ಜಲಚಕ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ನೀರು  ಇನ್ಪಿನ  ಅಸಾಧಾರಣ ಬಿಲೆತ್ತ  ದ್ರವ್ಯ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಲೆಗ್  ನಂಮ ಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆ . ಆಂಡಾ, ಈ ನೀರು ಭೂಮಿಡು, ಸುತ್ತೊದ ಪ್ರಕೃತಿಡು, ನಿಶ್ಚಲವಾದ್ ಉಂತುದು ಇತ್ತಿನ ಅತ್ತಾಂಡ ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ದಿನ ವಸ್ತು ಅತ್ತು.  ಗಮನಿಸಾದ್ ತೂಯರ್ಡಾ ನೀರು ಸದಾ ಕಾಲ ಚಲನೆಡು ಉಪ್ಪುನ, ಬಗೆಬಗೆತ ರೂಪುಲೆಗ್ ಬದಲಾಪಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇಂದ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಕಡಲ್ದ ನೀರು  ಆವಿಯಾದ್ ಆಜಿದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬಾನುಗು ಪೋದ್ ಮೋಡವಾಪುಂಡು. ಮೋಡೊಲು ತಂಡಾದ್  ಭೂಮಿಗು ಬರ್ಸಾ ಆದ್ ಬೂರುಂಡು. ಬರ್ಸದ ನೀರು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಪರತೊಂದು ಪೋದು ತೋಡು ಸೇರ್ದ್, ತೋಡುಲೆಡ್ ಪರಪುನ ನೀರು ತುದೆಕುಲೆನ್ ಸೇರ್ದ್, ತುದೆ(ಸುದೆ)ಕುಲು ಕಡೆಕ್ ಅಳಿವೆಲೆಡು ಕಡಲು ಕೂಡುನವು ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಹಜ ನಿಯಮ ಆದುಂಡು. ಪರಪುನ ನೀರುಡು ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ಕಂತುದು ಪೋದು ಅಂತರ್ಜಲ ಆಪುಂಡು. ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಂತರ್ಜಲಲಾ ನಿರಂತರವಾದ್ ಚಲನೆಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿತಲಾ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಭೂಮಿದ ಉಲತ ಉಲಯಿಡೇ ಪರತೊಂದು ಪೋದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ  ಸುದೆ,  ಕಡಲು ಸೇರುಂಡು. ಇಂಚ  ಕಡಲುಡು ಸೇರಿನ ನೀರು, ಕುಡಾ ಆವಿಯದ್, ಆಜಿದ್ ಮೋಡವಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ನೀರುದ ಚಲನೆಗು ಜಲಚಕ್ರ ಇನ್ಪೆರು.

ಜಲಚಕ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಜಲಚಕ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ


ಜಲಚಕ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಲ ಚಕ್ರ  ಅತ್ತಾಂಡ  ಜಲವಿಜ್ಙಾನ ಚಕ್ರ ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ  ಭೂಮಿಡು ಉಪ್ಪುನ ನೀರ್ದ ಸಂಪತ್ತು, ಭೂಮಿದ  ಮೇಲ್ದ ಮೈ‍ತ (ನೆಲತ) ಪಿದಯಿ ( ಇನ್ನಗ  ವಾತಾವರಣೊಡು) ಬೊಕ ಉಲಾಯಿ ( ಇನ್ನಗ ನೆಲತ ತಿರ್ತ್) ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟುಲೆಡ್   ಚಕ್ರದಂಚಾ ನಿರಂತರವಾದ್ ನಡೆತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ನೀರ್ದ  ಪರಿಚಲನೆನ್ ವಿವರಿಸಾವುಂಡು.

