ಜಾರಿಗೆ ಪುಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಕಾಡ್ ಡ್ ಬುಳೆವುನ ಪುಳಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಂರ್ದ್ ಗ್ ಜಾರಿಗೆ ಪುಳಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಪಂರ್ದ್ ದ ಓಡುನ್ ನುಂಗಾದ್ ಕಜಿಪುದ ಪುಳಿಯಾದ್ ಗಲಸುವೆರ್.

ಬೇತೆ ಪುದರುಲು

ಕನ್ನಡಡ್ ಈ ಪುಲಿಕ್ಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಜೀರಕನ ಕಾಯಿ-ಹಣ್ಣು, ಜೀರ್ಕದ ಹಣ್ಣು, ಜುಳುಕನ ಹಣ್ಣು, ದೇವಣಿಗೆ ಹಣ್ಣು, ಬೆಟ್ಟದ ಹುಣಸೆ, ವಾರೆ ಸುಂಡಿ ಮರ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಪುದರುಲುಂಡು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಗಾರ್ಸಿನೀಯಾ ಕುಟುಂಬೊಗು ಸೇರ್ದಿನ ಈ ಪಂರ್ದ್ ಗ್ Garcinia xanthochymus, the false mangosteen, gamboge, yellow mangosteen, Himalayan Garcinia, or Sour Mangosteen ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.


ಬುಳೆವುನ

ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ , ಮಲೇಷ್ಯಾ ಡ್ ಮಾತಾ ಬುಳೆವುನ ಈ ಜಾರಿಗೆ ಪುಳಿ ಮರ 8-15 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಬುಳೆವುಂಡು.

ತೂವರೆ

ಪಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಪೂ ಬುಡ್ಪುನ ಈ ಮರತ್ತ ಕಾಯಿ ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪಂರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಪಂರ್ದ್ ಆನಗ ಮೆದು ಆಪುಂಡು. ಉಲಯಿಡ್ ನಾಲೈನ್ ಬೀಜ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮರ ಆಗಸ್ಟ್ ರ್ದ್ ಡಿಸೇಂಬರ್ ಮದ್ಯೋಡು ಪೂ ಪೋದು ಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು.

ಗಲಸುನ

ಕಾಡ್ ಬರಿಟ್ ವಾಸೋ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕುಲು ಜಾರಿಗೆ ಪುಳಿ ಪಂರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ದ್ ಸಿಗಿತ್ತ್ ದ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ ದ್ ನುಂಗಾದ್ ದೀಪೆರ್. ತರಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ, ಮಾಸದ ಕಜಿಪುಗ್ ಕಜಿಪುಗ್ ಪುಳಿಯಾದ್ ಗಲಸುವೆರ್. ಪಂರ್ದ್ ತಿನರೆಲಾ ಆಪುಂಡು. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು , ಜೀರ್ದರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಚಿ ಸೇರ್ಸಾದ್ ತಿನರೆಲಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಕಿಲು ನೇತ ಪಂರ್ದ್ ನ್ ತಿನ್ಪ. ಜಾರಿಗೆ ಮರತ್ತ ಇರೆ ಸಪೂರ ಆದ್ ಉದ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೇತ ಇರೆನ್ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಕೊರಂಬು (ಗೊರಬೆ, ದೊರಗು) ಮಲ್ಪರೇ ಗಲಸುವೆರ್.

ಪ್ರಯೋಗ

ಶಿರಸಿದ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಜಾರಿಗೆ ಕಾಯಿದ ಜಾಮ್, ಉಪ್ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕ, ಕೆಚಪ್, ಜೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನೋ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತುದುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಮರತ್ತ ದೈನ್ ನಡ್ದ್ ಬುಲೆಪಾವುನ ಬಗ್ಗೆಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು