ದಾರೆಪುಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದಾರೆಪುಳಿ

ದಾರೆಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಪುಳಿತ್ತ ಕಾಯಿ. ನೆತ್ತ ಕಾಯಿಡ್ ೫ ಮೂಲೆದ ದಾರ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ್ ನೆಕ್ಕ್ ದಾರೆ ಪುಳಿ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆತ್ತ ಮರ ೧೫ ಫೀಟ್ ದಾತ್ ಎತ್ತರ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಬುಳೆವುಂಡು.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ನೆತ್ತ ನೀರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿದೊಟ್ಟುಗು ಬರಣಿಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಗಳಸುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಬಾರೆದ ಬಂಬೆ, ಪೆಲಕಾಯಿದ ರಚ್ಚೆ, ಪೆಜಕಾಯಿ, ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗುಲಾ ಬೆರಕೆ ಪಾಡ್ದ್ ನೀರ್ ಉಪ್ಪುಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಮುಂಚಿ ಕಡೆದ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡುಜೆರ್.

ಮರ್ದ್‌ಡ್ ದಾರೆಪುಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ತೆಮ್ಮ ಇತ್ತ್ಂಡ ಉಂದೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್
  2. ತೆಮ್ಮೊಡು ಕಂಟೆಲ್ ಬೇನೆಗ್ ಬಳಕೆ
ದಾರೆ ಪುಳಿತ್ತ ಮರ

ಉಲ್ಲೆಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]