ನಕ್ಕುರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ನಕ್ಕುರು

ಉ೦ದು ಒ೦ಜಿ ಕೀಡೆ[೧]. ಉ೦ದು ಕಾರ್ ಉಪ್ಪ೦ದಿನ ಜೀವಿ. ಜೀವೊನ್ ತೇತೊ೦ದು ನಡಪು೦ಡು. ಉ೦ದೆನ್ ಕನ್ನಡೋಡ್ ಎರೆಹುಳು[೨] ಪನ್ಪೆರ್.ಅಯಿಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು,(ನಕ್ಕ‌ರ್ ಜಿಡೆ ದೆಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ) ಉ೦ದು ಮನ್ನುದ ಫಲವತ್ತತೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲುನೆಕ್ಕು ಸಾಯ ಮಲ್ಪು೦ಡು. ನಕ್ಕುರ್ದ ಗೊಬ್ಬರೊ ಬುಲೆ ಬುಲೆಯೆರ್ ಎಡ್ದೆ. ನಕ್ಕುರುನ್ ಬೆನ್ನಿಬೆನ್ಪಿನಾಯನ ದೋಸ್ತಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಆ೦ಗ್ಲೊಡ್ ಅರ್ತ್ ವೊರ್ಮ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನಕ್ಕುರುಡು ಸಪುರದ ತೋರದ ನಕ್ಕುರುಲಾ ಉಂಡು

ನಕ್ಕುರು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಿಜಕ್ರೆ, ಅಂಬಿದ ನೀರ್, ಒಂತೆ ಮಣ್ನ್ ಉಂದೆನ್ ಒಂಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಟಾಂಕಿ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದ್ ಐಕ್ ನಕ್ಕುರು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಬುಡುಂಡ ಸೋಕುದ ನಕ್ಕುರು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿ ಆಪುಂಡು.

ನಕ್ಕುರು ಗೊಬ್ಬರೊಗು ನರ್ಸರಿಡ್, ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪುನಗಲೆಗ್, ಕೈತೋಟ ಮಲ್ಪುನಗಲೆಡ್ದ್ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು.

ನಕ್ಕುರುದ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಗ್
  • ಮೀನ್ ಗಾಳೊಡು ಪತ್ತೊಡಾಂಡ ಗಾಳೊಗು ನಕ್ಕರು ತಿಕ್ಕಾವೆರ್
  • ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ ಮಲ್ಪುನಗ ನಕ್ಕುರು ಕೊದ್ಯನಗ ಪಾಡುವೆರ್

ಪಿದಾಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.sampada.net/forum/4424
  2. http://www.kanaja.in/ಮಕ್ಕಳ-ಮಾಣಿಕ್ಯ-124-ಎರೆಹುಳ/