ತುಳುಲಿಪಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳು ಲಿಪಿ ದಾಯೆ ಕಲ್ಪೊಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಮಾತ ಪನೊಂತೆರ್. ತುಳುಕ್ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್. ಈ ಪಾತೆರೊನೆ ಸತ್ಯ ಪಂದ್ ನಂಬಿನಕ್ಲುಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆರ್; ಇತ್ತೆಲ ಉಲ್ಲೆರ್. ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗ್ರಂಥೊಲು ಬೈದ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನವು ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ಸಂಗತಿ. ಅಂಚಾಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಈತೊಂಜಿ ಮದೆಕ್ ಪೋಯೆರೆ ಕಾರಣ ಆಂಡಲ ದಾದ ? ಅಲಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಇಚಾರ.

ಪಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಏತೋ ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬರವುಲು ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುವ. ಅವೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವಂದೆ ಮದೆಟ್ ದೀವೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ಸ್ವಾರ್ತೊಗು ಗಳಸುನ ಕೆಲವೆರೆನ ಅಲಚನೆಲ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾದ್ಯತೆಲ ಉಂಡು.

ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಪೆರೆಜನ ದಾದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಒಂಜನೆದಾದ್ ನಮಕ್ ಪೊಸತಾದ್ ಲಿಪಿಯೊಂಜೆನ್ ಕಲ್ತಿನ ಕೊಸಿ.ಜೊತೆಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಇಪ್ಪಿನ ಬರವುಲೆನ್ / ಗ್ರಂತೊಲೆನ್ ಓದೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಆವು. ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಗ್ರಂತೊಲೆ ಉಲ ತಿರ್ಲ್ ನ್ ತೆರಿಯೊನ್ರೆಲ ಇಂಬು ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]