ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವಿಶ್ವೊದ ನಕ್ಷೆಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ಖಂಡ

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ಭೂಮಿದ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳಡ್ ಪಡ್ಡಯಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖಂಡ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.