ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನಾಮಪದ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬಾಸಾಸಾಸ್ತ್ರೊಡು ನಾಮಪದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಬಾಗೊ. ಇಂದೆಟ್ ವಾಕ್ಯಾಂಸೊ ಒಂಜೆನ ಕರ್ತೃಪದ, ಕ್ರಿಯಾಪದಒಂಜೆನ ಕರ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ಉಪಸರ್ಗ ಒಂಜೆನ ಕರ್ಮೊಡು ಮುಕ್ಯೊ ಪದಾದ್ ಪುಟ್ಟಿಯರ ಸಾದ್ಯೊ ಉಂಡು.[೧]

ನಿಘಂಟ್‌ಲೆ ವರ್ಗೊಡು ನಾಮಪದೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಬಾಗೊಡು ಬೇತೆಬೇತೆ ಪರಿಬಾಸೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಾಮಪದೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂದಿಸದ್ ವಾಕ್ಯೊರಚನೆದ ನಿಯಮೊಲು ಬಾಸೆಡ್ದ್ ಬಾಸೆಗ್ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಬಾಸೆಡ್ ನಾಮಪದೊಲೆನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ ಮಲ್ಪುನಗ ಗುಣವಾಚಿಲು ಬುಕ್ಕೊ ಗುಣೊನು ಸೂಚಿಸವುನ ಗುಣವಾಚಕೊಲು ಪುಟ್ಟುನ ಬುಕ್ಕೊ ನಾಮಪದೊತ ವಾಕ್ಯಾಂಗ ಒಂಜೆತ ಮುಕ್ಯೊ ಬಾಗೊ ಆದ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪದೊಕುಲಾದ್ ಇವರನೆ ಆಪೊ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕೊ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವ್ಯಾಕರನೊಡು ನಾಮಪದೊ ಎನ್ಮೊ ಪದವರ್ಗೊ ವಾಚಕೊಲೆಡ್ ಒಂಜಾತ್ಂಡ್.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಮಪದೊನು ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ ನೌನ್‌ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಪದೊ ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ ಬಾಸೆದ ನಾಮೆನ್‌ ಪದೊಡ್ದು ಬತ್ತ್‌ನೆ. ನಾಮೆನ್ ಪಂಡ ಪುದರ್. ನಾಮಪದೊಲಂಚಿತ್ತಿ ಪದವರ್ಗೊಲು ಪಾಣಿನಿನಂಚಿತ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತೊ ವ್ಯಾಕರನೊ ತಜ್ಞೆರೆಡ್ದ್ ಅಂಚನೆ ಡಯೋನಿಸಿಯೋಸ್‌ ಥ್ರಾಕ್ಸ್‌‌ನಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್‍ದ ಗ್ರೀಕೆರೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಇವರಣೆ ಆತ್ಂಡ್. ಅಂಚನೆ ಅಯಿನ ಶಬ್ದರೂಪಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷೊಲೆ ಪರಿಬಾಸೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ ಆಯಿನವು. ಉದಾರ್ಮೆಗ್: ಪ್ರಾಕ್‍ದ ಗ್ರೀಕ್‌ಡ್ ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿ(ಗ್) ಅತ್ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿ(ನ್) ವ್ಯಾಕರನೊದ ವಿಭಕ್ತಿಲೆಗ್ ಸಂಬಂದಿಸದ್ ನಾಮಪದೊಲು ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುವೊ.

ನಾಮಪದೊಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಾಸೆದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬಿನ್ನೊ ಮಟ್ಟೊಡು ಲಚ್ಚನೊಲೆನ್ ಹೊಂದುದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಔಪಚಾರಿಕ ಲಚ್ಚನೊಲೆನ್ ಹೊಂದುದಿಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಬಗೆತ ಶಬ್ದರೂಪಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯೊಲು ಅತ್ತಂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯಯೊಲು ಅವು ದೆತೊನುವೊ ಬುಕ್ಕೊ ಒವ್ವೇ ಬಗೆತ ಬೇತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿದೊಟ್ಟುಗೆ ಅವು ಸೇರುವೊ ಪನ್ಪುನವು ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ಲಚ್ಚನೊಲೆಡ್ ಸೇರ್ದ್‌ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಶಬ್ದಾರ್ಥೊಗ್ ಸಂಬಂದಿಸಯಿನ ಲಚ್ಚನೊಲೆನ್‍ಲಾ ಪಂಡ ಅವೆಕ್‌ಲೆ ಅರ್ತೊಗು ಸಂಬಂದಿಸದ್ ಲಚ್ಚನೊಲೆನ್ ಅವು ಹೊಂದುದಿಪ್ಪುವೊ. ಈ ಲೇಕನೊದ ಸುರೂಟು ನಾಮಪದ ಒಂಜೆನ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ್ ಒಂಜಿ ಔಪಚಾರಿಕೊ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕೊ ವ್ಯಾಕರನೊ ಬದ್ದವಾಯಿನ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ ಆತುಂಡು. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ ಎಚ್ಚಾದ್ ನಾಮಪದೊಲೆನ್ ನಾಮಪದೊಕುಲು ಅತ್ತಂದಿನೆಡ್ದ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಾಸೆಲೆ ಗಳಸುನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಸಾಧನವಾದ್ ಒದಗ್‍ದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾಡಲಾ ಉಂದು ಮಾತ ಬಾಸೆಲೆನ ನಾಮಪದೊಲೆಗ್ ಅನ್ವಯೊ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನವು ಇಂದೆತ ಅನುಕೂಲೊ. ಉದಾರ್ನೆಗ್, ರಷ್ಯನ್‌ ಬಾಸೆಡ್ ಒವ್ವೇ ನಿರ್ದೇಸಕೊ ಗುಣವಾಚಿಕುಲು ಇದ್ದಿ; ಅಯಿಡ್ದಾರೊ ನಾಮಪದೊಲೆನ್ ನಿರ್ದೇಸಕೊ ಗುಣವಾಚಿಲೆಡ್ದ್ ಮಾರ್ಪಾಡ್ ಆಯಿನ ಪದೊಲುಂದು ಒರಿಲಾ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನಿಸವುಜೆರ್. ನಾಮಪದೊಲೆನ್ ಅವೆತ ಸಬ್ದಾರ್ತೊಗು ಸಂಬಂದಿಸದ್ ಲಚ್ಚನೊಲೆ ಪರಿಬಾಸೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನಿಸವುನ ಹಲವಾರ್ ಪ್ರಯತ್ನೊಲು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಅಯಿತ ಪೈಕಿ ದಿಂಜ ಇವಾದೊ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಕೆಲವೊಂಜೆಗ್ ಈ ತಿರ್ತ್‌ಡ್ ಚರ್ಚೆ ಆತ್ಂಡ್.

ಇಂದೆನ್ ಗಮನಿಸಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕನ್ನಡೊ ವ್ಯಾಕರಣ
  2. ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ
  3. ತುಳು ಬಾಸೆ

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ‌ಲೂಸ್, ಯೂಜೀನ್‌ E., ಬುಕ್ಕೊ ಬೇತೆಕುಲು 2003. ಗ್ಲಾಸರಿ ಆಫ್‌ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಟರ್ಮ್ಸ್‌: ವಾಟ್‌ ಈಸ್‌ ಎ ನೌನ್‌?
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ನಾಮಪದ&oldid=141161"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು