ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಮಾಜಾವುನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಪಯೋಗ: {{ಮಾಜಾವುನೆ|ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ಕಾರಣ}}

ಈ ಪುಟೊನು ಮಾಜಾಯೆರೆ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ತುತೊ. ಈರೆಗ್ ಈ ಲೇಕನೊನು ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ವಿರೋದೊ ಇತ್ತ್ಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಮಾಜಾಯರ ಪಾಡಿನ ಲೋಕೊನುಲು ಪುಟೊಡು ತೆರಿಪಾಲೆ

ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣೊ: {{{1}}}

ವರ್ಗ:ಮಾಜಾವುನೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್