ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಟೆನ್ನಿಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಯು.ಎಸ್ ಓಪನ್ - ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಗ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್

ಟೆನ್ನಿಸ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಅತ್ತ೦ಡ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಇತ್ತಿನ್ ರಡ್ಡ್ ತ೦ಡೊಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು. ಗೊಬ್ಬುನಾಯೆ ಒ೦ಜಿ ರೇಕೆಟ್‍ಡ್ ಒ೦ಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್‍ನ್ ಹಾಕ್ದ್ ನೆಟ್‍ನ್ ಕಡಪ್ಪಾದ್ ಪಿರೊರ್ಯನ ಕೋರ್ಟ್‍ಗ್ ಪಾಡುವೆ


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.