ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Taxobox colour scheme

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Eukaryota rgb(245,215,255) For eukaryotes with no other colour defined
Animalia rgb(235,235,210)
Archaeplastida rgb(180,250,180) also Plantae and Viridiplantae
Fungi rgb(145,250,250)
SAR rgb(200,250,80) also Chromalveolata
Choanozoa rgb(240,240,120) also Opisthokonta
Excavata rgb(250,250,100) also Protista
Amoebozoa rgb(170,250,205)
Bacteria rgb(220,235,245) also Firmicutes; many Bacteria taxoboxes are actually light grey
Archaea rgb(195,245,250) also Nanoarchaeota (Nanarchaeota), Korarchaeota, Thaumarchaeota, Crenarchaeota and Euryarchaeota
Viruses rgb(250,250,190)
incertae sedis rgb(250,240,230)
Colours not produced by this template:
Ichnotaxa rgb(215,240,210)
Ootaxa rgb(250,250,220)