 ಭೂಮಿದ  ಮಿತ್ತ್  ಉಪ್ಪುನ  ಒಟ್ಟು ನೀರ್ದ ಪ್ರಮಾಣ  ಎಚ್ಚಿ  ಕಡಿಮೆ ನಿಕಿ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ) ಆದಿತ್ತ್ಂಡಲಾ, ಜಲಚಕ್ರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ  ಮಜಲುಲೆಡು  ಪರಪುನ ನೀರ್ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಲೆಡು  ದ್ರವ, ಅನಿಲ ಅತ್ತಾಂಡ ಘನರೂಪ (ಹಿಮ) ಸ್ಥಿತಿಕುಲೆಗು, ಅಂಚನೆ, ಚೀಪೆನೀರು, ಉಪ್ಪುನೀರು, ಹಿಮೊಟು ಅಡಕವಾಯಿನ ನೀರು, ವಾತಾವರಣದ ನೀರು ಇಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪ-ಸ್ಥಿತಿಕುಲೆಗು ಬದಲಾವಣೆ ಆವರೆ ಯಾವು. ಜಲಚಕ್ರದ ನೀರ್ ಒಂಜಿ  ಜಲಸಂಗ್ರಹೊಡುದು  ನನೊಂಜಿ  ಮೂಲೊಗು ಇನ್ನಗ  ಸುದೆಕುಲೆಡ್ದು  ಸಮುದ್ರೊಗು, ಸಮುದ್ರೊಡುದು ವಾತಾವರಣೊಗು ವಾತಾವರಣೊಡುದು ಪಿರ ಭೂಮಿಗ್  ಬನ್ನಗ , ಸಹಕರಿಸಾವುನ  ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಇನ್ನಗ  ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ (evapo-transpiration), ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ (condensation), ವರ್ಷಾವತರಣ (precipitation), ಅವಚಾರಣ ( ನೆಲತ ಉಲಾಯಿ ಜತ್ತ್ ದ್ ಇಂಗುನ) (infiltration), ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರವಾಹ (ಮೇಲುದ ಪರಪು -surface flow) ಬೊಕ ಅಂತರಪ್ರವಾಹ (ನೆಲತಡಿತ  ಪರಪು- subsurface flow). ಇಂಚ, ಚಕ್ರೀಯ ಪರಿಚಲನೆಡು  ನಿರಂತರವಾದ್ ತೊಡಗುದಿನ ನೀರು - ದ್ರವ, ಘನ ಮತ್ತು   ಅನಿಲ  ಸ್ಥಿತಿಕುಲೆನ  ಮೂಲಕ  ಪರಿವರ್ತನೆ  ಆವೊಂದು  ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು..

ಜಲ ಚಕ್ರದ  ಗೊಬ್ಬುಡು  ವಾತಾವರಣದ  ಉಷ್ಣತೆನು  ಬದಲಾವಣೆ  ಮಲ್ಪುನ  ಶಾಖ ವಿನಿಮಯೊಲಾ ಸೇರ‍್ದುಂಡು. ಉಂದೆಕು ನಿದರ್ಶನ ಇನ್ನಗ, ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಆಪಿನ ನೀರು ತನ್ನ ಸುತ್ತದ  ವಾತಾವರಣೊಡುದು ಶಕ್ತಿನು ಗೆತೊಂಧು ಪರಿಸರೊನು ತಂಪು ಮಲ್ಪುಂಡು.  ಪ್ರತಿಯಾದ್, ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಆಪಿನ ನೀರು ಶಕ್ತಿನು ಬುಡುಪಾಡುದ್ ಪರಿಸರೊನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಾ, ಶಾಖ ಪರಿವರ್ತನೆ   ಆನಗ ಹವಾಮಾನದ  ಮಿತ್ತ್  ಪರಿಣಾಮ  ಬೂರುಂಡು.

ಜಲಚಕ್ರದ  ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ (ಆವಿಯಾಪಿನಿ)  ಮಜಲುಡು  ಆವಿಯಾಪಿನ  ನೀರು ಶುಧ್ಧ ರೂಪೊನು  ಪಡೆವೊಂದು  ಬೊಕ  ಭೂಮಿಗು  ಪಿರ ಬರ‍್ಪುಂಡು. ನೀರು (ಬೊಕ ಹಿಮಪ್ರವಾಹ) ನೆಲತ ಮಿತ್ತ್ ಪರತ್ ಪೋಪಿನ ಮಜಲುಡು ಖನಿಜೊಲೆನ್ , ಪೊಯ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಿಲೆಕುಲೆನ ತುಂಡುಲೆನ್  ತನ್ನೊಟ್ಟುಗು  ಸುದೆಕುಲೆನ ಜಲಮಾರ‍್ಗೊಡು ಸಾಗಿಸಾವುಂಡು. ಈ ರೀತಿಯಾದ್ ನೀರು ಪರಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ಭೂಭಾಗೊಲು ತೆರದು ಸವಕಳಿಯಾಪಿನೆಡ್ದಾವರೆ ಬೊಕ ಜಲಜ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು ಉಂಡಾಪಿನ ಕಾರಣ ಕಾಲಾಂತರೊಡು ಭೂಸ್ವರೂಪಲೆನ ಬದಲಾವಣೆಗುಲಾ ಕಾರಣವಾಪುಂಡು.

