ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು
ಪುಟ್ಟಿನ: ನವೆಂಬರ್ ೧೪, ೧೮೮೯
ತೀರ್ಧ್ ಪೋನ: ಮೇ ೨೭, ೧೯೬೪
ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು: ಅಲಹಾಬಾದ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಅಧಿಕಾರೊದ ಅವಧಿ: ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ: ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಅಧಿಕಾರೊ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿನ: ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫, ೧೯೪೭
ಅಧಿಕಾರೊ ಬುಡಿನ: ಮೇ ೨೭, ೧೯೬೪
ಇಂಬೆರೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ: ಗುಲ್ಜಾರಿಲಾಲ್ ನಂದ

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ನಮನ ದೇಶದ ಸುರೂತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮೊಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ್ ಬಾಗವಹಿಸಾದ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಾದಿನಾರ್.