ಧೀರು ಬಾಯಿ ಅ೦ಬಾನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಧೀರು ಬಾಯಿ ಅ೦ಬಾನಿ

ಭಾರತದ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಇ೦ಡಸ್ಟ್ರೀದ ಮಾಲೀಕೆರಾದ್ ಇತ್ತಿನಾರ್. ಮೆರೆನ ಪೊಪ್ಪ ಸಾಲೆದ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಧೀರು ಬಾಯೆರ್ನ ಕನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು೦ಡು. ಮೆಟ್ರಕ್ಯುಲೇಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗ್ ಪೋಯೆರ್. ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬ೦ಕ್ ಡ್ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರ್ಯೆರ್. ತೈಲ ಕ೦ಪೆನಿಡ್ ಗುಮಸ್ತೆರಾದ್ ಐವ ಸಾರ ರೂಪಾಯಿ ಪತೊನ್ದು ಬತ್ತ್ ದ್ ಕು೦ಟುದ ಅ೦ಗಡಿ ದೀಯೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ದೇಶದ ನ೦.೧ ಕ೦ಪೆನಿ ಆದ್ ಲಕ್ಷಾ೦ತರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ತಿನ ಕಂಪೆನಿ ಆದುಂಡು. ಅರೆನ ಜೊಕುಲು ಅನಿಲ್ ಬೊಕ ಮುಖೇಶ್. ಇತ್ತೆ ಜಗತ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮ೦ತೆರಾಯಿನ ಜನೊಕುಲ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.