ಹಿಮಪಾತ
ಹಿಮಪಾತ

ಜಲಚಕ್ರದ ವಿವರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಲಚಕ್ರೊಡು ನೀರುದ ಚಲನೆಗು ಮೂಲಕಾರಣವಾಯಿನ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖೊಡುದು ಸಾಗರ ಬೊಕ ಸಮುದ್ರಲೆನ  ನೀರು ಕಾಯಿದು ಬೆಚ್ಚಾದ್  ಆವಿಯಾಪುಂಡು. ಆವಿಯಾಯಿನ ನೀರು ವಾತಾವರಣದ ಗಾಳಿಡು ಸೇರೊಣುಂಡು. ಹಿಮಕಂಡೆ ಬೊಕ ಮೈಂದುದ ರೂಪದ ನೀರುಲಾ ಕರಾದ್ ನೀರಾವಿಯಾಪುಂಡು. ಸಸ್ಯೊಲೆನ ನೀರು ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆಯಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣುಡುದುಲಾ ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಆಜಿದ್ ಆವಿಯಾಪುಂಡು. ನೀರಾವಿದ ಕಣಕುಲೆನ ( H2O) ಸಾಂದ್ರತೆ, ವಾತಾವರಣೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಆಮ್ಲಜನಕ (O) ಸಾರಜನಕ(N) ಇಂಚಿನ ಘಟಕೊಲೆನ  ಸಾಂದ್ರತೆಡುದು ಕಡಿಮೆಯಾದಿಪ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಹಗುರವಾಯಿನ ಅನಿಲರೂಪೊದ ನೀರಾವಿಯ ಕಣಕುಲು  ನೀಂದೊಂದು ಮಿತ್ತ್ ಮಿತ್ತ್ ಗ್ ಪೋಪಾ. ಗಾಳಿದ ಪರಪು(ಪ್ರವಾಹ)ದೊಟ್ಟುಗು ನೀರಾವಿದ ಕಣಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಗಾಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಭೂಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಕಡೆಡುದು ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಕು  ಪೋವೊಂದು ಉಪ್ಪುವಾ.  ಅಂಚನೆ,, ವಾತಾವರಣೊಡು ತೇಲುನ ನೀರಾವಿದ ಕಣಕುಲು ಮಿತ್ತ್ ಮಿತ್ತ್ ಗ್ ಪೋನಗ ಎತ್ತರಗುಣ (altitude) ಎಚ್ಚಿನಂಚನೆ ಗಾಳಿದ ಒತ್ತಡ (pressure) ಅಂಚನೆ ಉಷ್ಣಮಾನ (temperature) ಕಡಿಮೆಯಾಪುಂಡು.. ಉಷ್ಣಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿನ ಕಾರಣ ನೀರಾವಿದ ಕಣಕುಲು ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಡುದು ತಂಡುದು ದ್ರವರೂಪದ ನೀರಿದ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ  ಕಣಕುಲಾದ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾಪುಂಡು. ದ್ರವರೂಪದ ನೀರಿದ ಕಣಕುಲು ಗಾಳಿಡುದು ದುಣ್ಣವಾದಿತ್ತುದು ಎಚ್ಚುಎಚ್ಚಾದ್ ದಟ್ಟವಾದ್ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿನಂಚನೆ ಸಾಂದ್ರವಾದ್  ಮೋಡೊಲೆನ ರೂಪ ಪಡೆವೊಂದು ವಾತಾವರಣೊಡು ತೋಜುವಾ. ಇಂಚ ನೀರಿದ ಕಣಕುಲು ತಂಡಾದು  ಅನಿಲರೂಪೊಡುದು  ದ್ರವರೂಪೊಗು ಬದಲಾಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಭೂಮಿದ ನೆಲತ ಮಟ್ಟೊಡು  ಬನ್ನಗ ಒರಾನೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ ಮೈಂದು ( ಮಂಜು - fog)  ಆವರಿಸಾಯಿನಂಚ  ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ವಾತಾವರಣೊಡು  ಮೋಡದ ನೀರಿದ ಕಣಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ತಾಂಟುದು ಇಜಿಂಡಾ ಕೂಡೊಂದು ಬುಲೇದು ದುಣ್ಣ  ಎಚ್ಚಾದು ಭೂಮಿಗು ಬರ್ಸಾದ್ (ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹಿಮವಾದ್) ಬೂರುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನು ವರ್ಷಾವತರಣ (precipitation) ಇನ್ಪೆರು. ಹಿಮವಾದ್ ಭೂಮಿಗು ಬೂರಿನ ನೀರು ಹಿಮಕಂಡೆ (ice caps) ಲಾದ್ ಹಿಮಚ್ಚಾದಿತ ಪರ್ವತಲೆಡು ಶೇಖರವಾದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಲೆನ ಮುಟ್ಟ  ಒರಿಯರೆ ಯಾವು; ಇಜಿಂಡಾ ಹಿಮಸುದೆ (glacier) ಕುಲಾದ್ ಪರ್ವತಲೆಡುದು ತಿರ್ತು ಪರತೊಂದು ಪೋವಾ. ನೀರಾದ್ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರಿನ ಬರ್ಸ ನೆಲತ ಮಿತ್ತ್ ಪರತುದು (run off) ತೋಡು ತಾರು ಸುದೆ ತೋಕೆಲೆನು ಸೇರೊಂದು ಪರತೊಂದು ಕಡೆಕ್ ಕಡಲುನು  ಸೇರುವಾ. ಪರತಿನ ನೀರುದ ವಂತೆ ಭಾಗ ಕೆದು ಸರವುಲೆಡು ದಿಂಜುವಾ. ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪರತುದು ಪೋಪುನ ನೀರಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ನೆಲತ ಉಲಾಯಿ ಇಂಗುದು ಕ್ರಮೇಣ ಉಲಾಯಿಡು ಪರತುದು ಶಿಲೆಕುಲೆನ ಬಿರಿಕಿ ಸೆಲೆಕುಲೆನ ನಡುವೆ ದಿಂಜೊಂದು  ಅಂತರ್ಜಲ ವಾಪುಂಡು. ಅಂತರ್ಜಲದ ಸಂಗ್ರಹೊಲೆನು ಜಲಭರ (aquifer)ಲು ಇನ್ಪೆರು. ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿಡುದು  ಸ್ತರ ಭಂಗಿತ ಪ್ರದೇಶಲೆಡು  ಚಿಲಿಂಬಿ (spring) ಯಾದ್ ಇಜಿಂಡ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಲೆಡು ಒಸರಾದ್ (seepage) ಪಿದಾಯಿ ಪರತುದು  ಸುದೆಕುಲೆನ  ಮೂಲಕ ಕಡಲು ಸೇರುಂಡು.

ಜಲಚಕ್ರೊಡು  ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ್ಷಾವತರಣ : [ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು   ಆವಿಯಾದು ಮೋಡೊಲೆಡು ಸಾಂದ್ರವಾಯಿನ  ನೀರು   ಬರ್ಸವಾದ್ ಪಿರ ಭೂಮಿಗು ಬೂರುಂಡು, ಉಂದು ಅತ್ತಾಂದೆ  ಕೆಲವು  ದಿಂಜ ತಂಪುದ  ಹವಾಗುಣಲೆಡು  ಹಿಮ, ಆಣಿಕಲ್ಲು, ಮಂಜು, ಹಿಮ ಪರೆಲು, ಬೊಕ  ಹಿಮಮಿಶ್ರವಾಯಿನ  ಬರ್ಸ  ಲಾ   ಬೂರರೆ ಯಾವು.  ಇಂಚ  ಭೂಮಿದ  ಮಿತ್ತು ಬೂರುನ ಬರ್ಸ (ಬೊಕ  ಕೆಲವುಕಡೆಟು ಹಿಮತ ರೂಪೊಲೆನ್ ಸೇರದ್  ಒಟ್ಟುಗು)  ವರ್ಷಾವತರಣ  ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ  ಸರಿಸಮಾರಾದು  ೫೦೫,೦೦೦ ಘನ ಕಿ.ಮಿ ದಾತ್  ನೀರು ಬರ್ಸ ಬೊಕ ಹಿಮ  ಆಕಾಸೊಡುದು ಭೂಮಿಗು ಬೂರುಂಡು., ಉಂದೆಟು  ೩೯೮,೦೦೦ ಘನ ಕಿ.ಮಿ.ದಾತು ಬರ್ಸ-ಹಿಮಪಾತೊಲು  ಸಮುದ್ರಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರುಂಡು.

