ನೆಕ್ಕಿದ ಮರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ನೆಕ್ಕಿ ಗಿಡ

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್ ಗ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಗಿಡತ್ತ ಪುದರ್ ನೆಕ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ [[Vites Negundo ]] ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಕ್ಕಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ನಮೂನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರಿ ನೆಕ್ಕಿ. ನೆಟ್ಟ್ ಕರಿ ನೆಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನವು. ಉಂದೆನ್ ಹೆಚ್ಚ ಮರ್ದ್ ಗ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

== ಉಪಯೋಗ==
ನೆತ್ತ ಇರೆತ್ತ ರಸೊನು ಶರೀರೊಗು ತಾಗ್ ದ್ ಬಾಪು ಇತ್ತ್ಂಡ ಪೂಜುವೆರ್. ತಪ್ಪುನು ಗುದ್ದುದು ಬಾತಿನ ಜಾಗೊಡು ಕಟ್ಟುನವುಲಾ ಉಂಡು. ಚರ್ಮೊದ ಸೀಕ್ಗ್, ಕುಷ್ಟ, ಗಾಯ, ಇಂಚಿತ್ತಿನೆಕ್ಕ್ ಲಾ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಚಳಿ ಜರೊಕ್ಕು, ಸೀತ, ಕಫ ನೆಕ್ಕ್ ನೆತ್ತ ರಸತೊಟ್ಟುಗು ಹಿಪ್ಪುಳಿದ ಚೂರ್ಣೊನು ಸೇರಾದ್ ಪರಿಯೆರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್