ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿ ಉಂತುನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮೆನೋಪಾಸ್ ದ ಲಕ್ಷಣೊಲು

ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿ ಉಂತುನಿ [೧] ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸುಮಾರ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಪದಿಮೂಜಿ ವರ್ಸೊಡ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸ್ರಾವ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸ್ರಾವದ ಕ್ರಮೊ ಸುಮಾರ್ ನಲ್ಪ ವರ್ಸ ಮುಟ್ಟಲ ತಪ್ಪಂದೆ ನಡಪುಂಡು. ಪೊಣ್ಣಗ್ ಗರ್ಬ ಉಂತುನ ಪೊರ್ತುಗ್ ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ಈ ಸ್ರಾವ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಬೊಡ್ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಡ್ದಾತ್ರಲ ಸ್ರಾವ ಉಂತುಂಡು. ಆಂಡ ನಲ್ಪ ವರ್ಸೊರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರ್ ಪದ್ರಾಡ್ ತಿಂಗೊಲ್ ಮುಟ್ಟಲ ಸ್ರಾವ ತೋಜಿಜಿಡ 'ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿ ಉಂತುಂಡ್' ಪನ್ಪೆರ್.

ವಿವರಣೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಸ್ಥಿತಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಡ್ 'ಮೆನೊಪಾಸ್' ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಪದೊ ಗ್ರೀಕ್ ಬಾಸೆರ್ದ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಆ ಬಾಸೆಡ್ 'ಮೆನೊ' ಪಂಡ ತ'ತಿಂಗೊಲ್', ಬೊಕ್ಕ 'ಪೌಸ್' ಪಂಡ 'ಉಂತುನಿ'. ಉಂದು ಪೊಣ್ಣು ಜೀವೊಡ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಉಂದು ಒವ್ವೇ ಸೀಕ್ ಅತ್ತ್.

ಪ್ರಾಯ ಬುಲೆವೊಂದು ಪೋನಗ ಪೊಣ್ಣನ ಅಂಡಾಶಯೊಡ್ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗ್ ಅಗತ್ಯ ಆದುಪ್ಪುನ 'ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್' ಬೊಕ್ಕ 'ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೊರಾನ್' ಪನ್ಪಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ದ ಸ್ರಾವ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕ್ರಮೇಣ ಉಂತುದ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಸ್ರಾವದ ನಡುತ ಕಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ರಾವದ ಪ್ರಮಾಣಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಉಂದ್ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರೊದ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ(ನಿಯಮ).

ಲಕ್ಷಣೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

[೨] ಕುದಿ ಉಂತುನೆಕ್ ಕೆಲವು ವರ್ಸೊಗ್ ದುಂಬೇ ಐತ ಲಕ್ಷಣೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯೊಡ್ ಜೂವೊದ ಹಾರ್ಮೋನುಲೆಡ್ ಆಪಿನ ಎಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿರ್ದಾತ್ರ ಜೂವೊಡ್ 'ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್' ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಸೊ ಕಮ್ಮಿಯಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ತೊಂದರೆಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪ. ಉಂದು ಒರ್ತೊರ್ತಿಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮೂನೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದಂಚಿನ ಸೀಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೆತೊನುನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಂಕಡೊಲು ಹೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಪುಡ್ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಬಕೋಶ ತಿಗ್ತ್ ದೆತ್ತ್ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕುದಿ ಉಂತಿನ ಸಂದರ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಆನಗ ಇಂಚಿನ ಸಂಕಡೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಂಕಡೊಲೆಡ್ 'ಶರೀರದ ಸಂಕಡೊಲು' ಬೊಕ್ಕ' ಮನಸ್ದ ಸಂಕಡೊಲು' ಪಂಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆ ಉಂಡು.

ಶರೀರೊದ ಸಂಕಡೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ರಾವೊದ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುದಿ ಉಂತುನ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬರೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ರಾವಡ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಸ್ರಾವ ಒಂಚೂರು ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಜೂವೊದ ಲಚ್ಚಣೊಗ್ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನನ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಸ್ರಾವದ ನಡುತ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರೆಗ್ ನಲ್ಪತ್ತೈನ್ ದಿನೊರ್ದ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲುಗ್ ಒರ ಸ್ರಾವ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಈ ಅಂತರ ಪದಿನೈನ್ ದಿನೊ ಉಪ್ಪುನ ಸಾದ್ಯತೆಲ ಉಂಡು. ಈ ಸಮಯೊಡ್ ವೈದ್ಯೆರೆನ್ ಬೇಟಿಯಾದ್ ಉಂದ್ ಕುದಿ ಉಂತುನ ಲಚ್ಚಣನೋ ಅತ್ತ್ ಬೇತೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಸೀಕ್ದ ಲಚ್ಚಣೊನ ಪಂಡ್ದ್ ತೆರಿಯೊನುನ ಎಡ್ಡೆ.