ಸಸ್ಯ ಪ್ರತಿಬಂಧನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಕಾಶೊಡುದು ಬೂರುನ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಮರಗಿಡ(ಸಸ್ಯ)ಲೆನ  ಇರೆ ಗೊಂಚಿಲುಲೆನ  ಪೊದಿಕೆಲೆಡುದು ತಡೆತುದು  (ಪ್ರತಿಬಂಧಿತವಾದ್) ಭೂಮಿಗು  ಬೂರುನ  ಬದಲು ಸೀದಾ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣವಾದ್  ನೀರಾವಿಯಾದು  ವಾಯುಮಂಡಲೊಗು ಪಿರಪೋಪುಂಡು.

ಹಿಮ ಪ್ರವಾಹ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಮಾಲಯದಂಚಿನ ಎತ್ತರದ  ಪರ್ವತೊಲೆಡು, ಚಳಿ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಡು, ನೀರು ಗಟ್ಟಿಯಾದು ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿನ ಹಿಮಪದರೊಲು ದೊಂಬುಗು  ಕರಾದ್  ಪರಪುನಗ ಉಂಡಾಪಿನ ನೀರಿದ ಆಂಶ ಹಿಮ ಪ್ರವಾಹವಾದ್ ಸುದೆಕುಲಾದ್ ಪರಪುಂಡು.

ಪರಪುನ ನೀರು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆಲಡು ದಿಂಜಿದು  ಪರಪುನ ನೀರು. ಭಾಗಶಃ ಭೂಮಿದುಲಾಯಿ  ಕಂತರೆಯಾವು, , ಗಾಳಿಡು ಆವಿ ಆವರೆಯಾವು, ಇಜಿಂಡ ಕೆದು  ಸರವುಲೆಡು  ಸಂಗ್ರಹ ಆವರೆಯಾವು, ಅತ್ತಾಂಡ ಮನುಷ್ಯೆರು  ಬೇಸಾಯೊಗು ಬೊಕ ಇತರೆ ಉಪಯೋಗೊಲೆಗು ಬಳಸರೆ ಆಪುಂಡು.

ಬಾಹ್ಯ ಜಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭೂಮಿಡು ನೆಲತ ಮಿತ್ತ್ ಪರಪುನ ಬೊಕ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಜಲಮೂಲೊಲೆಡು ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿನ ನೀರುನು ಬಾಹ್ಯ ಜಲ ಇಂದ್ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು.ತೋಡು,ತಾರು, ಸುದೆ( ತುದೆ) ಇಂಚಿನ ಸಹಜ ರಚನೆಲೆಡು ಪರಪುನ ನೀರುಗು ಅಂಚನೆ ಕೆದು, ಸರವು, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಜಲಾಶಯಲೆಡು ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿನ ನೀರುಗು ಒಟ್ಟಾದ್ ಬಾಹ್ಯಜಲ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರು.

ಇಂಗುನಕ್ರಿಯೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭೂಮಿದ  ಮೇಲ್ಮೈಯಿಡುದು ನೆಲತ  ಉಲಾಯಿ ಇಂಗುದು ಪರಪುನ ನೀರು. ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ  ಇಂಗಿನ ನೀರು, ಮಣ್ಣಿದ  ತೇವವಾದ್  ಅತ್ತಾಂಡ  ಅಂತರ್ಜಲವಾದ್  (ಭೂಜಲ) ಉಪ್ಪರೆ ಯಾವು. ಇಂಗುನ ಕ್ರಿಯೆಗು ಅವಕಾಶ ದಿಂಜ ಆಯಿನಂಚನೆ ಭೂಮಿಡು ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಗ್ರಹ ಆಪಿನ ಪ್ರಮಾಣಲಾ ದಿಂಜ ಆಪುಂಡು.

ಅವಚಾರಣ [ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ಇನ್ನಗ ನೆಲತ ಅಡಿಟು ಇಂಗುನ ನೀರು, ಶಿಲೆಕುಲೆನ ಕಣಕುಲೆನ ನಡುಟು ಇತ್ತಿನ ಒಟ್ಟೆಲು, ರಂದ್ರೊಲೆನ ಮೂಲಕ ಸಹಜವಾದ್ ಪರಪುನ ಬೊಕ ಪರಡುನ ಕ್ರಿಯೆ.

ಅಂತರಪ್ರವಾಹ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಲತ ತಿರುತು/ ಅಡಿಟು ಪರಪುನ ನೀರು. ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿಭಾಗೊಡು ಇನ್ನಗ ಭೂತೊಗಟೆದ ಮಿತ್ತದ ಪದರೊಲಡು ಉಪ್ಪುನ ಸಂದುಲು, ಒಟ್ಟೆಲು ರಂದ್ರೊಲೆಡು ಅಂಚನೆ ಜಲಭರೊಲೆಡು ಸಂಗ್ರಹವಾದ್  ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆದ ಬಲೊಟು  ಪರಪುನ ನೀರು.. ಉಂದೆಟು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಾನವ ಬಳಕೆ ಅತ್ತಾಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ( ಚಿಲಿಂಬಿ, ಸ್ವಯಂಸ್ರಾವ ಜಲ) ಒಸರುಲಾದ್ ಇಜಿಂಡಾ ಅರೆಗಾಲೊಡು ನೆಲತ ಅಡಿಟೇ ಸುದೆಕು ಪರತುದು ಸುದೆತ ಮೂಲಕ ಕಡಲು ಸೇರುಂಡು.

ಅಂತರ್ಜಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಲತ ಅಡಿಟು ಶಿಲೆಕುಲೆನ ಕಣಕುಲೆನ ನಡುಟು, ಒಟ್ಟೆಲೆಡು, ಸಂದುಲೆಡು ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿನ ನೀರುಗು ಅಂತರ್ಜಲ ಇನ್ಪೆರು. ಭೂಜಲ ಇನ್ಪಿನ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದಲಾ ಬಳಕೆಡು ಉಂಡು. ಅಂತರ್ಜಲ ನಿಶ್ಚಲ ಅತ್ತಾಂಡ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ನೀರುದ ಸಂಪತ್ತು ಅತ್ತು. ಅವುಲಾ ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿದ ಪದರೊಲೆಡು ಪರಪುಂಡು, ಪರಪುನ ಕಾರಣ ಕಾಲಮಾನೊಗು ಸರಿಯಾದ್ ಪ್ರಮಾನ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪೊಸ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುದು, ನೆಲೊಟು ನೀರು ಇಂಗುದು ಅಂತರ್ಜಲತ ಪ್ರಮಾಣ ಎಚ್ಚ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿದ ಗಾಂತುಡು ಸಂಗ್ರಹವಾದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಜಲಭರೊಲೆಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಾತ್ ಪರಾತ್ ಪ್ರಾಯದ  ಅಂತರ್ಜಲ ಲಾ ತಿಕುದುಂಡು.

ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ (ಆಜುನಿ)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದ ಕಾರಣ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ನೀರು ಆಜಿದ್, ಆವಿಯಾದ್ ಮಿತ್ತ್ ಪೋದ್ ವಾತಾವರಣೊಗು ಸೇರುಂಡು. ಬಾಹ್ಯ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹೊಲೆಡುದು (ಕೆದು, ಸುದೆ, ಕಡಲು ಇತಿಯಾದಿ) ಅತ್ತಾಂದೆ ಮಣ್ಣುಡು ಇತ್ತಿನ ನೀರುದ ಪಸೆಲಾ ಆಜುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಗಿಡ ಮರೊಕುಲು ಬುಡುಪುನ ನೀರುದ ಪಸೆಕುಲಾ ಆಜುಂಡು. ಈ ಮಾತಾ ಕ್ರಿಯೆಕುಲೆಗು ಒಟ್ಟಾದ್ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಇನ್ಪೆರು. ಇಡಿ ಪ್ರಪಂಚೊಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಜಿದು ವಾತಾವರಣೊಗು ಸೇರುನ ನೀರಾವಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದಾಜಿ ೫೦೫,೦೦೦ ಘನ ಕಿಲೊಮೀಟರುಲು ಇಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುದೆರು. ಉಂದೆಟು  ಎಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಇನ್ನಗ ಸುಮಾರು ೪೩೪,೦೦೦ ಘನ ಕಿಲೊ ಮೀಟರುದಾತ್ ನೀರು ಕಡಲು- ಸಾಗರೊಲೆಡುದು ಆಜುಂಡು ಇಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬಯಿದುಂಡು.

ಉಂದೆನುಲಾ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜಲಚಕ್ರ&oldid=76621"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು