ಜಾಯಿಕಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಜಾಯಿಕಾಯಿ(Myristica malabarica) ಉ೦ದು ಒ೦ಜಿ ಜಾತಿದ ಮರ. ಈ ಮರ ಯಾಪಗ್ಲಾ ಪಚ್ಚ ರ೦ಗ್ ಡ್ ಉಪ್ಪು೦ಡು. ಈ ಮರೊಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇರೆ ಇಪ್ಪು೦ಡು. ೨೦ಸೆ೦.ಮೀ. ಬುಲೆವುನ ಈ ಮರೊನು ಮಿರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರಾಗ್ರನ್ಸ್ ಪ೦ದ್ ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಮರೊಟ್ಟು ಸಪ್ಪರ್‍ಜಲ್ಲಿದ ಅಕಾರೊಡು ಪಚ್ಚೆದ ಕಾಯಿ ಅಪುಮಡು. ಉಂದು ಬುಲೆವನಗ ಅ ಕಾಯಿ ಪುಡಾದ್‍ ಉಲಾಯಿದ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ತೋಜುಂಡು. ಆಪಗ ಉಂದೆನ್‍ ಮರೊಡ್ದು ಕೊಯ್ದ್ ಬಾಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಜಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪತ್ತ್‍ದ್‍ ಪತ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನುಂಗಾದ್‍ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಮಾರಾಟಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍ ಉ೦ದೆಟ್ ಮರ್ದ್ ದ ಗುಣೊಲಾ ಉ೦ಡು. ಉ೦ದೆಕ್ ಜಾಪತ್ರೆ ಪ೦ದ್ ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉ೦ದೊ೦ಜಿ ಸಾ೦ಬಾರೊದ ಬುಲೆ. ಈ ಮರೊಟ್ ಬೀಜ ಬೊಕ ಪತ್ರೆ ಪನ್ಪಿನ ಜೋಡು ಸಾ೦ಬಾರ್ ದ ವಸ್ತುಲಾ ತಿಕ್ಕು೦ಡು. ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮರೊಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೂ ಬೊಕ ಆಣ್ ಪೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಿಡೊಟ್ ಅರಳು೦ಡು.

ಜಾಯಿಕಾಯಿ

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರೆ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು, ಬಿರಿಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಐತ ಮಸಾಲೆಗ್‍ ಉಂದು ಬೋಡು. ಪತ್ರೆನ್‍ ದಾಲ್ಚೀನಿ ಕೆತ್ರೆ, ಲವಂಗ ಉಂದೆನ್‍ ಮಾತಾ ಮಾಸ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಜೋಕುಲೆಗ್‍ ಸೀತ ಉಪ್ಪುನಗ ಉಂದೆನ್‍ ಆರೆತ್‍ದ್‍ ತಿಗತನೈಯಿದೊಟ್ಟುಗು ಕೊರ್ಪೆರ್‍. ಆಂಡ ಜೋಕುಲೆಗ್‍ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರಿಯೆರೆ ಇಜ್ಜಿ, ನೆಟ್ಟ್‍ ಒಂತೆ ಆಮಲ್‍ದ ಆಂಶ ಉಂಡು. ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಲತ್ತ್‍ ಉಪ್ಪುನಗ ಐತ ಜೋಲಿನ್‍ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್‍ದ್‍ ಉಪ್ಪುಡ್‍ ಪಾಡುವೆರ್‍, ನೆತ್ತ ಚೋಲಿ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದ್‍ ಉಪ್ಪಡ್‍ಗ್‍ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]