ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‍

ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಅರೆವಾಹಕ ಸಾಧನೊ. ಇಂದೆನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು, ವರ್ಧಿಸಲು ಅತ್ತಂದೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿನ ಪುದರ್  "ಪ್ರಸಾರ" ಬುಕ್ಕ "ತಡೆ" ( Trasfer ಮತ್ತು Resist -> Transist) ಉಂದು ಪದಡ್ತ್ ಬಂತ್ತ‍ಡ್. ಎಂಚ Resist ಮಾಡುವುದು Resistor .. ಹಾಗೆ Transist ಮಾಲ್ಪುನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ೧೯೨೫ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಜೂಲಿಯಸ್ ಲಿಲಿಯನ್ಫೆಲ್ಡ್ ದುಂಬು FET ಬಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟನೆಗ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆತೆರ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ಶೋಧ ಮಾಲ್ತನಾಯೆ ವಿಲಿಯಮ್ ಶಾಕ್ಲೆ , ಬಾರ್ಡೀನ್ ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಾಟೇನ್ ಉಂದು ಮೂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‍ಟ್ ೩ ವಲಯಲು ಉಂಡು, ಅಯಿನ್ ಬೇಸ್, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬುಕ್ಕ ಎಮಿಟರ್ ಏಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಏಪೋಲಾ ಬೇಸ್ ವಲಯ ಎಲ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ವಲಯ ಎಲ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‍ಟ್ ೨ ಬಗೆ, ಅವುದಾದ ಪಂಡ PNP ಮತ್ತು NPN, ಜಗತ್ತಿಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾತ್ NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಳಕೆಟ್ ಉಂಡು.

ಕಾರ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆನ್ ಆತ್ ಇಪ್ಪುನಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತೊನ್ ( ಕರೆಂಟ್ ಅತ್ತಂದೆ ವೋಲ್ಟೇಜು) ಒಂಜಿ ಕಡೆಡ್ತ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗ್ ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಲ್ಪುಂಡು ( Transfers) ಆಫ್ (off)ಆತ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಈ ಸಂದೇಶೊಶನ್ ಸಾಗಣೆಗೆ ತಡೆ  ದಿಪ್ಉಂಡು(resists). ಮೂಲತಃ ಡಿಜಿಟಲ್ { ೦ ( off) ಬುಕ್ಕ ೧ (on) ಸಂಕೇತಡ್ತ್ ಮಾತ್ರೊ ಬೆಲೆಮಾಲ್ಪುನಗ} ವಸ್ತುವಾತ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ analog applications ಗ್ ಹೆಚ್ಚಾತ್ ಬಲಕೆ ಮಾಪ್ಲುವೇರ್.

ಬಗೆಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆನ್ ಆತ್ ಇಪ್ಪುನಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತೊನ್ ( ಕರೆಂಟ್ ಅತ್ತಂದೆ ವೋಲ್ಟೇಜು) ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್‍ತ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗ್ ಪೊಯಾರ ( Transfers) ಆಫ್ offಆತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಂದೇಶನ್ ಸಾಗಣೆಗ್ ತಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು(resists). ಮೂಲತಃ ಡಿಜಿಟಲ್ { ೦ ( off) ಬುಕ್ಕ ೧ (on) ಸಂಕೇತೊನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸವಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು!} ವಸ್ತುವಾತ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‍ನ್ analog applications ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್.

BJT ಲು ಇತ್ತೆತಾ IC (Inegrated Circuit) ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. BJT ಅತ್ತಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗ್.ಇಮದೆನ್ MOSFET( Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) ಪಣ್ಪೆರ್. ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ IC ಗಳ ಜೀವಾಳ ಈ MOSFET ಲು.

BJTಡ್‍ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕ್‍ದಾ ಕಾಲೋಟ್ FET ( ೧೯೨೬) ಶೋಧ ಮಾಲ್ತೆರ್  ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಂದು ಅಜ್ನಾತವಾಸಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸುಮಾರು ೬೦ನೆ ದಶಕಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ( Inegrated Circuit ಗಳಲ್ಲಿ ) ಬಳಕೆಗ್ ಬತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಫೆಟ್ಗಳು BJTಲು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ ನ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಳೊನ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಲ್ತಂಡ್.

ಇನ್ ಈ ಮಾಸ್ ಫೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ್ ರೀತಿ. p-ಮಾಸ್ ಬುಕ್ಕ n-ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‍ಲು.

n-ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲು( n ಪ<ಡ negative ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೋಯಾರ ಕಾರಣವಾತ್ ಉಂಡು. ( electron are charge carriers). p-ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ( p ಅಂದ್ರೆ positive ) ಹೋಲ್  ವಿದ್ಯುತ್ ಪುರ ಕಾರಣವಾತ್ ಉಂಡು. ( holes are charge carriers). ಈ p-ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಲು n-ಮಾಸ್ ಗ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಲ್ತಂಡಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ.