ದಾಸವಾಳ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬೊಲ್ದು ದಾಸವಾಳ.-(ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಮೊಟಿಯನಸ್)
ಬೊಲ್ದು ದಾಸವಾಳ.-(ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಮೊಟಿಯನಸ್)

ದಾಸವಾಳ ಪೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ Malvaceae, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ Hibiscus ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್‍ಲಾ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣೊಡುಪ್ಪುನ ದಾಸವಾಳನ್ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಡ್ ಕಡ್ಡಿ ನಡ್ದ್ ಬುಲೆಪಾವೊಲಿ. ನೆತ್ತ ಇರೆ,[೧] ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರಿ.

ಬಣ್ಣೊದ ಬಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಇಮ್ಮಡಿ ದಳಕುಲು
ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಇಮ್ಮಡಿ ದಳಕುಲು

ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಪರದೇಶೊಡುಲ ಈ ದಾಸವಾಳ ಉಂಡು. ವಾ ಜಾಗೆಡ್‍ಲ ನೆತ್ತ ದೈ ಬದ್ಕುಂಡು. ದುಂಬುಮಾತ ನಮ ತೂಪೆದಿನ ಕೆಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ದಾಸವಾಳ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರ್ ಪತ್ತ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಬಣ್ಣೊ ಬಗೆತ್ತ ದಾಸವಾಳ ಉಂಡು. ಕಸಿ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೈತ್ತ ಬಣ್ಣೊನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೈಕ್ ಬೆರೆಸವುನನೆ ಕೆಲಸ.

ಸೌಂದರ್ಯಗಾದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂಜಲ್ ದಾಸವಾಳ
ಕೆಂಗುಲಾಬಿ ದಾಸವಾಳ
ಕೆಂಗುಲಾಬಿ ದಾಸವಾಳ

ಈ ಪೂನು ದೇವಿ[೨],ದೇವೆರೆಗ್ ದೀಪೆರ್, ಪೊಂಜೊವುಲು ತರೆಕ್ಕ್ ದೀಪೆರ್. ದಾಸವಾಳದ ಇರೆನ್ ಗೊಂಪು ಮಲ್ತದ್ ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಕುಜಲ್ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಾಸವಾಳ
ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ

ಉಂದು ಮರ್ದ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಅನಾದಿಕಾಲೊಡ್ದುಲ ಜನೊಕ್ಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಯಿದ್ದೆರ್. ಮೈಟ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತಾಂಡ ಅಪಗಪಗ ಕುರಿ ಲಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಸವಾಳದ ತಪ್ಪುನು ಅರಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕಡೆದ್ ಬಲ್ಚಟ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪುನ. ಪರಿಣಾಮ ದದನ್ನಗ ಈ ತಪ್ಪುಗು ನಮನ ನೆತ್ತೆರ್ ಸುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಗುಣ ಉಂಡುಗೆ. ನೆತ್ತ ಬಲ್ಚಟ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತಿಂದ್‍ಂಡ ಯಾವುಂಡು.

ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ. ದಾಸವಾಳ ಪೂನು ದಿನೋಲ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂದ್‍ಂಡ ಕಣ್ಣ್‌ದ ದೋಷ ಇತ್ತಿನವು ಪೋಪುಂಡು. ಇರೆಕ್ಲೆನ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ಡ್ಪಾಡ್ದ್ ಸಮಾ ಪುರಿಂಚಿದ್ ಮೀನಗ ತರೆಕ್ಕ್ ಪಾಡೊಂಡ ಇತ್ತೆದ ವಾ ವೊಂಜಿ ಶಾಂಪುಲ ಬೊಡ್ಚಿ. ತುಗಲ್ ಸೈಪುನ್ ಉಂತುಂಡು, ತರೆಕೂಜಲ್ ಪಳಪಳ ಆಪುಂಡು, ತರೆಸೆಡ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು.

ಪೊಂಜೊವುಲು ದಿನೋಲ ಕಂಡೆ ಮೂಜಿ ದಾಸವಾಳ ಪೂನು ತಿಂದ್‍ದ್ ನೀರ್ ಪರಿಯೆರ್ಂದಾಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿಂಗೊಲಾನಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬಗೆಬಗೆತ್ತ ಸಂಕಟ್ ಬೇನೆಲು ಪೋಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆತ್ತ ಯೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ತ್‍ಂಡ ತರೆಕ್ಕ್ ಭಾರಿ ಯೆಡ್ಡೆ. ತಾರಯಿದ ಎಣ್ಣೆಗ್ ನೆತ್ತ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆನ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರುದು ಪಾಡ್ದ್ ಹದ ಸೂಟ್ಟು ಕೊದಿಪಾವೊಡು. ಇಂದೆತ್ತ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಪೋನೆಟ್ಟ ಕಾಯಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾವೊಡು.

ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಸರೀ ಪುರಿಂಚಿದ್ ಕಾಂಡೆ ದಿನೋಲ ಪರೊಡು ಅಜೀರ್ಣ, ಬಂಜಿ ಉರಿ, ನಂಜಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿಗ್ ಕಡೆನಗಲ ತಪ್ಪು, ರದ್ಡ್ ಪೂ ಪಾಡ್‍ಂಡ ಯೆಡ್ಡೆನೆ.

ದಾಸವಾಳದ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆನ್ ನಿರೆಲ್‍ಡ್ ನುಂಗಾದ್ ದೀವೊಡು, ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಪೊಡಿ ತೊಡ್ಡೆದ ನೈಟ್ಟ್ ದಿನೊಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಚಿಮ್ಟಿ ನಕ್ಕ್ಯರಾಂಡ ನಿತ್ರಾಣ, ಆಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಚೂರ್ಣೊನು ನೀರ್‌ಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಪರ್‌ಂಡ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಪುಂಡು.

ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ಯುನ ನೀರ್‌ಗ್ ದಾಸವಾಲದ ಪೂತ್ತ ನಾಲ್ ಎಸಳ್‍ನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ್ ದೀವೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಷಾಯೊಗು ತೊಡ್ಡೆದ ನೈ ಪಾಡ್ದ್ ಪರ್೦ಡ ಜೀವೊಗು ಭಾರೀ ಎಡ್ಡೆ. ಅಂತೂ ಈ ದಾಸವಾಳದ ಪೂ ಆವಡ್ ಇರೆ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಜಿವೊಗು ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು. ಉಂದೆನ್ನ್ ಮರ್ದ್ ಪಂಡ್ದ್ ತಿಣ್ಪುನೈಡ್ದ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಡ ದಿನೋಲ ತಿಣ್ಪುನು ಖ೦ಡಿತವಾದ್‍ಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಪೂhttp://www.gaiaherbs.com/articles/detail/42/The-Surprising-Health-Benefits-of-Hibiscus
  2. http://tuluchavadi.com/namma-chavadi/baravu/ದಾಸವಾಳ-ಪೂ/[dead link]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ದಾಸವಾಳ&oldid=172820"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು