ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜರಾಸಂಧ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಜರಾಸಂಧ ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಒರಿ ರಕ್ಕಸೆ ರಾಜೆ. ಇಂಬ್ಯನ ಅಮ್ಮೆ ಬೃಹದ್ರಥೆ. ವಾಯುಪುರಾಣ ಬುಕ್ಕ ಹರಿವಂಶ ಪುರಾನೊಡು ಜರಾಸಂಧನ ಪುದರ್ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಹರಿವಂಶ ಪುರಾನೊಡು ಜರಾಸಂಧನ್ ೯ನೇ ಪ್ರತಿನಾರಾಯಣೆ ಪಂದ್ ಪಂತೆರ್. ಮಗಧ ರಾಜ್ಯೊನು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತಿನ ರಾಜವಂಸೊಲೆಡ್ ಎಚ್ಚ ಸಮಯ- ಪನ್ನಗ ಅಂದಾಜಿ ೨೫೦೦ ವರ್ಸೊಗುಲಾ ಎಚ್ಚ ಸಮಯ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತಿನ ಅರಸುವಂಸೊ ಬೃಹದ್ರಥನ ರಾಜವಂಸೊ ಪನ್ಪೆರ್.

ಪುಟ್ಟು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜರಾಸಂಧನ ಅಮ್ಮೆ ಬೃಹಧ್ರತೆ, ಇಂಬ್ಯಗ್ ಇರುವೆರ್ ಬುಡೆದಿಯರ್ಲು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿಜಿ. ಒಂಜಿ‌ ದಿನ ಚಂಡಕೌಶಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಮುನಿ ಮಗಧ ರಾಜ್ಯೊಗು ಬತ್ತೆ. ರಾಜೆ ಮುನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆ ಗೌರವ ತೋಜಾಯೆ. ಕಡೆಕ್ ರಾಜೆ ತನ್ಕ್ ಜೋಕುಲು ಆವಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುನಿಟ್ಟ ಪಂಡೆ. ಪಿದಾಡನಗ ಮುನಿ ಒಂಜಿ ಮಾಯೊದ ಪರ್ಂದ್ ರಾಜಗ್ ಕೊರ್ದು ಬುಡೆದಿಗ್ ತಿನರ ಕೊರ್ಲ ಪಂದ್ ಪೋಪೆ. ರಾಜೆ ಬೃಹಧ್ರತೆ ಅವೆನ್ ರಡ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ತನ್ನ ಇರುವೆರ್ ಬುಡೆದಿಯರ್ಲೆಗ್ ತಿನರ ಕೊರ್ಪೆ.

ಪರ್ಂದ್ ತಿನ್ನ ಇರುವೆರ್ ಬಂಜಿನಕ್ಲ್ ಆಪೆರ್. ೯ ತಿಂಗೊಲ್ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ದುವೆರ್. ಆಂಡ, ಪೆದ್ದಿನವು ಅರ್ಧ ಬಾಲೆ ಆದುಪ್ಪುವ. ಪನ್ನಗ ಒರ್ತಿ ಬುಡೆದಿ ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಬಾಗೊನು ಪೆದ್ದುವಲ್ ನನೊರ್ತಿ ನನೊಂಜಿ ಬಾಗೊನು ಪೆದ್ದುವಲ್. ಬಾಲೆದ ಮೈತ ರಡ್ ಬಾಗೊಗುಲಾ ಜುವ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ತಂದೆ ತೂವರ ಮಸ್ತ್ ಬಯಂಕರ ಆದುಪ್ಪುವ. ಇಂದೆನ್ ತೂಯಿನ ಬೃಹಧ್ರತೆ ಜುವದಾಂತಿನ ಆ ಮೈಬಾಗೊಲೆನ್ ಕಾಡ್‌ಗ್ ಪೋದು ಅಡಕ್ಕರ ತನ್ನ ಸೇವಕೆರೆಗ್ ಪನ್ಪೆ.

ಆ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಜರಾ ಪುದರ್‌ದ ರಾಕ್ಷಸಿನ ಕೈಕ್ ಬಾಲೆದ ರಡ್ ಬಾಗೊಲು ಸಿಕ್ಕುವ. ಜರಾ ಆ ಬಾಲೆದ ರಡ್ ಮೈಭಾಗೊಲೆನ್ ತನ್ನ ರಡ್ ಕೈಟ್ ದೆತೊಂಬಲ್. ರಡ್ ಕೈನ್ ಕೈತಲ್ ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿಲೆಕನೆ, ಆ ರಡ್ಡ್ ಬಾಗೊಲಾ ಸೇರ್‌ದ್ ಬಾಲೆದ ಮೈಕ್ ಜುವ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಬಾಲೆನ್ ರಾಜನಡೆ ಪತೊಂದು ಪೋಪಲ್, ನಡತಿನ ಪೂರ ಪನ್ಪಲ್. ರಾಜೆ ಬುಕ್ಕ ಜರಾ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಸಾಂಕುವೆರ್. ಇಂಚ ಜರಾ ಪುದರ್‌ದ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಾಲೆದ ರಡ್ ಮೈಬಾಗೊನು ಸಂಧಿಸಾಯಿನೆಡ್ದಾವರ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಜರಾಸಂಧ ಪನ್ಪಿನ‌ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಮಥುರೆದ ಮಿತ್ ದಾಳಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಥುರಾದ ರಾಜೆ ಕಂಸೆ ಜರಾಸಂಧನ ಅರುವಾದೆ. ಆಯನ ಇರುವೆರ್ ಮಗಳರ್ಲೆನ ಕಂಸೆ ಮದಿಮೆ ಆದುಪ್ಪುವೆ. ಕೃಷ್ಣೆ ಕಂಸನ್ ಕೆರಿಬೊಕ್ಕ, ಜರಾಸಂಧಗ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಗೆನಾಯೆ ಎನ್ನುವೆ. ದೇಗ್ ಪಂಡ, ಕಂಸೆ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜರಾಸಂಧನ ಮಗಳರ್ಲು ವಿಧವೆ ಆಪೆರ್. ಇಂದೆತ ಗರ್ವೊಡು ಜರಾಸಂಧೆ ೧೭ ಸರ್ತಿ ಮಥುರೆದ ಮಿತ್ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಟ್ ಸೋತುದು ಪಿರ ಪೋಪೆ.

ಇಂಬ್ಯನ ಉಪದ್ರ ತಡೆವರ ಆವಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯೊಡು ನಡಪುನ ಅನಾಹುತೊಲೆನ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣೆ, ದ್ವಾರಕೆ ಪುದರ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಊರುನು ಸಮುದ್ರೊದ ನಡುಟು ಕಟ್ಟಾದ್ ಕೊರ್ರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಗ್ ಪನ್ಪೆ. ಕುಡ ದಾಳಿ ಮಲ್ತಿನ ಜರಾಸಂಧೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ಮಥುರೆಗ್ ಸೂ ಕೊರ್ದು ಪೊತ್ತಾದ್ ಪಾಡುವೆ. ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಡ್ದಾವರ, ಮಥುರೆದ ಮಾತಾ ಜನಾಕುಲೆಗ್ ದಾಲಾ ತೊಂದರೆ ಆವಂದೆ ದ್ವಾರಕೆಗ್ ಪೋದು ಎತ್ತುವೆರ್.

ವರ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ರಾಜಸಭೆಟ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಕೃಷ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಆಯನ ಜನಕುಲು ನನಲಾ ಜುವೊಡು ಉಲ್ಲೆರ್, ಮಾತೆರ್ಲಾ ಮಥುರೆನ್ ಬುಡ್ದು ದ್ವಾರಕೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್ ಜರಾಸಂಧಗ್ ತೆರಿವುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜರಾಸಂಧ&oldid=163654"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು