ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ದೇವಕಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದೇವಕಿ
ಕೃಷ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಬಲರಾಮೆರ್ ಅಪ್ಪೆ-ಅಮ್ಮೆನೊಟ್ಟುಗು(ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮೆ ಬುಡ್ಪಾದಿನ)
ಪಟ್ಯೊಭಾಗವತ, ಮಹಾಭಾರತ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಪೋಷಕೆರ್ದೇವಕ/ದೇವಪ
ಸಂಗಾತಿವಸುದೇವ
ಸಂತತಿಬಲರಾಮ ಬುಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಸುಭದ್ರಾ ಬುಕ್ಕ ಸುರುತ ೬ ಜನ ಜೋಕುಲು
ರಾಜವಂಸೊಯದುವಂಶ

ದೇವಕಿ ಕೃಷ್ಣೆ, ಬಲರಾಮೆ ಬುಕ್ಕ ಸುಭದ್ರೆನ ಅಪ್ಪೆ, ವಸುದೇವನ ಬುಡೆದಿಯರ್ಲೆಡ್ ಒರ್ತಿ. ಸ್ವಾಯಂಬೂ ಮನ್ವಂತರೊಡು ಪೃಶಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್‌ದ ಪೊಂಜವು ಆದಿತ್ತೊಲು. ಮಹಾ ಪತಿವೃತೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಮೊಲೆನ ಕಂಡನಿ ಸುತಪ ಬ್ರಹ್ಮೆ. ವರ, ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರೆನ್ ಎನ್ನ್‌ದ್ ತಪಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರೇ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆದ್ ಪುಟ್ಟೊಡು ಪಂದ್ ವರ ದೆತೊಂದಿನ ಮಹಾತ್ಮೆದಿ ಪೊಂಜವು. ಈ ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿಗ್ ಬೊಕ್ಕದ ರಡ್ಡ್ ಜನ್ಮೊಡುಲಾ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರ್ ಮಗೆ ಆದ್ ಪುಟ್ಟುವೆರ್.

ದೇವಕಿನ ಅಮ್ಮೆ ಯದುವಂಸೊದ ರಾಜೆ ದೇವಕ. ದೇವಕ ಮಥುರೆದ ರಾಜೆ ಶೂರಸೇನಗ್ ಪಳಯೆ. ಶೂರಸೇನನ ಮಗೆ ಕಂಸೆ. ದೇವಕಗ್ ೭ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಜೋಕುಲು. ೪ ಜನ ಆಣುಲು.

ಮದಿಮೆ ಬುಕ್ಕ ಸೆರೆವಾಸ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇವಕಿ ಬುಕ್ಕ ಕಂಸೆ ಯಾದವ ವಂಸೊದ ಭೋಜ ಕುಲಕ್ಕ್ ಸೇರ್ದಿನಕುಲು. ದೇವಕಿನ ಕಂಡನಿ ವಸುದೇವೆ ವೃಷ್ಣಿ ಕುಲೊತ್ತ ರಾಜೆ ವಸುದೇವನೊಟ್ಟುಗು ಆಪುಂಡು. ಮದಿಮೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ದೇವಕಿನ್ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡ್ದು ಬರಿಯರ ಮೆಗ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾವನ್ ತನ್ನ ರಥೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲವೊಂದು ಕಂಸೆ ಪಿದಾಡುವೆ. ಸಾದಿ ಮದ್ಯೊಡು ಒಂಜಿ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಕಂಸ, ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ೮ನೇ ಬಾಲೆಡ್ದ್ ನಿಕ್ಕ್ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ದೇವಕಿ ತನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪಂದ್‌ಲಾ ಎನ್ನಂದೆ ಅಲೆನ್ ಕೆರಿಯರ ಪಿದಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಸಾವು ಆಪುನ ದೇವಕಿನ ೮ನೇ ಬಾಲೆಡ್ದ್. ಅಂಚಾದ್ ಅಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟುನ ಬಾಲೆಲೆನ್ ನಿಕ್ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಕಂಡನಿ ವಸುದೇವೆ ಕಂಸಗ್ ಪನ್ಪೆ. ಇಂಚ ದೇವಕಿ ಕಂಸನ ಕಯಿಡ್ದ್ ಬಚಾವಾಪೊಲು. ಅಲೆನ್ ಬುಕ್ಕ ವಸುದೇವನ್ ಕಂಸೆ ಸೆರೆಟ್ ದೀಪೆ.

ಜೋಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಲ ಪೋಯಿಲೆಕ ವಸುದೇವೆ-ದೇವಕಿಗ್ ಜೋಕುಲು ಆಪ. ಸುರುತ ಆಜಿ ಬಾಲೆಲೆನ್ ಕಂಸೆ ಕೆರ್ಪೆ, ೭ನೇ ಗರ್ಬ ವಸುದೇವನ ನನೊರ್ತಿ ಬುಡೆದಿ ರೋಹಿಣಿಡ ಬುಳೇದ್ ಬಲರಾಮೆ ಪುಟ್ಟುವೆ. ೮ನೇ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಆದ್ ಭೂಮಿಗ್ ಬತ್ ಪುಟ್ಟುವೆ. ದೇವಕಿನ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು- ಕೀರ್ತಿಮಂತ, ಸುಷೇಣ, ಉದಯಿನ್, ಭದ್ರಸೇನ, ಋಜುದಾಸ ಬುಕ್ಕ ಭದ್ರದೇಹ. ಪನ್ನಗ, ದೇವಕಿಗ್ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟ್‌ಗೇ ಕಂಸೆ ಕೆರ್ತಿಜೆ, ಒಂತೆ ದಿನ ತೂದು, ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ್ ಕೆರಿಯೆನಾ ಪನೊಲಿ[೧]. ಈ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ದುಂಬುದ ಜಲ್ಮೊಡು ಕಾಲನೇಮಿನ ಜೋಕುಲು ಆದಿತ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣೊಡು ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಾಲನೇಮಿನ ಅಮ್ಮೆ ವೀರೋಚನ ಪನ್ಪುನಾಯೆ, ಇಂಬ್ಯನ ಅಮ್ಮೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅಮ್ಮೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಆಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರೆನ್ ಈ ಜೋಕುಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಜ್ಜೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್, ಆಯೆ ನನತ್ತ ಜನ್ಮೊಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಕೈಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾವು ಬರಡ್ ಪಂದ್ ಪುಳ್ಳಿಯರ್ಲೆಗ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆ. ಈ ಕಾಲನೇಮಿಯೇ ಕಂಸೆ ಆದ್ ಪುಟ್ಟುವೆ, ಅತ್ತಂದೆ ಪಿರವುದ ಜಲ್ಮೊದ ತನ್ನ ಆಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲೆನ್ ಕೆರ್ಪೆ.

ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇವಕಿನ ೮ನೇ ಗರ್ಭೊಡು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೆ ಪುಟ್ಟುವೆ. ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿಪೆಟ್ಟ್‌ಗ್ ಸೆರೆತ್ತ ಬಾಕಿಲ್ ತನ್ನಾತೆಗೆ ದೆತ್ಂಡ್, ಸೆರೆ ಕಾಪುನ ಸೈನಿಕೆರ್ ಮತಿದಾಂತೆ ನಿದ್ರೆಗ್ ಜಾರುವೆರ್. ಅಪಗ ಆ ಬಾಲೆನ್ ವಸುದೇವೆ ಕುರ್ಕಿಲ್‍ಡ್ ದೀವೊಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೆ. ಜೋರು ಬರ್ಸೊಡೆ ಪೋದು ಯಮುನಾ ತುದೆ ಕಡಪುವೆ. ಸ್ವತಃ ಯಮುನಾ ತುದೆನೇ ವಸುದೇವಗ್ ತಾದಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಗೋಕುಲಗ್ ಪೋದು ಯಶೋಧೆನ ಕೈತಲ್ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಬುಡ್ಪೆ. ನಂದ ಬುಕ್ಕ ಯಶೋಧಗ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ ಪತೊಂದು ವಸುದೇವೆ ಸೆರೆಕ್ ಬರ್ಪೆ. ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನೇ ಯೋಗಮಾಯೆ.

ಈ ಇಸಯ ತೆರಿನ ಕಂಸೆ ಸೆರೆಕ್ ಬರ್ಪೆ. ದೇವಕಿನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನೇ ಎನನ್ ಕೆರಿಯರ ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ್‌ದ್ ಬಾಲೆನ್ ಕೈಕ್ ದೆತೊಂಬೆ. ನಿಲಕ್ ಹಾಕ್‌ದ್ ಕೆರಿಯರ ಪೋನಗ ಆ ಬಾಲೆ ಬಾನೊಗು ರಾದ್ ದೇವಿನ ರೂಪ ಪಡೆವುಂಡು. ನಿನನ್ ಕೆರಿಯರ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಪಿದಯಿಡ್ ಬುಳೆವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಮಾಯ ಆಪಲ್. ಕಡೆಕ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಕಂಸನ್ ಕೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವನ ಸೆರೆಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪೆರ್.

ಆಜಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮೋಕ್ಷ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ ದೇವಕಿ ಮಗೆ ಕೃಷ್ಣಡ, ತೀರ್ದ್ ಪೋತಿನ ತನ್ನ ಆಜಿ ಜೋಕುಲೆನ್ ತೂವೊಡು ಪನ್ಪೊಲು. ಅಪ್ಪೆನ ಆಸೆನ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಪೂರೈಸಾವೆ. ಪಾತಾಲೊಡು ಇತ್ತಿನ ಆಜಿ ಜೋಕುಲೆನ್ ಅಪ್ಪೆನ ಎದುರು ಕೊನತ್ ಉಂತಾವೆ. ಆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ದೇವಕಿ ಮಿರೆಪೇರ್ ಪರ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಮೋಕ್ಷಗ್ ಸಂದುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. "ಜಗದ್ವಂದ್ಯನನ್ನು ಹೆತ್ತೂ ತಬ್ಬಲಿಯಾದ ಮಹಾತಾಯಿ". vistaranews.com. ವಿಸ್ತಾರ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. Retrieved 25 December 2023.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ದೇವಕಿ&oldid=163868"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು