ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ದ್ಯುತಿ ಇರೆಕುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದ್ಯುತಿ ಎರೆಕುಲೆನ ಕಟ್ಟ್ 
ಎ ಟೋಸ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ತುದಿಟ್ ಪ್ರಕಾಶಿಸುನ ಶ್ರವ್ಯ ತಂತಿ

ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಫೈಬರ್ (ದ್ಯುತಿ ಎರೆಕುಲು) ಪನ್ಪಿನ ಗಾಜುತ ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಡ್ತ್ ಮಾಲ್ತಿನ, ಎನ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೊಳ್ಪನು ದೆತ್ತೊನ್ ಪೊಪಿನ ಒಂಜಿ ತಂತು. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್‌ ಪನ್ಪಿನವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಫೈಬರ್ತ ವಿನ್ಯಾಸೊ ಬುಕ್ಕ ಉಪಯೋಗೊಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಿನಾ ಅನ್ವಯಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಬುಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ತ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಫೈಬರ್‌ನ್ ಫೈಬರ್‌-ಆಪ್ಟಿಕ್‌ ಸಂವಹನೊಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಇತೆರರೆ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನಗ್ ಹೋಲಿಕರ ಮಾಲ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ದೂರಮುಟ್ಟೊ ಬುಕ್ಕೊ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್‌ಟ್ (ಡೇಟಾ ಪ್ರಸಾರತ ವೇಗ) ಪ್ರಸಾರ ಮಾಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಲೋಹತ ಬದಲಿಗ್ ಫೈಬರ್‌ನ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಯಿಟ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಚಲನೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಯವಅಪುಂಡು, ಬುಕ್ಕೊ ಅವು ವಿದ್ಯುದಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪೊನ್ ನಿರೋಧಿಸುನ ಶಕ್ತಿನ್  ಪಡೆತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಲ್ಪುನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕ್ ಸಹ ಫೈಬರ್‌ನ್ ಬಲಕೆ ಉಂಡು  ಬುಕ್ಕೊ ಚಿತ್ರೊನ್ ರವಾನೆ ಮಾಲ್ಪುನಗ ಸಾಧ್ಯವಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟಲೆಟ್ ಸುತ್ತಾತ್ ದಿಪೇರ್, ಅಯಿಟ್ಟ್ ಒತ್ತಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರಟ್ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾತ್ ಇಪ್ಪುಉಂಡು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾತ್ ವಿನ್ಯಾಸೊ  ಇಪ್ಪುನ ಫೈಬರ್‌ನ್ ಸಂವೇದಕ ಬುಕ್ಕ ಫೈಬರ್‌ ಲೇಸರ್‌ಲು ಸೇರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಅನೇಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾತ್ ಬಳಸುವೇರ್. ಬೊಲ್ಪುನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬತ ಸಹಾಯಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಫೈಬರ್‌ತ ಅತ್ಯಂತ ಉಳಾಯಿತ ಪದರಟ್ ದಿತ್ಪ್ಪುವೇರ್. ಉಂದು ಫೈಬರ್‌ ವೇವ್‌ಗೈಡ್‌‌ ಅಂಚನೆ ಬೆಲೆ ಮಾಲ್ಪಯಾರ ಕಾರಣವಾತ್ಂಡ್. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾರ-ಪಥೊನ್ ಅತ್ತಂದೆ ದಾಟ್ತ್ ಪೊಪುನ ಮಾರ್ಗೊಗ್ ಆಧಾರ ಒದಗಾತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಫೈಬರ್‌ನ್ ಬಹು-ಮಾರ್ಗ ಫೈಬರ್‌ಲು ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕ್ ಆಧಾರ ಒದಗಾತ್ ಫೈಬರ್‌ನ್ ಏಕ-ಮಾರ್ಗ ಫೈಬರ್‌ ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬಹು-ಮಾರ್ಗ ಫೈಬರ್‌ಲು ಅತ್ಯಂತ ಉಳಾಯಿತ ಪದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಸೊನ್ ಹೊಂದಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇಂದೆನ್ ಕಡಿಮೆ ದೂರತ ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕಗ್ ಬುಕ್ಕ ಅಧಿಕ-ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿನ್ ರವಾನೆ ಮಾಲ್ಪಯಾರ ಬೊಡಾಪುಂಡು ಅಯಿನ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪುವೇರ್. ಏಕ-ಮಾರ್ಗ ಫೈಬರ್‌ನ್ 550 meters (1,800convert|550|m|ft|sp=us)ಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದತ ಪೂರಾ ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕಟ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪುವೇರ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್‍‌ ಫೈಬರ್‌ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಜೋಡಿಸಾಪುನ ಬೆಲೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿ ಅತ್ತಂದೆಎ ಕೇಬಲ್‌ನ್ ಜೋಡಿಸುನ ಬೆಲೆಡ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಫೈಬರ್‌ನ ಕೊಡಿನ್ ಜಾಗ್ರತೆಟ್ ಸೀಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾತ್ ಇಜ್ಜಿಯಾಂಟ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಆರ್ಕ್‌ತ ಸಹಾಯಡ್ತ್ ಅಯಿನ್ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸಾವೋಡ್. ಬಿಚ್ಚುನ ಲೆಕ್ಕೊ ಸಂಪರ್ಕೊನ್ ಮಾಲ್ಪುನಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ನ್ ಬಲಕೆ ಮಾ;ಲ್ಪುವೇರ್.

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1842ರಲ್ಲಿ ಡೆನಿಯಲ್ ಕಲಾಡೋನ್, ಆನ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೇ ಆಪ್ ಲೈಟ್ ಇನ್‌ಸೈಡ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆತ ಲೇಖನೊಟ್ "ಲೈಟ್ ಪೌಂಡೇಶನ್" ಅತ್ತಂದೆ "ಲೈಟ್ ಪೈಪ್"ಉಂದು ದುಂಬು ವಿವರಿಸಾಯಿನ. 1884ಟ್ ಕಲಾಡೋನ್‌ಡ್ತ್ ನಂತರ ಲೇಖನಟ್ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆ ಬಂತ್ತಂಡ್.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್‌ ಇತೆರೆ ಉಪಯೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಿಸ್ಬಿಯಿಡ್ತ್ ಫೈಬರ್ ಆಫ್ಟಿಕ್ಸ್‌ ವಿವರಣೆ
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಡ್ತ್ತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಯಿನ ಬೊಳ್ಪು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ ಮಾದರಿನ್ ಹೊಳೆಯುಂಚನೆ ಮಾಲ್ಪುಂಡು

ಪ್ರಜ್ವಲನ ಸಾಧನೊಟ್ ಫೈಬರ್‌ನ್ ವಿಸ್ತಾರವಾತ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಬೊಳ್ಪುತ ದೀಪೊಲು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೋಟ್ ಪಥ ಇಜ್ಜಿಯಾಂತೆ ಒಂಜಿ ಗುರಿನ್ ಮಿತ್ತ್ ಹೊಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಚನೆ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಯಿನ್ ಬೊಳ್ಪುಗ್ ದರ್ಶಿಗಳಾತ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಟ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಫೈಬರ್ಲು ಬಳಕೆನ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಳ್ಪುನ್ ಛಾವಣಿಂಡತ್ತ್ ಕಟ್ಟಡ ಇತರ ಭಾಗಗ್ ಮಾರ್ಗ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಪ್ಪೊಡ್ (ತೂಲೆ ಬಿಂಬಿಸದ ಆಪ್ಟಿಕ್‌ಲು). ಚಿಹ್ನೆ, ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೃತಕ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಮರಕ್ಕ್ ಸೇರಿತ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್‌ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಧನಟ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಲ್ಪೊಡು. ಸ್ವರ್ವಾಸ್ಕಿ ಬುಟಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಫೈಬರ್‌ಲು ಬಳಕೆಡತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಪುತ್ತ್ ಮೂಲೊನ್ ಬಲಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಫಟಿಕದಂಥ-ಗಾಜಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ-ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಕೋನಗಳಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಕು-ಪ್ರಸಾರಣದ ಮೂರ್ತ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಲಿಟ್ರಾಕೊನ್‌ನ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಾಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಫೈಬರ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಫೈಬರ್‌‌ನ್ ಬಿಂಬಿಸುನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌‍fಟ್ ಸಹ ಬಳಸೊಲಿ. ಎಂಡೊಸ್ಕೋಪ್ ಉಂದು ಉದ್ದವಾತ್ ಇಪ್ಪುನ, ತೆಳುವಾಯಿನ ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಧನಕ್ಕ್ ಕೆಲ ಸಲ ಭೂತಗನ್ನಡಿನ್ ಜೊತೆಗ್ ದಿವೇರ್ ಫೈಬರ್‌ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟುನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಇಂದೆನ್ ಬಳಸಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರಂದ್ರತ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುನ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಂಡೊಸ್ಕೋಪ್‌ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಪರಿಶೋಧನೆಗ್ ಅತ್ತಂದೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ್ ಬಳಸುವೇರ್ (ಎಂಡೊಸ್ಕೋಪಿ). ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಎಂಡೊಸ್ಕೋಪ್‌ನ್ (ಫೈಬರ್‌ಸ್ಕೋಪ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೊರೆಸ್ಕೋಪ್ ತೂಲೆ) ಜೆಟ್‌ ಇಂಜಿನಿತ ಒಳಾಂಗಣ ಅಂಚಿನ ಒವೆ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಎಟುಕುವ ಸ್ಥಳತ ತಪಾಸಣೆಗ್ ಬಳಸವೆರ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್‌ ಕಟ್ಟುನ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮಿಟರ್‌‍ಡ್ತ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮಿಟರ್‌ತ ಉಳಾಯಿ ದಿಯರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಬೊಳ್ಪುನ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಲ್ಪೊಡು, ಇಂಚನೆ ಅಯಿನ ಸಂಯೋಜನೆನ್ ಅನ್ವೇಶಣೆ ಮಾಲ್ಪುವೆರ್. ಬೆಳಕನ್ನು ನೆಗೆಸಿ ಅಂಚನೆ ತನ್ನೋಳಗಿಂದ ಪಸರಿಸಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮಿಟರ್ ವಸ್ತುನ್ ಅನ್ವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್‌ನ್ನು ಬಳಸಿ, ಉಳಾಯಿ ಸೇರಿಸಲು ಕಠಿಣವಾಯಿನ ವಸ್ತುತ ಅತ್ತಂದೆ ಅನಿಲ ಬುಕ್ಕ ಒತ್ತಡತ ಪಾತ್ರೆಟ್ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ್ ಅಧ್ಯೆಯನಕ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮಿಟರ್‌ ಸಹಾಯನ್ ತೂತೆರ್ .[೧][೨][೩] ಎರ್ಬಿಯಂ ಅಂತಹ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕೆಲ ಅಪರೂಪತ ಭೂ ಅಂಶಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್‌ನೊಟ್ಟಗ್ ಲೇಸರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ದೊರೆತ ಅತ್ತಂದೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ವರ್ಧಕವಾತ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುನ್ ಭಾಗೊನ್ ನಿಯತ (ಮಾದಕವಲ್ಲದ ವಸ್ತು) ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ರೇಖೆಗ್ ತುದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಾವೋಲಿ ಅಪರೂಪ-ಭೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ತಂತಿ ಚಿನ್ಹೆ ವರ್ಧನೆಟ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುತ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ಯುತವಾತ್ ರಡ್ಡನೇತ ಲೇಸರ್ ತರಂಗಾಂತರ ಜೊತೆ ಚಿನ್ಹೆ ಅಲೆತ ಸೇರಾತ್ ಒಂಜಿ ರೇಖೆಟ್ ಪಂಪು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬೊಳ್ಪುನ್ ರಡ್ಡ್ ತರಂಗಾಂತರ ಒಂಜಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುತ ಫೈಬರ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಡ್ಡನೆತ ಪಂಪು ತರಂಗಾಂತರ ಚಿನ್ಹೆ ಅಲೆಗ್ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತೇಜಿತ ಉತ್ಸರ್ಜನೆಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವರ್ಧನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಫೈಬರ್‌ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗ್ ಒಂಜಿ ತರಂಗಾಂತರತ ಪರಿವರ್ತಕ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನತ ಪ್ರಯೋಗಟ್ ಮಿನುಗುವಿಕೆ ಬೊಳ್ಪುನ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಕಠಿಣ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪರಿಸರಟ್ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ಗ್ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟ ಮಟ್ಟತ ಶಕ್ತಿನ್ (ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಟ್‌ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟು) ಪೊರೈಕೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಫೈಬರ್‌ನ್ನು ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿತ ಸ್ಪರ್ಶತಂತು ಅಂಶತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜಿನ ಪ್ರಸಾರಣ ಸಜ್ಜನ್ನು ಮಾಪಿಸುವ ಸಾಧನ ಇಂದೆನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೊಲಿ.

ಮುಕ್ತ-ಸ್ಥಳ ಜೋಡಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ನ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ನ‍ ಒಟ್ಟಗ್, ಅತ್ತಂದೆ ಬೊಳ್ಪು ಉತ್ಸರ್ಜಿಸುವ ಡಾಯ್ಡ್, ಲೇಸರ್ ಡಾಯ್ಡ್, ಅತ್ತಂದೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಲೆಕ್ಕೊ ಆಪ್ಟೊಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನತ ಜೊತೆಗ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಟ್ ಫೈಬರ್ನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಬುಕ್ಕ ಇಂದೆನ್ ಉಪಕರಣತ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಟ್ ದಿಪುನ, ಅತ್ತಂದೆ ಮಸೂರ(ಲೆನ್ಸ್)ನ್ ಉಪಯೋಗನ್ ಗಾಳಿತ ಅಂತರತ ಮಿತ್ತ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಲ್ಪುನಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಉಳಾಯಿ ಸೇರ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಟ್ ಫೈಬರ್ ತುದಿ ಬಾಗಿನ ಆಕಾರಕ್ಕ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಲ್ತ್ ಇಪ್ಪುವೇರ್ ಅವು ಲೆನ್ಸ್ಲೆಕ್ಕೊ ವರ್ತನೆಗ್ ಅವಕಾಶವಾಪುನ ಲೆಕ್ಕೊ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆತ ಪರಿಸರಟ್, ಬರಿಯ ಫೈಬರ್ ತುದಿ ಲಾಂಚ್ ಫೈಬರ್ ಪದ್ಧತಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಲ್ತ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಲ್ಪೇರ್, ಉಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣತ ಮಿತ್ತ್ ಬೊಳ್ಪುನ್ ಹಾಯಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಕ್ಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಿನ ಲೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಅಪುಂಡು. ನಿಖರವಾಯಿನ ಅನುವಾದ ಹಂತ (ಮೈಕ್ರೋ ಪೊಸಿಶನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್) ಲೆನ್ಸ್, ಫೈಬರ್, ಅತ್ತಂದೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನುಕೂಲಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸಾಧನೊನ್ ಚಲಿಸಲು ಉಪಯೋಗ ಅಪುಂಡು. ಜೋಡಕ ಜೊತೆ ಫೈಬರ್‌ಲು ಲಾಸ್ಟಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆನ್ ಸುಲಭ ಮಾಪ್ಲುಂಡ್: ಜೋಡಕೊನ್ ದುಂಬೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಫೈಬರೊಪ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಮೆಟರ್ ಗೆ ಸಲೀಸಾತ್ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಲ್ಪೇರ್, ಉಂದು ಫೈಬರ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾತ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಟ್ ಅತ್ತಂದೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯಿಪ್ಪುನ ಲೆನ್ಸ್ ನ್ನು ಶೆರ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏಕ-ರೂಪತ ಫೈಬರ್ಗ್ ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆನ್ ಸಾಧಿಸಲು, ಕಿರಣತ ದಿಕ್ಕು, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅಳತೆ, ಚೆದುರುವಿಕೆ ಅನುಕೂಲವಾತ್ ಇಪ್ಪೊಡ್. ಉತ್ತಮ ಕಿರಣತ ಜೊತೆ 70% ಡ್ತ್ 90% ಜೋಡಣೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊನ್ ಸಾಧಿಸೊಲಿ. ಸರಿಯಾತ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಏಕ-ರೂಪ ಫೈಬರ್‌ತ ಜೊತೆ, ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಕಿರಣ ಸೊಕುತಾ ಲೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಲ್ತಿನ ದೂರತ ಪ್ರದೇಶೊಡ್ ಸಹ ಬಹುಪಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಸಿಯನ್ ಆಕಾರ ಹೊಂದಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಫೈಬರ್ ನ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ರಂಧ್ರೊನ್ ಅನುಮೋದನೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರತ ಲೆನ್ಸ್ ಬೊಡಾಪುಂಡು, ಕಿರಣಟ್ ಮಾರ್ಗಚ್ಯುತಿ(ಅಬರೆಶನ್)ನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ. ಆಸ್ಪರಿಕ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾತ್ ಉಪಯೋಗಬೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. cite journal|title=In situ real-time monitoring of a fermentation reaction using a fiber-optic FT-IR probe|journal=Spectroscopy|month=June|year=2001|first=Zaid|last=Al Mosheky|coauthors=Melling, Peter J. ; Thomson, Mary A.|url=http://www.remspec.com/pdfs/SP5619.pdf%7Cformat=pdf[dead link]
  2. cite journal|title=Reaction monitoring in small reactors and tight spaces|first=Peter|last=Melling|coauthors=Thomson, Mary|journal=American Laboratory News|month=October|year=2002|url=http://www.remspec.com/pdfs/amlab1002.pdf%7Cformat=pdf[dead link]
  3. cite book|chapter=Fiber-optic probes for mid-infrared spectrometry|first=Peter J.|last=Melling|coauthors=Thomson, Mary|title=Handbook of Vibrational Spectroscopy|editors=Chalmers, John M.; Griffiths, Peter R. (eds.)|publisher=Wiley|year=2002|url=http://www.remspec.com/pdfs/2703_o.pdf%7Cformat=pdf[dead link]