucidium siju)

ಗೂಮೆ ಊಂದೊಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ತೆನಸ್ ನಾಡೊಂತು ಪೊಪುನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ. ನೆನ್ನ್ ಗೂರ್ಮೆ, ಗುಮ್ಮೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ಡ್ Owls ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕನ್ನಡದ್ ಗೂಬೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಶ್ವಡ್ ಒಟ್ಟುಗು ಗುಮ್ಮೆದ ಸುಮಾರು 133 ಪ್ರಬೇದೊಳು ಉಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೊಡು ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುಂಡ ಒಟ್ಟು 15 ಪ್ರಬೇದ ಉಂಡುಗೆ. ನಂಕ್ ಎಚ್ಚ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಗುಮ್ಮೆದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುದರ್ನ್ ತುಳುಕ್ಕು ಬದಲಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಯಿತ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು.. ಕಣಜದ ಗುಮ್ಮೆ, ಕೊಂಬುದ ಗುಮ್ಮೆ, ಮೈನ್ದ್ ಗುಮ್ಮೆ , ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನ ಗುಮ್ಮೆ, ಕುಂಟಗುಮ್ಮೆ etc.. ಆಂಡ ತುಳುಟು ಐಟ್ ಕೆಲವೆಕ್ ಬೇತೆನೇ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ನತ್ತ್ ಪಕ್ಕಿ, ನತ್ತಿಂಗೆ, ನತ್ತ್ ಗುಮ್ಮೆ, ಕುಕ್ಕುಸುಡು.. ಇಂಚ ಗುಮ್ಮೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಅಯಿತ ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರೋ, ಸ್ವಭಾವಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತುಂಡಲಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಮ್ಮೆನ್ ತೂನಗನೇ ಅವು ಗುಮ್ಮೆ ಪಂದ್ ಸುಲಬೊಡು ಗುರ್ತ ಪತ್ತೆರೆ ಆಪುಂಡ್. ತಟ್ಟೆದಂಚ ಅಗೆಲ ಉಪ್ಪುನ ಮೋನೆ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣ್, ದಪ್ಪ ಮಂಡೆ, ವರ್ದ ಕಂಟೆಲ್, ಮೆದುವಾಯಿನ ಸುಯಿ, ರೆಂಕೆ , ಕೊಕ್ಕೆದಂಚಿನ ಕೋಕೈ, ಘನಗಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ ಉಂದು ಗುಮ್ಮೆದ ಮೈಕಟ್ಟ್ ದ ವಿಶೇಷತೆ. ಎಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾ ಪರಿಸರೋಗ್ಲಾ ಹೊಂದೊಂದು ಗುಮ್ಮೆ ಬದುಕುಂಡು. ಇರ್ಲ್ ಪೊರ್ತುಗು ತಿನರೆ ನಾಡೊಂದು ಪಿದಾಡುನ ನೆಕ್ಕ್ ಪಗೆಲ್ ಕಣ್ಣ್ ತೋಜುಜಿ ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ನೆಕ್ ಇರ್ಲ್ ಡ್ ಕಣ್ಣ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಪಗೆಲ್ ಏರ್ನಲಾ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ತಿಕ್ಕ್ ಬೂರುನ ಕಮ್ಮಿ. ಅವು ಮನುಷ್ಯರ್ದ್ ಏಪಲಾ ದೂರ ಇಪ್ಪರೆ ತೂಪುಂಡು.

ಇಪ್ಪನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರತ್ತ ಮಾಟೆ, ಮಲ್ಲ ಬರೆತ್ತಾ ಸಂದ್, ನೆಲತ್ತ ಗುರಿ, ಪರಾ ಇಲ್ಲ್, ಜನ ವಾಸೋ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಕಟ್ಟೊನೊಡ್ ಪೂರಾ ಉಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟು೦ಡು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಗಿಡಿ ಅತ್ತುಂಡ ಕಕ್ಕೆನ್ಲ ಪರತ್ತ್ ಗೂಡುಡು ಉಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡುಗೆ.

ತಿನಿಯರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೂಮೆ ಎಲಿ, ಪೆರ್ಗುಡೆ , ಉಚ್ಚುಲೆನ್ ಪತ್ತುದು ತಿನ್ಪುಂಡು.

ವಿಸೆಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೂಮೆ ರಾನಗ ಸಬ್ದ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕಾರಣ ನೆತ್ತ ರೆಂಕೆದ ನಡುಟು ಮಸ್ತ್ ದೂಂಚಿ ಅಯಿನ ಸುಯಿ (fringe) ಉಂಡು. ನೆನ್ನ ಕಂಟೆಲ್ನ್ ಮಿತ್ತ್ ತಿರ್ತ್ ಎದುರು ಪಿರ ಒರ್ಮೆಲಾ ತಿರ್ಗಯೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಗುಮ್ಮೆ ಒವ್ವಾ೦ಡಲ ಜೀವಿನ್ ತಿಂದುಂಡ ಅವು ಕೂಜಲ್, ರೆಂಕೆ, ಸುಯಿ, ಎಲುನು ಅಗ್ಯ೦ದೆ ನಿಂಗುಂಡು. ನೆನ್ನ್ ಪೂರಾ ಐತ ಬಂಜಿಡ್ ಒಟ್ಟುಗಾದ್ ಉಂಡೆಲೆಕ ಮಾಂನ್ಪುಂಡು. ಉಂದು owl pelletಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಐನ್ ಗೂಮೆ ಬಾಯಿಟ್ ಅಪಗಪಗ ಉಬ್ಯುಂಡು. .

ನಂಬೊಲಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಗುಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿಉಂದು
 • ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಮುನ್ಕುಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತ್. ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಇಲ್ಲ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲುದು ಮುನ್ಕುಂಡ ಮಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತರ ಆಪುಂಡು.
  • ಅಂಚಾದ್ ಗುಮ್ಮೆ ಮುನ್ಕೆರೆ ಸುರು ಮಂತ್ಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಪಂದ್ ಗೆನ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಪಗ ಅವು ರಾದ್ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ.
  • ಕೆಲವೆರ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಮೂಲೆಡ್ ಪೆರೆದನೆನ್ ಕುತ್ತ ನೆಲಕ್ಕ್ ಕಂತದ್ ದೀಪೆರ್.
 • ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ದಿನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಇಲ್ಲಗ್ ಕಲ್ವೆರ್ ಪೊಗ್ಗುವೆರ್ ಪಂದ್ ನಂಬುವೆರ್.
 • ಗುಮ್ಮೆ ಎಡತ್ತ ಕಡೆಟ್ ಮುನ್ಕುಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಬಲತ್ತ ಕಡೆಟ್ ಮುನ್ಕುಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತ್ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ಸಾದಿದ ಮಧ್ಯೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಗೇಲ್.
 • ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣೊದ ಎಡ್ಡೆ೦ದ್ ನಂಬುವೆರ್. ಗ್ರೀಕೆರ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರೋ ಗುಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಯಂತಿಕೆದ ಸಂಕೇತ ಆದುಂಡು.

ಗಾದೆ/ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ರಾತ್ರೆ ಕಕ್ಕೆಗ್ ವೈರಿ ಪಗೆಲ್ ಗೂಮೆಗ್ ವೈರಿ
 • ಗೂಮೆ ಬುಲಿತ್ಂಡ ಬಜ್ಜೆಯಿಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪುಂಡು
 • ಗೂಮೆಗ್ ಪಗೆಲ್ ಕಣ್ಣ್ ತೋಜುಜಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗೂಮೆ&oldid=163332"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು