ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಡೇವಿಡ್ ವುಡಾರ್ಡ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಡೇವಿಡ್ ವುಡಾರ್ಡ್
౨౦౧౮ ರಲ್ಲಿ ವುಡಾರ್ಡ್
౨౦౧౮ ರಲ್ಲಿ ವುಡಾರ್ಡ್
ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುಸಾಂಟಾ ಬಾರ್ಬರಾ,
ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯ,
ಯು.ಎಸ್.ಎ
ಬೇಲೆ
  • ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕೆರ್
  • ಲೇಖಕಿ
ಪೌರತ್ವೊ ಅಮೇರಿಕನ್
ಕೆನಡಿಯನ್
ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಚಳುವಳಿಆಧುನಿಕೋತ್ತರವಾದ

ದಸ್ಕತ್
Website
www.davidwoodard.com

ಡೇವಿಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವುಡಾರ್ಡ್ (ಇಂಗ್ಲಿಸ್: David James Woodard, /ˈwʊdɑːrd/; ಪುಟ್ಟು ೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೬೪) ಒರಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕೆರ್ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿ.[೧][೨][೩]

ಜಾಸ್ತಿ ಓದರ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. Carpenter, S., "In Concert at a Killer's Death", ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಟೈಮ್ಸ್, ౯ ಮೇ ౨౦౦౧.
  2. Allen, M., "Décor by Timothy Leary", ದಿ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, ౨౦ ಜನವರಿ ౨౦౦౫. ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ౨౨ ಏಪ್ರಿಲ್ ౨౦౧౫.
  3. Epstein, J., "Rebuilding a Home in the Jungle", ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಕ್ರಾನಿಕಲ್, ౧౩ ಮಾರ್ಚ್ ౨౦౦౫. ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ౯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ౨౦౧౬.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]