ಮೈ ಬೆಪ್ಪು ಆಪುನಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದ್ ಕುದಿ ಉಂತುನಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ತಿಗಲೆ, ಕಂಟೆಲ್ ಮೋನೆ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿನ ಅಲ್ಮೊಗ ಆಪುಂಡು. ಉಂದ್ ಸದಾರ್ನ ೩೦ ಸೆಕುಂಡುರ್ದ್ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ೪೦ ವರ್ಸೊದ ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್ ಈ ಸಂಕಡೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಾಲ್ ಪೊಂಜೊವುಲೆಡ್ ಮೂಜಿ ಜನೊಕ್ ಈ ತೊಂದರೆ ಉಪ್ಪು.

ಶರೀರ ನುಂಗುನಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೂವೊಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಶರೀರೊಡ್ ಪಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಬೇನೆ, ಪಡ್ಕೆದ ನಾಳೊಡ್ ಸೋಂಕ್, ಕಿರ್ಂಬಟ್ಟ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಪಡ್ಕೆದ ಹಿಡೀತ ತಪ್ಪುಂಡು. ಗಡಿಗಡಿ ಪಡ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಿ, ಪಡ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಸಗ್ತಿ ದಾಂತೆ ಪೋಪಿನಿ, ತೆಮ್ಮ ಲಪ್ಪುನಗ ಪಡ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಸಂದರ್ಪುಲ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ರಾತ್ರೆಡ್ ಬೆಗರುನಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಸಂಕಡೊಲು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರೆಡ್ ಜೆಪ್ಪುನಗ ಅಡಿಕ್, ಹಾಸಿಗೆ ಪೂರ ಬೆಗತ್ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ಹೆಚ್ಚ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಸಲಹೆ ದೆತೊನುನ ಎಡ್ಡೆ.

ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಜಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾತ್ರೆಡ್ ಸರಿಯಾದ್ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಜಿ. ನಿದ್ರೆ ಬೂರ್ಜಿಡ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಅಲಚನೆ. ಪೋಡಿಗೆ, ಎತೆ. ಪಗೆಲ್ಡ್ ಮನಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಕೋಪ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ತಿಗಲೆದ ಬೊಟ್ಟು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವೆರೆನ ತಿಗಲೆದ ಬೊಟ್ಟು ಹದ ತಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ, ಸುಸ್ತು, ಪೋಡಿಗೆ ಸುರುವಾಫುಂಡು.

ಎಲುತ ತೊಂದರೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೂವೊಡ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪನ್ಪಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಜೂವೊದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆವಂದಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಎಲುಕುಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೆಟ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಎಲು ತುಂಡಾಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ತೆನಸ್ಡ್ ಸುದಾರ್ಪೊಲಿ. ಇಂದೆಕ್ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಮರ್ದ್ ಲ ಉಂಡು.

ದೇಹ ಲಕ್ಷಣೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಜೂವೊದ ತೂಕ ಏರುಂಡು. ಸೊಂಟ, ಕೈ, ಬೆರಿಟ್ ಕೊಬ್ಬು ಜಿಂಜಿದ್ ದೇಹೊದ ಆಕಾರ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಮೋನೆಡ್ ಕುಜಲ್ ಬುಲೆವುಂಡು. ಚರ್ಮ ನೆರಿಕಟ್ಟುಂಡು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಪರಬೆರೆ ಎಲಚ್ಚಣೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಮನಸ್ದ ಸಂಕಡೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ನೆಂಪು ಮದಪುನಿ
[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಉಲ್ಲಸ್ ದಾಂತಿನಿ
[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಿ
[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

[೩]

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಸಮಯೊದ ಮಾತ ತೊಂದರೆಗ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಸುದಾರ್ಪೆರೆ ತೂವೊಡು. ದೆತೊನುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ತಡೆಯೆರೆ ತೀರಂದಿನಾತ್ ಸಂಕಡೊಲು ಇತ್ತ್ಂಡ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಕೈತಡೆ ಪೋವೊಲಿ. ಆಯಿನಾತ್ ಸಹಜ ರೀತಿಡೇ ಸುದಾರ್ಪೆರೆ ತೂವೊಡು. ಆಯಿನಾತ್ ಅನುಪಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆನೆ ಸುದಾರ್ತೊಂದ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಸರಿ ಪೋಯ್ಜಿಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಕೈತಡೆ ಪೋವೊಡು.

ಅನುಪಾನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಸಮಯೊಡ್ ಪೊಂಜೊವು ಹೆಚ್ಚ ಪುಷ್ಟಿಕರವಾಯಿನ ತೆನಸ್ ದೆತೊನೊಡ್. ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಈ ಸಮಯೊಡ್ ಎಲು ನುರಿಯೆರೆ ಸುರುವಾಪಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಎಲುತ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇತ್ತಿನ ತೆನಸ್ ದೆತೊನೊಡು. ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ದ ತೆನಸುಲು, ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಚ್ಚೆ ಸೊಪ್ಪುಲೆಡ್ ಬೋಡಾಐಇನಾತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕರ್ಬ ಸತ್ವ ಹೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿ, ಕೋರಿ, ನುರ್ಗೆಬೊಕ್ಕ ಬಸಲೆ ಸೊಪ್ಪುಲು, ಇಡಿ ಧಾನ್ಯೊಲೆನ್ ತೆನಸ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಗಲಸೊಡು. ನಾರ್ ದ ಅಂಸೊ ಹೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಯಿಕಜ್ಪು, ಧಾನ್ಯೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಫಲವಸ್ತುಲೆನ್ ತಿನೊಡು. ಜಿಂಜ ನೀರ್ ಪರೊಡು. 'ಐಸೋಫ್ಲೇವನ್ಸ್' ಪನ್ಪಿನ ಸಸ್ಯ ಜನ್ಯ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಉಪ್ಪುನ 'ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್' ಪನ್ಪಿನ ಕಾಳುನ್ ತೆನಸ್ಡ್ ಸೇರಾವೊಡು.

ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಸಮಯೊಡ್ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಮೋನೆ ಕೈ ಪೂರ ಕೆಂಪಾಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಕಾಪಿ, ಅಮಲ್ ವಸ್ತುಲು, ಸಿಗರೇಟು , ಮಸಾಲೆ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಆಯಿನಾತ್ ದೂರ ದೀವೊಡು. ಜೀವೊಗು ಸಂಪು ಕೊರ್ಪುನ ತೆನಸ್ಲೆನ್ ಹೆಚ್ಚ ದೆತೊನೊಡು. ಮೈಕ್ ಸಂಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಪರ್ತಿದ ಉಡುಗೆಲೆನ್ ಪಾಡೊಡು. ಮನಸ್ನ್ ಶಾಂತವಾದ್ ದೀವೊಡು. ಜೆಪ್ಪುನ ಕೋಣೆನ್ ಆಯಿನಾತ್ ಸಂಪು ಒರಿಯುಲೆಕ್ಕ, ಸರಿಯಾಯಿನ ಗಾಲಿ ಪೊಗ್ಗುಲೆಕ ದೀವೊನೊಡು. ಸಂಪು ವಾತಾವರಣೊಡು ನಡಪುನಿ, ಜೂವೊಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಬ್ಬೆಸೊಲೆನ್ ಬುಲೆಪಾವೊಡು.

ಚಟುವಟಿಕೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಿತ್ಯೊಲಾ ಅರ್ಧ ಘಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಆಂಡಲಾ ದೇಹೊಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊರೊಡು. ತೀರ್ನಾತ್ ಜೂವೊಗ್ ಬೇಲೆ ಕೊರೊಡು. ಮನಸ್ ಗ್ ಕೊಸಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ, ಪೂತ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೊಡು.ಮನಸ್ ದ ಒತ್ತಡೊನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಸತ್ಸಂಗೊಲೆನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಈ ಮಿತ್ತ್ ಪಂತಿನ ವೊವ್ವೇ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಡ್ ತೊಂದರೆಲು ಕಮ್ಮಿಯಾಯ್ಜಿಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಕೈತಡೆ ಪೋವೊಡಾಪುಂಡು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸಂಕಡೊಲೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಮರ್ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ ಎಡ್ಡೆಲಾ ಉಂಡು. ಪಡ್ಕೆಲಾ ಉಂಡು.[೪]

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. http://kn.vikaspedia.in/health/women-health/caecc1c9fccdc9fcc1-ca8cbfcb2ccdcb2cc1cb5cc1ca6cc1-cb8cb9c9c-caaccdcb0c95ccdcb0cbfcafcc6
  2. http://www.medicinenet.com/menopause/article.htm
  3. http://www.nhs.uk/Livewell/menopause/Pages/hot-flushes.aspx
  4. http://www.nhs.uk/Conditions/Menopause/Pages/Treatment.aspx