ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
ನಮ ದೇಸೊದ ನಕ್ಷೆಡ್ ಛತ್ತಿಸ್‌ಗಡ ರಾಜ್ಯೊನ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊಡು ತೋಜಾದೆರ್.
ಛತ್ತಿಸ್‌ಗಡ ರಾಜ್ಯಯೊದ ನಕ್ಷೆ. ರಾಜ್ಯೊನು ೫ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ೩೩ ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ್ ತೂವೊಲಿ.

ಛತ್ತಿಸ್‌ಗಡ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗರ್ ಪಂದ್ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್) ನಮ ದೇಸೊದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ. ಇಸ್ತೀರ್ನದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತಿಂಡ ೯ ಸ್ತಾನೊಡು ಉಂಡು. ಜನಸಂಕ್ಯೆದ ಆಧಾರೊಡು ೧೩ನೇ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ. ಛತ್ತಿಸ್‌ಗಡ ರಾಜ್ಯೊದ ಸುತ್ತ- ತೆಂಕಾಯಿಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಡಕಾಯಿಡ್ ತೆಲಂಗಾಣ, ಮೂಡಾಯಿಡ್ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯೊಲು ಉಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯೊದ ರಾಜ್ಯಭಾಷೆ ಛತ್ತೀಸ್‌ಘರಿ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂದಿ. ರಾಯ್‌ಪುರ ಈ ರಾಜ್ಯೊದ ರಾಜಧಾನಿ ಆದುಂಡು. ಈ ರಾಜ್ಯೊಡು ಒಟ್ಟು ೩೩ ಜಿಲ್ಲೆಲು ಉಲ್ಲ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೊದ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ, ಛತ್ತಿಸ್‌ಗರಿ ಬಾಸೆ ಪಾತೆರುನ ೧೬ ವಿಭಾಗೊಲೆನ್ ಒಟ್ಟಾಯಿಸಾದ್ ಈ ರಾಜ್ಯೊನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರ್. ೧ನೇ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೦೦ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಛತ್ತಿಸ್‌ಗಡ ರಾಜ್ಯೊದ ಉದಯ ಆಂಡ್. ೧೬ ವಿಭಾಗೊಲು ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೊ ನಮ ದೇಸೊದ ಮಾಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯೊ ಆದಿತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಈ ಪುಗರ್ತೆನ್ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಜ್ಯೊ ದೆತೊಂದುಂಡು, ಅತ್ತಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೊ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡನೇ ಮಾಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವಾದ್ ಉಂಡು.

ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಛತ್ತಿಸ್‌ಗಡ ಗ್ ಈ ಪುದರ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲ. ಆಂಡ ಒಯಿಕ್ಲಾ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಲಿ.

ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಪಿರಾಕ್‌ಡ್ ೩೬ ರಾಜೆರ್ ಕಟ್ಟಾದಿನ ೩೬ ಕೋಟೆಲು ಇತ್ತ. ಹಿಂದಿ ಬಾಸೆಡ್ ಛತ್ತೀಸ್ ಪಂಡ ೩೬ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ರಾಜ್ಯೊಗು ಈ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ೩೬ ಕೋಟೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಲಾ ತೂವರ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂದ್ ಇತಿಹಾಸತಜ್ಞೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ನನ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಜ್ಞೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಛತ್ತಿಸ್‌ಗಡ ಪುದರ್‌ದ ಮೂಲ ಚೇದಿಸ್‌ಘರ್ (ಘರ್ ಪಂಡ ಅರಮನೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಮೂಲ ಇಲ್ ಪಂದ್ಲಾ ಅರ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು). ಇತ್ತೆದ ರಾಜ್ಯೊದ ಕೆಲ ಭಾಗೊಲು ಚೇದಿ ರಾಜವಂಸೊ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯೊದ ಭಾಗವಾದಿತ್ಂಡ್.